Ahal welaýaty

Maslahat geçirildi

­Ka­ka et­rap Gal­la önüm­le­ri kär­ha­na­sy­nyň mejlis­ler ja­ýyn­da «Ze­nan gö­zel­li­gi» di­ýen at bi­len wa­gyz-ne­si­hat mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di. Ony TDP-niň et­rap ko­mi­te­ti hem-de Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň et­rap bö­lü­mi bi­le­lik­de gu­ra­dy. Mas­la­hat­da her bir mu­kad­des oja­gyň eýe­si bol­jak ýaş gyz­la­ryň päk ah­lak­ly, leb­zi ha­lal, sa­da, gö­zel görk­li bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri ba­ra­da­ky söh­be­de aý­ra­tyn orun be­ril­di.

ÇEPER ELLI ZENANLARYŇ BÄSLEŞIGI

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Ge­ňeşi tarapyndan ýurdumyzyň çeper zenanlarynyň arasynda yglan edilen «Gülüň owadan» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry guramaçylykly geçirildi. Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde geçirilen çärä welaýatyň etrap we Tejen şäher tapgyrlarynda öňe saýlanan zenanlar gatnaşdy.

MÖHÜM UGRA BAGYŞLANDY

Sarahs etrap medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de welaýat zenanlar bölüminiň bilelikde guramagynda saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

SAGDYN ENE — SAGDYN NESIL

Ak bug­daý et­ra­by­nyň Gä­mi oba­synyň Me­de­ni­ýet öýün­de wa­gyz-ne­si­hat mas­laha­ty ge­çi­ril­di. “Sag­lyk” Döw­let mak­sat­na­masy­nyň çäk­le­rin­de enä­niň, ça­ga­nyň sag­ly­gy­ny go­ra­mak we ene süý­di bi­len iý­mit­len­dir­me­gi wa­gyz-ne­si­hat et­mek mak­sa­dy bi­len ge­çi­ri­len mas­la­hat Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şigi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň me­ýil­na­ma­sy esasyn­da gu­ral­dy. Oňa halk ho­ja­ly­gy­nyň dür­li pudak­la­ryn­da zäh­met çek­ýän ze­nan­lar, ýaş ge­lin-gyz­lar gat­naş­dy.

EL HÜNÄRINIŇ ÖWÜŞGINI

Ka­ka et­ra­by­nyň Me­de­ni­ýet öýün­de «Gü­lüň owa­dan» at­ly bäs­le­şi­giň et­rap tap­gy­ry ge­çi­ril­di. Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şigi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi ta­ra­pyn­dan çe­per el­li, zäh­met­sö­ýer ze­nan­laryň ara­syn­da yg­lan edi­len bäsle­şi­giň bu tap­gy­ry­na el hü­nä­ri­ne us­sat ze­nan­la­ryň uly to­pa­ry gatnaş­dy. Bäs­le­şige gatnaşanlar öňi bilen, ze­nan­la­ryň el hü­nä­ri­ne degiş­li kä­mil iş­le­ri­ň ser­gi­si bi­len ta­nyş­dy­lar.

BAGTYÝAR GELJEGIŇ ALADASY

Ge­çen hep­dä­niň an­na gü­ni Kaka et­ra­by­nyň Me­de­ni­ýet öýün­de wa­gyz-ne­si­hat mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com