2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Ahal welaýaty

ÝYLYŇ ZENANY

Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi ta­ra­pyn­dan ýur­du­my­zyň ze­nan­la­ry­nyň ara­syn­da ge­çi­ril­me­gi däbe öw­rü­len «Ýy­lyň ze­na­ny» at­ly bäs­le­şigiň Ka­ka et­rap tap­gy­ry şan­ly ýy­ly­myz­da hem uly ru­hu­be­lent­li­ge eýe bol­dy. Et­rabyň Me­de­ni­ýet öýün­de bo­lan bäs­le­şi­giň no­bat­da­ky tap­gy­ry­ny Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň et­rap bö­lü­mi, Türkme­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň et­rap bir­leş­me­si hem-de et­ra­byň me­deni­ýet bö­lü­mi bi­le­lik­de gu­ra­dy.

ZEHIN ZEHINDEN ZYÝADA

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän şanly ýylymyzda Ak bugdaý etrabynda baý manymazmunly çäreler guralýar. Etrabyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde «Gahryman Arkadagyň kitaby — umumadamzat gymmatlygy» ady bilen yglan edilen bäsleşigiň etrap tapgyrynyň guralmagy hem şeýle çäreleriň üstüni ýetirdi. Ony Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölümi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi hem-de etrabyň medeniýet bölümi bilelikde gurady.

ZEMINIŇ ZYNATY — ZENANLAR

Ak bugdaý etrabynyň Gämi oba Medeniýet öýünde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli baýramçylyk duşuşygy geçirildi. «Zeminiň zynaty — zenanlar» atly bu dabara Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölümi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hem-de welaýat Medeniýet müdirligi tarapyndan bilelikde guraldy.

MIRASA SARPANYŇ BEÝANY

Go­laý­da «Gü­lüň owa­dan!» ady bi­len ge­çi­ri­len bäs­le­şiginiň welaýat tapgyry Mil­li «Ak bugdaý» mu­ze­ýin­de ýaý­baň­lan­dy. Ony Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi hemde Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler arka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi bi­lelik­de yg­lan et­di.

EL HÜNÄRINIŇ EZBERLERI

«Ak bugdaý» muzeýinde «Zenan kalbyndan dörän nepislik nusga bolup galsyn ilden illere» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň ýurdumyzyň dokmaçy gelin-gyzlarynyň arasynda bilelikde yglan eden bäsleşiginiň nobatdaky tapgyryna welaýatymyzda hereket edýän dokma senagatyna degişli kärhanalaryň işgärleri gatnaşdy.

EL HÜNÄRINIŇ EZBERLERI

Ýakynda Änew şäherindäki Milli «Ak bugdaý» muzeýinde «Zenan kalbyndan dörän nepislik nusga bolup galsyn ilden illere» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň ýurdumyzyň dokmaçy gelin-gyzlarynyň arasynda bilelikde yglan eden bäsleşiginiň nobatdaky tapgyryna welaýatymyzda hereket edýän dokma senagatyna degişli kärhanalaryň işgärleri gatnaşdy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm