Daşoguz welaýaty

Zenanlar-durmuşyň bezegi

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly diýlip atlandyrylan üstümizdäki ýyly şygaryna muwapyk dabaralandyrmak we onuň boýdan başa uly tutumlara beslenmegini gazanmak ýaly asylly işlere zenanlaryň işjeň gatnaşygyny ösdürmek maksady bilen, golaýda, Daşoguz şäheriniň “Düýeçi” toý mekanynda aýdym-sazly dabara geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz şäher guramasynyň guramagynda geçirilen bu ajaýyp dabara şäheriň bilim, saglyk, sport ulgamlarynyň ilkinji zenanlar guramalarynyň başlyklary we işjeň agzalary gatnaşdylar.

Gözelligiň güllerindäki keşbi

Ýürdumyz bagtyýarlyk döwrüniñ rowaçlyklaryna beslenip, batly gadamlar bilen ösüş sepgidine tarap ynamly one barýar. Ondaky durmuşa geçirilýän döwre mahsus beýik işlerde zenanlarymyzyñ hem möhüm orun eýeleýändigi guwanç-buýsanjymyzy artdyrýar. Olar dine bir ojak eýesidigi, nesil terbiýeläp ýetişdirýändigi bilen hem dal. eýsem, öz ukyp-başarnyklaryny durmuşa geçirip. gadymy milli medeniýetimizi, sungatymyzy. däp-dessurlarymyzy nesilme-nesil dowam etdirijiler hökmünde-de uly abraý-hormatdan peýdalanýarlar.

Ýylyp öňdebaryjy oba zenany

Berkarar döwletimiziñ bagtyýarlyk döwründe döwlet durmuşynyñ her bir gününiñ uly üstünliklere, il-ýurt bähbitli tutumlara, belent sepgitlere beslenmeginde ýurdumyzyñ her bir raýatynyñ tutanýerli zähmeti bardyr. Şolaryñ hatarynda zenanlaryñ hem döredijilikli zähmetiniñ mynasyp orun eýelemegi we olara döwlet derejesinde uly hormat-sarpa goýulmagy, zenanlar hakdaky aladanyñ hormatly Prezidentimiziñ tagallasy bilen döwlet syýasatynyñ baş ugruna öwrülmegi bizi diýseñ guwandyrýar, has-da buýsandyrýar.

Täze wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy

Hepdäniñ sişenbe güni Türkmenistanyñ Kärdeşler arkalaşyklarynyñ welaýat birleşigi Daşoguz şäher häkimliginiñ mejlisler eýwanynda maslahat geçirdi. TKA-nyñ nobatdan daşary V gurultaýyna bagyşlanyp geçirilen maslahata KA-nyñ welaýat, etrap birleşikleriniñ degişli ýolbaşçylary, ilkinji guramalarynyñ başlyklary, işjeñ agzalary, ýaşuly we ýaş nesliñ wekilleri, jemgyýetçiiik guramalarynyñ ýolbaşçylary gatnaşdylar. Maslahaty KA-nyñ welaýat birleşiginiñ başlygy Aşyrdurdy Allaýew açyp, giñişleýin söz sözledi.

Maşgala sagdynlygy-döwletiň bagtyýarlygy

Günsaýyn ösýän, özgerýän döwletimize mynasyp sagdyn jemgyýetiñ kemala gelmegine uly ähmiýet berýän hormatly Prezidentimiziñ bu ugurdaky her bir başlangyjy, ajaýyp tutumlary agzybir halkymyz tarapyndan uly goldaw tapýar. Munuñ şeýledigini üstümizdäki aýyñ «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» aýy diýlip yglan edilip, onuñ çäklerinde köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleriniñ işjeñ ýagdaýda durmuşa geçirilýändigi-de doly açyp görkezýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com