2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Daşoguz welaýaty

RUHY HAZYNANYŇ MÄHRIBANLYK JOŞGUNY

Hormatly Prezidentimiziň gymmaty egsilmejek ruhy hazynalarynyň ähmiýetini giňden ýaýmak ýaly asylly işlere mähriban zenanlarymyz işjeň gatnaşýarlar. Ony zenanlar guramasy tarapyndan öňdebaryjy, başarjaň gyz-gelinleriň arasynda Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp kitaplaryny wasp edýän bäsleşikleriň yzygider guralmagy hem aýdyň görkezýär.

RUHY HAZYNANYŇ MÄHRIBANLYK JOŞGUNY

Hormatly Prezidentimiziň gymmaty egsilmejek ruhy hazynalarynyň ähmiýetini giňden ýaýmak ýaly asylly işlere mähriban zenanlarymyz işjeň gatnaşýarlar. Ony zenanlar guramasy tarapyndan öňdebaryjy, başarjaň gyz-gelinleriň arasynda Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp kitaplaryny wasp edýän bäsleşikleriň yzygider guralmagy hem aýdyň görkezýär.

bäsleşigiň Ruhubelent etrap tapgyry

guramasy hem-de TKA-nyň etrap birleşmesi bilelikde guradylar. Etrabyň medeniýet merkezinde geçirilen bäsleşige gatnaşan zenanlar özleriniň işjeňligini, döwre gatnaşygyny täsirli çykyşlarynyň üsti bilen açyp görkezdiler. Gahryman Arkadagymyzyň türkmeniň döwletlilik ýörelgelerini inçeden yzarlap, iň gymmatly maglumatlary, durmuşy wakalary, halkymyzyň gadymy ýörelgelerini özünde jemleýän eserinde beýan edilen pikir-garaýyşlar, täsirli rowaýatlar barada zenanlaryň joşgunly hem many-mazmunly çykyş etmekleri bäsleşigiň ähmiýetini has-da artdyrdy.

Gahryman Arkadagymyzyň eserleriniň döredijilikli waspy

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň yglan etmeginde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan bagtyýar zenanlaryň arasynda hormatly Prezidentimiziň ýiti pähim-paýhasyndan joşup çykan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby esasynda «Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň golaýda S.A.Nyýazow adyndaky etrap tapgyry geçirildi.

Wagyz-nesihat çäresi

Golaýda Türkmen oba hojalyk institutynyň medeniýet merkezinde ýokary okuw jaýynyň zenanlar guramasynyň guramagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa institutyň zenan mugallymlary we talyp ýaşlary işjeň gatnaşdylar.

Mährem kalpdan dörän nepislik

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm