Ahal welaýaty

JOŞGUNLY DABARANYŇ RUHUBELENTLIGI

Täze, 2020-nji ýyl baýramçylygyna bagyşlanyp, Ak bugdaý etrabynyň çägindäki “Nowruz ýaýlasynyň ak öýi” binasynyň köpçülikleýin çäreleriniň geçýän desgasynda dabara geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň bilelikde guramagynda geçirilen dabara aýratyn ruhubelent joşguny bilen alamatlandy. Oňa halk hojalygynyň dürli pudaklarynda, edara-kärhanalarda işleýän öňdebaryjy zähmetkeşler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdy.

MILLI SUNGATYMYZA SARPA

Türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmeginiň şanyna Änew şäherindäki "Bagt ýyldyzy" toý mekanynda milli öwüşgine beslenen dabara geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň hem-de welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramagynda geçirilen bu dabara ezber halyçylarymyzdan başgada halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän öňdebaryjy gelin-gyzlar hem-de mährem eneler gatnaşdy.

HOŞ HABARYŇ ŞATLYGY

Türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigi hakdaky şatlykly habar welaýatymyzyň uludan-kiçä ähli ilatyny begendirdi. Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda gelip gowşan bu hoş habaryň şanyna welaýat merkezindäki Milli «Ak bugdaý» muzeýinde dabaraly maslahat geçirildi. «Haly — halkymyzyň gözellik dessany» ady bilen geçirilen bu dabaraly maslahaty Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilelikde gurady.

Baýramçylyga bagyşlandy

Ýurdumyzda uludan toýlanjak Halkara Bitaraplygyň 24 ýyllyk baýramynyň barha ýakynlaşýan günlerinde, eziz Watanymyzyň ähli künjeklerinde aýdym-sazly dabaralar, sport çäreleri, dürli bäsleşikler yzygiderli geçirilýär. Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen etrap birleşmesiniň guramagynda Tejen şäherdäki «Bagt ýoly» toý mekanynda geçirilen dabara hem şanly toýa bagyşlandy. «Bitarap Watanym — Türkmenistanym» ady bilen geçirilen dabara il sylagly ýaşulular, mährem eneler hem-de kärdeşler arkalaşyklarynyň işjeň agzalary gatnaşdylar.

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

Änew şäherindäki Milli “Ak bugdaý” muzeýinde geçirilen dabaraly maslahat welaýatymyzda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýaýbaňlandyrylan baýramçylyk çäreleriniň üstüni ýetirdi. Welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ahal welaýaty boýunça wekilhanasynyň hem-de welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda geçirilen dabara edara-kärhanalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri hem-de beýleki hormatly myhmanlar gatnaşdy. Dabaraly maslahatda çykyşlara giň orun berildi.

Ahlak terbiýesi — ynsan gözelligi

Sarahs etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň bilelikde guramagynda “Ahlak terbiýesi — ynsan gözelligi” ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri, işjeň agzalary, bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynyň işgärleri, mekdepleriň ýokary synp okuwçy gyzlary hemde mährem eneler gatnaşdy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com