Türkmen Milli tagamlary

Türkmeniň milli tagamlary

Saçaklarymyzyň bezegi bolan datly tagamlary taýýarlamagyň däbe öwrülen usullary gözbaşyny asyrlardan alyp gaýdýar. Milletiň taryhy ösüşiniň dowamynda milli naharlary taýýarlamagyň usullary üýtgeýär we görnüşleri artýar. Türkmen halkynyň özboluşly milli tagamlary, olary taýýarlamagyň we ulanmagyň dürli usullary, nahary saçaga äbermegiň kadalary, tertibi, azyk önümlerini saklamagyň düzgünleri bolupdyr. Bu häsiýetli aýratynlyk asyrlaryň dowamynda kemala gelip, nesilden-nesle geçipdir.

«Hazar» işdäaçary

Gerekli önümler: 800 g bekre balygy, 2 sany ýeralma, 3 sany hyýar hem-de pomidor, 4 sany ýumurtga, 2 sany bolgar burçy, 1/4 bulgur ösümlik ýagy, 1 bulgur gaplanan noýba, ýaş sogan, duz, burç.

Kömelekli tagam

Gerekli önümler:
1 bulgur tüwi, 100 ml süýt, 1 ýumurtga, 200 g kömelek, düýp sogan, 1 diş sarymsak, 100-150 g peýnir, ösümlik ýagy, duz, burç.

Dolanan kakmaç

Gerekli önümler: 200 g towugyň döşi, 2-3 nahar çemçesi eredilen peýnir, 50 g kömelek, 1 düýp sogan, 2 nahar çemçesi ösümlik ýagy, duz, burç.

Şugundyrly çorba

Gerekli önümler: 300 g et, 2 sany şugundyr, 50 g mesge ýa-da 2 nahar çemçesi ösümlik ýagy, 2 çaý çemçesi şeker, 1 düýp sogan, 1 käşir, 2 nahar çemçe pomidor goýaltmasy, 2 diş sarymsak, kelem, 3 ýeralma, 1 bolgar burçy, 200 g gaplanan gyzyl noýba, duz, burç, lawr ýapragy.
Eti atarmaly. Gaýnansoň, köpügini aýryp, pes otda bişirmeli. Eti bişýänçä, beýleki hurşuny taýýarlamaly.

Gabak ikrasy

Gerekli önümler: 4 gabak (kabaçok), 2 sany käşir, 3 sany pomidor, 2 diş sarymsak, ösümlik ýagy, duz.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com