Daşoguz welaýaty

AK ÝOLLARYŇ RÖWŞENI

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda dӧwletimizde ilatyň saglygyny goramaga uly üns berilýär. Sebäbi, adamlaryň sagdyn durmuşy hemişe in wajyp meseleleriň biridir. Zyýanly endiklere garşy gӧreşmek, bedenterbiýäni we sporty ӧsdürmek ugrunda hormatly Prezidentimiziň alyp barýan işleri bütin dünýäde giň goldaw tapýar. Muny ӧz hatarynda 45 dӧwleti jemleýän sport guramasynyň-Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň biziň ýurdumyza uly ynam bildirip, 2017-nji ýylda Aşgabatda Ýapyk binalarda we sӧweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmek baradaky karary kabul etmegi bilen hem düşündirmek bolýar.

GYMMATLY MASLAHATLAR BERILDI

Golaýda Daşogzuň lukmançylyk orta okuw mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de TKA-nyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda «ӧzgerişli ak ýollaryň rӧwşeni, sagdynly¬gyň, ruhubelentligiň gӧzbaşy» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

BARHA DABARALANÝAR

Hormatly Prezidentimiziň yglan eden Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda ýurdumyzda kӧpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ӧsdürmekde uly tutumly işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda biziň welaýatymyzda hem sport çäreleridir bäsleşikleri giňden ýaýbaňlandyrylýar.

BARHA DABARALANÝAR

Hormatly Prezidentimiziň yglan eden Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda ýurdumyzda kӧpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ӧsdürmekde uly tutumly işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda biziň welaýatymyzda hem sport çäreleridir bäsleşikleri giňden ýaýbaňlandyrylýar.

ÇEKELEŞIKLI GEÇEN ÝARYŞLAR

Golaýda Daşoguz şäherindäki 1-nji orta mekdepde «Türkmenistan sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy» atly VIII spartakiadanyň çäklerinde sportuň gandbol gӧrnüşi boýunça şäherdäki orta mekdepleriň okuwçy oglan-gyzlarynyň arasynda ӧrän gyzykly ýaryş geçirildi. Ony Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz şäher bӧlümi, welaýat sport baradaky komiteti, Baş bilim müdirligi, «Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň şäher bӧlümi, ylym-bilim işgärleriniň KA-nyň şäher geňeşi gurady.

Zenan-zemin zynaty

Golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler zalynda şäheriň işewür zenanlarynyň gatnaşmagynda “Zenan-zemin zynaty” ady bilen wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Ony şäher häkimligi şäheriň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde gurady.
Dabaraly maslahaty Daşoguz şäher häkiminiň orunbasary, şäheriň zenanlar guramasynyň başlygy Mährijemal Garajaýewa açdy we zenanlaryň döwrebap ýaşaýyş-durmuşy ugrunda döwlet derejesinde edilýän aladalar, Gahryman Arkadagymyzyň olaryň abraý-mertebesini has-da arşa götermekde alyp barýan beýik işleri dogrusynda giňişleýin gürrüň etdi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com