Geçirilýän çäreler

С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ

Национальным центром профсоюзов и Союзом женщин Туркменистана в ознаменование Между­народного дня защиты детей организованы празд­ничные мероприятия, насыщенные концертными выступлениями детей, весёлыми конкурсами, викторинами, спортивными играми. И, конечно же, в этот день взрослые порадовали ребят памят­ными подарками, вкусными сладостями и всеми любимым мороженым.

 

HALAL ZÄHMET — BAGTYÝAR DURMUŞ

Korrupsiýa garşy göreşmek we ösüp gelýän nesli terbiýelemek wezipelerine bagyşlanan maslahat geçirildi

ВПЕРЁД, К МАСТЕРСТВУ!

Под таким девизом в Центре общественных организаций Туркменистана
состоялась встреча спортсменов и волонтёров.

WAGYZ-NESIHAT EDILDI

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde bolan wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bilelikde guramagynda geçirilen çärä welaýatymyzyň günbatar sebit etraplaryndan zenanlar gatnaşdylar.

NESILLERIMIZE MIRAS

Şeýle at bilen Änew şäherindäki Medeniýet öýünde baýramçylyk duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Ahal welaýat häkimliginiň bilelikde guramagynda geçirilen bu çäre Halkara zenanlar gününe bagyşlandy. Oňa zenanlar guramalarynyň işjeň agzalary, edara-kärhanalarda zähmet çekýän gelin-gyzlar hem-de mährem eneler gatnaşdylar. Ýurdumyzyň welaýatlaryndan gelen zenanlar bolsa baýramçylyk duşuşygynyň iň arzyly myhmanlary boldular.

GYZYKLY GEÇEN BÄSLEŞIK

Ýakynda Halkara zenanlar güni mynasybetli paýtagtymyzda ýerleşýän Çagalar awtoşäherçesinde Aşgabat şäherindäki orta mekdepleriň V, VI, VII synplarynda okaýan okuwçy gyzlaryň arasynda ýol hereketiniň howpsuzlygy boýunça bäsleşik geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com