Ahal welaýaty

RUHUBELENTLIGE BESLENDI

TDP-niň Kaka etrap komitetiniň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda etrap merkezindäki «Berkarar» toý mekanynda «Bahar gelse, joşýar kalplar, ýürekler» diýen at bilen aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.
Milli bahar baýramyna bagyşlanan çärä etrap häkimliginiň bölüm müdirleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, edara-kärhanalarda, bilim ulgamynda zähmet çekýän işjeň partiýa agzalary, ýaşlar hem-de mährem eneler gatnaşdylar.

AÝDYM-SAZLARA UTGAŞDY

Ak bugdaý etrap merkezindäki “Çynar” toý mekanynda Milli bahar baýramy mynasybetli saz-söhbetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. “Nowruz geldi ilime” ady bilen geçirilen dabarany TDP-niň Ak bugdaý etrap komiteti, Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi, TMÝG-niň etrap Geňeşi, ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap Geňeşi hem-de etrabyň medeniýet bölümi bilelikde guradylar.

Täzelikler

DERWEZE. TMÝG-niň etrap Geňeşiniň hem-de etrap Zenanlar guramasynyň bilelikde guramagynda Derweze etrap hassahanasynda zähmet çekýän gelin-gyzlaryň arasynda «Berkarar döwletde zenan sarpasy» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşykda çykyş edenler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zenan maşgalany bezeýän gowy gylyk-häsiýetler, olaryň ene-mamalarymyzyň asylly ýörelgelerine mynasyp bolmaklarynyň möhümdigini aýratyn bellediler. Onda gelin-gyzlaryň özlerine mahsus bolan edep-ekramly, asylly, agras bolmalydyklary ündeldi.

SAGDYN BEDENDE — SAGDYN RUH

Ak bugdaý etrabyndaky 27-nji orta mekdebiň sport zalynda okuwçy gyzlaryň arasynda ýaryşlar geçirildi. Etrap bilim bölüminiň hem-de ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap geňeşiniň bilelikde guramaklarynda geçen ýaryşa etrapdaky mekdeplerden toparlar gatnaşdylar.

ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDYLAR

Ak bugdaý etrabyndaky 27-nji orta mekdepde geçirilen woleýbol ýaryşyna gyzyklanma uly boldy. Zenan mugallymlaryň arasyndaky ýaryşy etrabyň sport baradaky komiteti, bilim bölümi, ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap geňeşi hem-de TMÝG-niň etrap Geňeşi bilelikde guradylar.

Aýdym-saza utgaşdy

Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň guramagynda «Agzybir ojaklaryň bezegi» atly aýdym-sazly dabara geçirildi. Kaka şäherçesinde ýerleşýän «Mylaýym» toý mekanynda geçirilen bu dabara etrabyň edara-kärhanalarynda, önümçiligiň dürli pudaklarynda zähmet çekýän öňdebaryjy zenanlar gatnaşdylar. Etrabyň medeniýet we sungat ussatlarynyň ata Watanymyzy, Arkadag Prezidentimiziň tutumly işlerini, mährem enelerimizi wasp edip ýerine ýetiren aýdym-sazlary we tanslary dabara gatnaşyjylaryň göwünlerini galkyndyryp, ruhlaryny belende göterdi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com