Ahal welaýaty

SAGLYK BAÝLYKDYR

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bilelikdäki yglan eden «Süýt mäzleriniň howply täze döremelerine garşy göreş» atly biraýlyga bagyşlanylyp, usuly okuw maslahaty geçiril¬di. Tejen şäheriniň merkezindäki döwrebap Medeniýet öýünde maslahat geçirildi. Oňa welaýatyň gündogar sebit etraplaryndan edara-kärhanalarda, jemgyýetçilik guramalarynda zähmet çekýän zenanlar, mährem eneler gatnaşdylar.

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň, Gökdepe etrap häkimliginiň bilelikde guramagynda Gökdepe etrabynyň «Babarap» toý mekanynda «Arkadagyň ak ýollary—buýsanjymyz Garaşsyzlyk» atly aýdym-sazly dabara ýurdumyzyň baş baýramynyň şanyna guralan guramaçylykly medeni çäreleriň biri boldy.

SAZ-SÖHBEDE UTGAŞDY

Kaka şäherindäki «Berkarar» toý mekanynda bolan şowhunly dabara mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygyna bagyşlandy. Kaka etrap häkimliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň, ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap Geňeşiniň hem-de etrap medeniýet bölüminiň bilelikde guramaklarynda geçirilen baýramçylyk dabarasy köp adamly boldy.

ZENAN MERTEBESI BELENTDIR

Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly bagtyýar il-günümiziň durmuşynda ajaýyp wakalara beslenýär. Hemişelik Bitaraplygymyzyň 20 ýyllyk toýunyň has uludan toýlanylýan ýylynda eziz Diýarymyzyň dürli ýerlerinde guralýan çäreleriň her biri ýakymly duýgulary oýarýar. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan guralýan wagyz-nesihat häsiýetli çäreler babatynda hem şeýle diýmek bolar. Ahal welaýat häkimligi bilen bilelikde guralan maslahatlar has-da uly gyzyklanma eýe boldy.

Zenan sarpasy belentdedir

Barha ösüşlere beslenýän bu asuda Watanymyzda hormatly Prezidentimiziñ parasatly ýolbaşçylygynda gazanylyan üstünliklere we ýetilýän belent sepgitlere öz mynasyp goşantlaryny goşýan türkmen zenanlaryna goýulýan hormat-sarpa has-da ýokary derejelere göterilýär.

Gözellik edep-ekramda jemlenýär

Baharly şäherindäki Medeniýet öýünde Türkmenistanyñ Zenanlar birleşiginiñ Baharly etrap guramasynyñ işewür zenanlarynyñ, edara-kärhanalarda zähmet çekýän zenanlaryñ hem-de ýaş gyzlaryñ gatnaşmagynda bu gezekki geçirilen çäre işjeñ häsiýete eye boldy. «Berkarar döwletimiziñ bagtyýar zenanlary» ady bilen ge¬çirilen bu çäre türkmen ojaklarynyñ ýaraşygy, halkymyzyň uly hormatyna mynasyp bolan zenanlarymyzyñ edep-ekramlylygyna bagyşlandy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com