Ahal welaýaty

SAGDYN ENE — SAGDYN NESIL

Ak bug­daý et­ra­by­nyň Gä­mi oba­synyň Me­de­ni­ýet öýün­de wa­gyz-ne­si­hat mas­laha­ty ge­çi­ril­di. “Sag­lyk” Döw­let mak­sat­na­masy­nyň çäk­le­rin­de enä­niň, ça­ga­nyň sag­ly­gy­ny go­ra­mak we ene süý­di bi­len iý­mit­len­dir­me­gi wa­gyz-ne­si­hat et­mek mak­sa­dy bi­len ge­çi­ri­len mas­la­hat Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şigi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň me­ýil­na­ma­sy esasyn­da gu­ral­dy. Oňa halk ho­ja­ly­gy­nyň dür­li pudak­la­ryn­da zäh­met çek­ýän ze­nan­lar, ýaş ge­lin-gyz­lar gat­naş­dy.

EL HÜNÄRINIŇ ÖWÜŞGINI

Ka­ka et­ra­by­nyň Me­de­ni­ýet öýün­de «Gü­lüň owa­dan» at­ly bäs­le­şi­giň et­rap tap­gy­ry ge­çi­ril­di. Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şigi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi ta­ra­pyn­dan çe­per el­li, zäh­met­sö­ýer ze­nan­laryň ara­syn­da yg­lan edi­len bäsle­şi­giň bu tap­gy­ry­na el hü­nä­ri­ne us­sat ze­nan­la­ryň uly to­pa­ry gatnaş­dy. Bäs­le­şige gatnaşanlar öňi bilen, ze­nan­la­ryň el hü­nä­ri­ne degiş­li kä­mil iş­le­ri­ň ser­gi­si bi­len ta­nyş­dy­lar.

BAGTYÝAR GELJEGIŇ ALADASY

Ge­çen hep­dä­niň an­na gü­ni Kaka et­ra­by­nyň Me­de­ni­ýet öýün­de wa­gyz-ne­si­hat mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di.

ZENANLAR ZEMINIŇ ÝARAŞYGY

Tejen şäherindäki Medeniýet öýünde welaýatyň Gündogar sebit etraplaryndaky edara-kärhanalarda, bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynda zähmet çekýän işewür zenanlaryň, şeýle-de mährem eneleriň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. «Arkadagly rowaç Watanyň buýsançly zenanlary» ady bilen geçen bu maslahaty Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de welaýat häkimligi bilelikde gurady.

ZENAN SARPASY

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, welaýat häkimligi hem-de Bäherden etrabynyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda Arçman şäherçesiniň Medeniýet öýünde «Arkadagly rowaç Watanyň buýsançly zenanlary» atly maslahat geçirildi. Maslahata etrabyň dürli edara-kärhanalarynda zähmet çekýän zenanlar, mährem eneler gatnaşdy.

Maslahatda çykyş edenler türkmen gelin-gyzlaryna mahsus asylly häsiýetler, zenan edebi, maşgala gymmatlygy barada täsirli gürrüň etdiler.

ARKADAGLY DÖWRÜŇ WASPY

Änew şäherindäki merkezi seýilgähde «Ajap döwri peşgeş berdiň, Arkadag!» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden bäsleşiginiň nobatdaky tapgyryna halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com