Ahal welaýaty

MILLI MIRASA SARPA

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi we Ahal welaýat Zenanlar bölüminiň bilelikde guramagynda Änew şäherindäki Medeniýet öýünde dabaraly maslahat geçirildi. Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly mynasybetli guralan bu dabara «Ene hüwdüsinden dörän mukamlar» diýlip atlandyryldy. Oňa welaýatymyzyň ähli künjeklerinden dürli kärde zähmet çekýän işewür gelin-gyzlar, mährem eneler, şeýle-de talyp gyzlar gatnaşdylar.

ÝAKYMLY DUÝGULARA BESLENDI

Kaka etrabynyň Duşak şäherçesiniň Medeniýet öýünde bolan saz-söhbetli dabara Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylyna bagyşlandy. Ahal welaýat we Kaka etrap häkimlikleriniň, welaýat medeniýet müdirliginiň hem-de Kaka etrap medeniýet bölüminiň guramagynda geçen dabara edara-kärhanalaryň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem-de ýaşlaryň uly topary gatnaşdy.

AÝDYM-SAZLY DABARA

Welaýat Medeniýet öýüniň foýesinde “Türkmeniň halysy göýäki nur ol, taryhyň ýüzünde düşelgi dur ol» diýen at bilen welaýat kitaphanasynyň Hyzmat ediş bölüminiň guramagynda aýdym-sazly, şatlyk-şowhunly dabara geçirildi. Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda mirasymyzy has-da dabaralandyrmak we türkmen Halysynyň baýramy mynasybetli geçirilen bu çärä jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, halypa halyçy enelerimiz, haly ulgamynda zähmet çekýän zenanlar we ýaşlar, şeýle hem aýdym-saz ussatlary gatnaşdylar.

ZENANLAR BÄSLEŞDILER

Golaýda Baharly etrap Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi Geňeşiniň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän «Janly rowaýat» atly kitabyesasynda «Türkmeniň kalby—türkmen halysy» atly yglan eden bäsleşiginiň Ahal welaýat tapgyry geçirildi. Oňa jemgyýetçilik guramalarynyň agzalary, ussat halyçylar, habar beriş serişdeleriniň wekilleri, sungat işgärleri, ozal halyçylykda ýaşlara halypalyk eden ezber halyçy enelerimiz hem-de ýaşlar gatnaşdylar.

NESIL TERBIÝESINE BAGYŞLANDY

Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölüminiň hem-de Gökdepe etrap zenanlar guramasynyň bilelikde guramagynda Gökdepe etrabynyň Yzgant obasyndaky Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdepde «Türkmenistanda ýaş nesil baradaky alada döwlet syýasatynyň esasy ýörelgesi» atly maslahat geçirildi.

ZENAN MERTEBESI BELENDE GÖTERILÝÄR

2016-njy ýylyň «Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly» diýlip, yglan edilmegi mähriban halkymyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda ajaýyp waka boldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň gülläp ösüşleriniň barha rowaçlanýan ýyllarynda 2016-njy ýylyň şeýle belent derejede sarpalanmagy ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça barha ýokary sepgitlere ýetjekdiginiň aýdyň beýanyna öwrülýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com