Türkmen Milli tagamlary

TAGAMLY işdäaçar

Gerekli önümler:
300 g et, 2 sany käşir,
200 g leňňeç taýajyklary, 1 düýp sogan, 250 g gaplanan mekge,
150 g maýonez, duz, burç.
Eti otluçöp görnüşinde kesip gowurmaly. Artykmaç ýagy siňer ýaly kagyz desmala çykarmaly. Käşiri duzly suwda gaýnatmaly. Bişensoň, arassalamaly. Soňra käşiri hem-de leňňeç taýajyklaryny otluçöp, sogany bolsa, inçejik tegelejikler görnüşinde dogramaly. Ýokarda agzalan önümleriň hemmesini birikdirmeli hem- de gaplanan mekgäni goş- maly. Iň soňunda işdäaçara maýonezi goşup garmaly.

Peýnirli belke

Eti dograp, gowurmyşlamaly. Ol bişiberende üstüne gyrgyçdan geçirilen käşiri hem-de ownuk dogralan sogandyr pomidorlary, bolgar burçuny goşup, pes otda buglamaly. Soňra 1 litr gaýnag suw guýup, noýbany atmaly. Şeýlelikde, noýbaly çorba bişirmeli.
Peýniri gyrgyjyň uly gözünden geçirmeli. Onuň üstüne ýumurtgany, uny goşup mazaly garyp, hamyr ýugurmaly. Olardan kiçeňräk belkeleri ýasamaly. Noýbaly çorba bişensoň, belkeleri naharyň içine atmaly. Peýnirli belkeler 15 minutdan bişýär.

Almaly gutap

Mesgäni eretmeli. Içine ýumurtganyň agyny hem-de şekeri goşup, mikser bilen garmaly. Soňra olaryň üstüne süýdi, doragy, uny, hamyr tozuny goşup, gutabyň hamyryny ýugurmaly. (Hamyr ýumşak bolmaly, eliňe ýelmeşmeli däl.) Hamyry saçaga dolap, 40 minut çemesi ýyly ýerde goýmaly.
Almanyň (armydyň) daşyny arassalamaly, çigitlerini aýyrmaly. Ony gyrgyjyň uly gözünden geçirmeli. Üstüne owradylan dalçyny goşup, garmaly.

Peýnirli gutap

Gerekli önümler: 600 g peýnir, 1 ýumurtga, 1­2 pomidor, 500 g un, duz, ösümlik ýagy,
gury maýa (drož), 1 bulgur süýt:
Peýniri gyrgyjyň iri gözünden geçirmeli. Pomidory ownuk dogramaly. Dogralan pomidory, peýniri hem-de ýumurtgany garmaly. Uny, süýdi, gury maýany, duzy garyp, adaty hamyr ýugurmaly. Hamyr alşar ýaly saçaga dolap, ýyly ýerde goýmaly.

"Güýz gözelligi" torty

Gerekli önümler: 260-­300 g un, 200 g şeker, 150 g mar­garin ýa­da mesge, 1 ýumurtga, 2 nahar çemçesi alma şiresi, 100 g şokolad, 2 g owradylan dalçyn, 1 gap kakao, 200 g pyrtykal ýa­da dürli miweleriň mürepbesi, 3-­4 sany köke, 10 g şeker tozy, 100 g süýt, 1 gap hamyr tozy, maňyz.
Margarini ýumşatmaly­da, gabarýança çalmaly. Ýumurtga bilen şekeri garmaly. Şekeri eränsoň, çalnan margariniň üstüne guýup garmaly. Soňra onuň üstüne alma şiresini guýup, önümler alyşýança çalmaly. Kakao, süýt hem-­de şekerden şokolad kremini taýýarlamaly.

Kädili kotlet

Gerekli önümler:
400 g towuk eti, 200 g kädi, 2 sany ýumurtga, 1 düýp sogan, 5-6 nahar çemçesi ösümlik ýagy, 3 nahar çemçesi un,
arpabadyýan, duz, burç. Towuk etini hem­de sogany et üwelýän maşyndan, kädini bolsa gyrgyjyň iri gözünden geçirmeli. Bulary ulurak gapda garmaly. Soňra olary ýumurtga, dogralan arpabadyýan, duz, burç bilen mazaly garmaly. Hurşy ýarym sagat çemesi sowadyjyda goýmaly. Bellenen wagt geçensoň, huruşdan kiçeňräk kotletleri taýýarlamaly. Olary bişirmezden ozal unda bulamaly. Saçda ösümlik ýagyny gyzdyryp, kotletleriň iki tarapyny gyzardyp bişirmeli.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com