2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Ahal welaýaty

Gyz edebi — uz edebi

Şeýle at bilen Tejen etrap häkimliginiň mejlisler zalynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa etrabyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän işgärler, geňeşlikleriň arçynlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, il sylagly ýaşulular hem-de mährem eneler gatnaşdy. Duşuşykda etrap häkiminiň orunbasary, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň başlygy Gülşirin Gandymowa, etrabyň Garaşsyzlyk oba geňeşliginiň ýaşaýjysy, mährem ene Göwher Aşyrberdiýewa, etrap bilim bölüminiň hünärmeni Amangül Hümmedowa dagy çykyş etdiler.

TÜRKMENIŇ KÄMIL SUNGATY

Gökdepe etrabynyň Babarap obasyndaky Toý mekanynda dabaraly maslahat geçirildi. Welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, welaýat Medeniýet müdirliginiň hem-de Gökdepe etrabynyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda geçirilen dabara halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän işeňňir zenanlar we mährem eneler gatnaşdy.

ÇEPER ELLI HALYÇYLAR

Ýakynda Änew şäherindäki Milli «Ak bugdaý» muzeýinde «Arkadag paýhasyndan ady dünýä dolan türkmen halysy» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de «Türkmenhaly» döwlet birleşigi tarapyndan ýurdumyzyň halyçy zenanlarynyň arasynda yglan edilen baýramçylyk bäsleşiginiň bu tapgyryna onuň ýerli tapgyrlarynyň ýeňijileri gatnaşdy. Bäsleşige gatnaşyjy halyçy zenanlar muzeý gymmatlyklary bilen tanyşdylar.

JOŞGUNLY AÝDYM-SAZLAR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar bir-leşiginiň welaýat bölümi tarapyndan Halkara zenanlar güni mynasybetli gyzykly çäreler geçirilýär. Gök-depe etrabynyň Yzgant şäherçesiniň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky Medeniýet köşgünde ge-çirilen baýramçylyk dabarasy hem şeýle dabaralaryň biri boldy. Welaýat Medeniýet müdirligi bilen bile-likde guralan dabara bagtyýar zenanlar gatnaşdy. Şanly senä bagyşlanan dabara gatnaşyjylar ol ýerde giň gerimde ýaýbaňlandyrylan milli öwüşginli sergi bilen tanyşdylar.

BAÝRAMÇYLYK SOWGATLARY GOWŞURYLDY

Gökdepe etrap merkezindäki Medeniýet köşgünde Halkara zenanlar güni mynasybetli gelin-gyzlara döwlet Baştutanymyzyň pul sowgatlaryny gowşurmak mynasybetli dabara geçirildi. Welaýat häkimligi-niň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat Geňeşiniň bilelikde guramagynda geçirilen dabara welaýat häkimliginiň başlangyç hünär okuw mekdeplerinde hem-de we-laýat Ýörite sungat mekdebinde bilim alýan talyp gelin-gyzlar, şeýle-de jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

UMUMADAMZAT GYMMATLYGY

Golaýda Gökdepe etrabyndaky 14-nji orta mekdepde «Gahryman Arkadagyň kitaby — umumadamzat gymmatlygy» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň hem-de etrabyň medeniýet bölüminiň bilelikde guramagynda bolan bäsleşige etrabyň edara-kärhanalarynda dürli kärde zähmet çekýän zenanlar gatnaşdy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm