Ahal welaýaty

ELI HÜNÄRLI GELIN-GYZLAR

Şeýle at bilen Änew şäherindäki Medeniýet öýünde bäsleşik geçirildi. Ahal welaýat Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda geçirilen bäsleşige etraplardan hem-de Tejen şäherinden toparlar gatnaşdylar.

BAGTYÝAR NESLIŇ ALADASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ynsan saglygy ugrundaky alada ileri derejä göterildi. Arkadag Prezidentimiziň enäniň we çaganyň saglygyny goramak bilen bagly amala aşyrýan işleri has-da buýsançlydyr. Eziz Diýarymyzda mähremligi, gözelligi, näzikligi özünde jemleýän mähriban zenanlara uly hormat goýulýar.

SAGLYK — BAŞYMYZYŇ TYLLA TÄJI

Şöhratly geçmiş taryhymyzdan mälim bolşy ýaly, ata-babalarymyz islendik döwürde-de ýaş nesilleriň ruhy we beden taýdan sagdyn, sowatly, hünärli adamlar bolup ýetişmeklerine örän uly ähmiýet beripdirler. Bu maksada ýetmekde bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmaga çalşypdyrlar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yglan eden Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bolsa pederlerimizden miras galan bu gymmatly ýol-ýörelge diňe bir dowam etdirilmek bilen çäklenilmän, eýsem ol mynasyp derejede ösdürilýär hem-de kämilleşdirilýär.

ÇEKELEŞIKLI GEÇDI

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen badalga alan «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleriniň biraýlygynyň çäklerinde Tejen şäherindäki 12-nji orta mekdepde sportuň basketbol we estafeta görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi. Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap Geňeşiniň guran bu ýaryşlary «Sagdyn zenan bagtyýar maşgalanyň gözbaşydyr» diýlip atlandyryldy. Oňa şäherdäki orta mekdepleriň ýokary synp okuwçy gyzlaryndan düzülen toparlaryň ençemesi gatnaşdy.

AÝDYM-SAZLARA UTGAŞDY

Ak bugdaý etrap merkezindäki “Çynar” toý mekanynda Milli bahar baýramy mynasybetli saz-söhbetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. “Nowruz geldi ilime” ady bilen geçirilen dabarany TDP-niň Ak bugdaý etrap komiteti, Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi, TMÝG-niň etrap Geňeşi, ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap Geňeşi hem-de etrabyň medeniýet bölümi bilelikde guradylar.

BUÝSANÇLY KALPLARYŇ JOŞGUNY

Ahal welaýat Baş bilim müdirliginiň guramagynda Tejen etrabyndaky 23-nji orta mekdebiň öňündäki meýdançada «Täzelenişiň we gözelligiň baýramy» ady bilen dabara geçirildi. Milli bahar baýramy mynasybetli guralan aýdym-sazly dabara welaýatyň dürli ýerlerinden bilim işgärleri hem-de okuwçy ýaşlar gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com