Ahal welaýaty

JEMGYÝETIŇ ÖŇDEBARYJY GÜÝJI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň saýasynda zenanlar aýratyn uly hormata mynasypdyr. Ýurdumyzda işlemäge, eşretli durmuşda ýaşamaga, döretmäge, bilim almaga, hünär öwrenmäge bolan mümkinçilikler her birimiziň göwün guşumyzy ganatlandyrýar. Zenanlaryň zähmeti, durmuşy we dynç almagy, olaryň syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlaryna gatnaşmagy üçin ykrar edilen oňaýly kanunçylyk kadalary döwletimizde zenanlaryň uly alada bilen gurşalýandygynyň subutnamasydyr.

MILLI RUHA BESLENDI

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň welaýatlary boýunça amala aşyran iş saparlarynyň barşynda çöregiň, tamdyryň mukaddesligi, tamdyra çörek ýapmagyň mukaddes iş hasaplanylýandygy, halkymyzyň dürli görnüşli çörek önümlerini we tagam taýýarlamakda nusgalyk ýolunyň bardygy, şeýle-de zenanlaryň yhlasly tagallasy netijesinde nusgalyk el hünärleriň ösdürilýändigi, nusgalyk ýörelgeleriň nesilden-nesle geçirilip, barha kämilleşdirilýändigi hem-de ýagşy dessurlaryň mundan beýläkde dowam etdirilmelidigi bilen baglanyşykly aýdanlary bagtyýar halkymyzyň, aýratyn-da, türkmen zenanlarynyň göwün guşuny

ZE­NAN MER­TE­BE­SI

Ata Wa­ta­ny­myz­da mäh­ri­ban ene-ma­ma­la­ry­my­za, ge­lingyz­la­ry­my­za sar­pa goý­mak, ola­ryň mer­te­be­si­ni be­lent tutmak, edep-ek­ra­my­na, durmuş ýö­rel­ge­le­ri­ne aý­ra­tyn söý­gi we hor­mat bi­len ga­ramak müň­ýyl­lyk­lar­dan göz­baş alyp gaýd­ýar.

BAGTYÝAR DÖWRÜŇ ZENANLARY

Änew şä­he­rin­de ýer­leş­ýän Türkme­nis­ta­nyň Mil­li “Ak bug­daý” muze­ýin­de “Ar­ka­dag­ly he­mi­şe­lik Bi­tarap ýur­duň buý­sanç­ly ze­nan­la­ry” ady bi­len mas­la­hat ge­çi­ril­di. Ahal we­la­ýat hä­kim­li­gi­niň, Türk­me­nista­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň we­la­ýat bir­leş­me­si­niň, Türk­me­nista­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Ahal we­la­ýat bö­lü­mi­niň bi­le­lik­de gu­rama­gyn­da ge­çi­ri­len mas­la­ha­ta zenan­lar gu­ra­ma­sy­nyň işeň­ňir ag­zala­ry, eda­ra-kär­ha­na­lar­da zäh­met çek­ýän ze­nan­lar, mäh­rem ene­ler hem-de ta­lyp gyz­lar gat­naş­dy.

BAGTYÝAR ZENANLAR — WATAN BUÝSANJY

Zenanlar hakda söhbet edilende Gahryman Arkadagymyzyň: «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabynda: «Ene» diýmegiň özi ähli gowy zatlary aňladýandyr. Şonda diňe «söýgi» diýen düşünje bärden gaýdýar. Ene biziň üçin ähli gowy zatlaryň, ynsanlyga mahsus asylly ýörelgeleriň jemini aňladýar. Şonuň üçinem ene iň mähriban we mukaddes ynsandyr» diýip, bellän sözleri kalbyňa dolýar.

ZENAN SARPASY

Ýakyn­da Sa­rahs et­rap mede­ni­ýet öýün­de et­rap hä­kim­ligi­niň, jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­lary­nyň bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da, «Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­tyýar ze­nan­la­ry” di­ýen at bi­len mas­la­hat ge­çi­ril­di. Oňa et­rabyň eda­ra-kär­ha­na­la­ry­nyň ýolbaş­çy­la­ry, jem­gy­ýet­çi­lik gu­rama­la­ry­nyň we­kil­le­ri, şä­her we oba ge­ňeş­lik­le­ri­niň ge­ňeş­le­riniň ar­çyn­la­ry, et­rap ze­nan­lar gu­ra­ma­sy­nyň iş­jeň ag­za­la­ry, köp ça­ga­ly ene­ler, ýa­şu­ly nesliň we­kil­le­ri gat­naş­dy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com