Ahal welaýaty

SAGLYK BAÝLYKDYR

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bilelikdäki yglan eden «Süýt mäzleriniň howply täze döremelerine garşy göreş» atly biraýlyga bagyşlanylyp, usuly okuw maslahaty geçiril¬di. Tejen şäheriniň merkezindäki döwrebap Medeniýet öýünde maslahat geçirildi. Oňa welaýatyň gündogar sebit etraplaryndan edara-kärhanalarda, jemgyýetçilik guramalarynda zähmet çekýän zenanlar, mährem eneler gatnaşdylar.

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň, Gökdepe etrap häkimliginiň bilelikde guramagynda Gökdepe etrabynyň «Babarap» toý mekanynda «Arkadagyň ak ýollary—buýsanjymyz Garaşsyzlyk» atly aýdym-sazly dabara ýurdumyzyň baş baýramynyň şanyna guralan guramaçylykly medeni çäreleriň biri boldy.

SAZ-SÖHBEDE UTGAŞDY

Kaka şäherindäki «Berkarar» toý mekanynda bolan şowhunly dabara mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygyna bagyşlandy. Kaka etrap häkimliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň, ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap Geňeşiniň hem-de etrap medeniýet bölüminiň bilelikde guramaklarynda geçirilen baýramçylyk dabarasy köp adamly boldy.

TÜRKMEN KEÇESINIŇ GÜLI OWADAN

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny aýawly saklamak, olary ylmy esasda çuňňur öwrenmek ugrunda giň möçberli çäreler ýaýbaňlandyrylýar.

Zenan mertebesi mukaddesdir

Şeýle at bilen Ak bugdaý etrabynyň «Parahat» daýhan birleşiginde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. TDP-niň etrap komitetiniň guramagynda geçen duşuşykda gelin-gyzlaryň edep-terbiýesi barada gürrüň edildi. Oňa ýaşuly nesliň wekilleri, şol sanda mährem eneler, şeýle-de aýal-gyzlar gatnaşdylar.

OKUWLAR NETIJELI BOLDY

Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde Kärdeşler arkalaşyklarynyň we Zenanlar birleşikleriniň işjeň agzalary bilen lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermegiň endikleri boýunça okuwlar guraldy. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda welaýat boýunça geçen okuwlara degişli edara-kärhanalardan, guramalardan zenanlar gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com