Ahal welaýaty

ZENANLAR ZEMINIŇ ÝARAŞYGY

Tejen şäherindäki Medeniýet öýünde welaýatyň Gündogar sebit etraplaryndaky edara-kärhanalarda, bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynda zähmet çekýän işewür zenanlaryň, şeýle-de mährem eneleriň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. «Arkadagly rowaç Watanyň buýsançly zenanlary» ady bilen geçen bu maslahaty Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de welaýat häkimligi bilelikde gurady.

ZENAN SARPASY

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, welaýat häkimligi hem-de Bäherden etrabynyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda Arçman şäherçesiniň Medeniýet öýünde «Arkadagly rowaç Watanyň buýsançly zenanlary» atly maslahat geçirildi. Maslahata etrabyň dürli edara-kärhanalarynda zähmet çekýän zenanlar, mährem eneler gatnaşdy.

Maslahatda çykyş edenler türkmen gelin-gyzlaryna mahsus asylly häsiýetler, zenan edebi, maşgala gymmatlygy barada täsirli gürrüň etdiler.

ARKADAGLY DÖWRÜŇ WASPY

Änew şäherindäki merkezi seýilgähde «Ajap döwri peşgeş berdiň, Arkadag!» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden bäsleşiginiň nobatdaky tapgyryna halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdy.

WATANYŇ BUÝSANÇLY ZENANLARY

Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesiniň Mälikguly Berdimuhammedow adyndaky Medeniýet köşgünde maslahat geçirildi. «Arkadagly rowaç Watanyň buýsançly zenanlary» atly maslahata halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän zenanlar, öý bikeleri, mährem eneler we talyp ýaşlar gatnaşdy.

Maslahatyň öňüsyrasynda, oňa gatnaşyjylar şäherçede ýerleşýän Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdepde bolup, ussat mugallym, watançy esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet aganyň nurana heýkeline belent sarpanyň nyşany hökmünde ter gül desselerini goýdular.

ÝYLYŇ ZENANY

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» şygary astynda geçýän ýylymyzda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi tarapyndan yglan edilen «Ýylyň zenany» atly bäsleşigi täze many-mazmuna eýe bolýar. Munuň şeýledigine Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilen bu bäsleşigiň welaýat tapgyry aýdyňlygy bilen aýan etdi.

ÝYLYŇ ZENANY

Şu günler Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan ýurdumyzyň zenanlarynyň arasynda yglan edilen «Ýylyň zenany» atly bäsleşigiň şäherdir etrap tapgyrlary welaýatymyzda guramaçylykly geçirilýär. Oňa halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän öňdebaryjy zenanlar gatnaşyp, jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlarynda alyp barýan işleri boýunça ukyp-başarnygyny görkezýärler.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com