Alym zenanlary

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň yglan eden “Görnükli alym zenan” atly bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY

Şu Düzgünnama “Görnükli alym zenan” atly bäsleşigi geçirmegiň şertlerini we tertibini kesgitleýär.

Bäsleşigiň maksady

Zenanlara sarpanyň hukuk esaslary

        Adam hukuklary babatda syýasatyň esasy ýörelgeleriniň durmuşa geçirilmegi zenanlaryň hemmetaraplaýyn ösmegini üpjün edýär we olaryň erkekler bilen bir hatarda syýasy, ykdysady, durmuş, medeni we beýleki ulgamlarda adam hukuklaryny we azatlyklaryny amala aşyrmagy üçin döwlet kepilliklerini belleýär. «Aýallaryň deňhukuklylygynyň döwlet kepillikleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi döwletde aýallaryň hukuk ýagdaýynyň has-da kämilleşmegine itergi berdi.

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com