Daşoguz welaýaty

Türkmen medeniýeti dünýä ýol salýar

Daşoguz! Bu sözi agzasaň, şu gün bilen düýnüň birleşiginden başga-da, dostlugyň, doganlaryň,dünýä medeniýetleriniň we halklarynyň bir-birine ýakynlaşýan ýeri diýsek ýalňyşmarys. Çünki mart aýynyň 30-yna gadymy şäher Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň medeni paýtagty diýlip yglan edildi. Nurmuhammet Andalyp adyndaky teatrda Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa bilen döredijilik duşuşygy boldy. Ýene şol gün GDA-dan gelen myhmanlar we öz ýurdumyzdan bu ajaýyp dabara gatnaşyjylar Köneürgençde ýerleşýän gadymy ýadygärliklere syýahat etdiler.

Zenan-zemin zynaty

Golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler zalynda şäheriň işewür zenanlarynyň gatnaşmagynda “Zenan-zemin zynaty” ady bilen wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Ony şäher häkimligi şäheriň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde gurady.
Dabaraly maslahaty Daşoguz şäher häkiminiň orunbasary, şäheriň zenanlar guramasynyň başlygy Mährijemal Garajaýewa açdy we zenanlaryň döwrebap ýaşaýyş-durmuşy ugrunda döwlet derejesinde edilýän aladalar, Gahryman Arkadagymyzyň olaryň abraý-mertebesini has-da arşa götermekde alyp barýan beýik işleri dogrusynda giňişleýin gürrüň etdi.

Zenanlar-durmuşyň bezegi

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly diýlip atlandyrylan üstümizdäki ýyly şygaryna muwapyk dabaralandyrmak we onuň boýdan başa uly tutumlara beslenmegini gazanmak ýaly asylly işlere zenanlaryň işjeň gatnaşygyny ösdürmek maksady bilen, golaýda, Daşoguz şäheriniň “Düýeçi” toý mekanynda aýdym-sazly dabara geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz şäher guramasynyň guramagynda geçirilen bu ajaýyp dabara şäheriň bilim, saglyk, sport ulgamlarynyň ilkinji zenanlar guramalarynyň başlyklary we işjeň agzalary gatnaşdylar.

Gözelligiň güllerindäki keşbi

Ýürdumyz bagtyýarlyk döwrüniñ rowaçlyklaryna beslenip, batly gadamlar bilen ösüş sepgidine tarap ynamly one barýar. Ondaky durmuşa geçirilýän döwre mahsus beýik işlerde zenanlarymyzyñ hem möhüm orun eýeleýändigi guwanç-buýsanjymyzy artdyrýar. Olar dine bir ojak eýesidigi, nesil terbiýeläp ýetişdirýändigi bilen hem dal. eýsem, öz ukyp-başarnyklaryny durmuşa geçirip. gadymy milli medeniýetimizi, sungatymyzy. däp-dessurlarymyzy nesilme-nesil dowam etdirijiler hökmünde-de uly abraý-hormatdan peýdalanýarlar.

Ýylyp öňdebaryjy oba zenany

Berkarar döwletimiziñ bagtyýarlyk döwründe döwlet durmuşynyñ her bir gününiñ uly üstünliklere, il-ýurt bähbitli tutumlara, belent sepgitlere beslenmeginde ýurdumyzyñ her bir raýatynyñ tutanýerli zähmeti bardyr. Şolaryñ hatarynda zenanlaryñ hem döredijilikli zähmetiniñ mynasyp orun eýelemegi we olara döwlet derejesinde uly hormat-sarpa goýulmagy, zenanlar hakdaky aladanyñ hormatly Prezidentimiziñ tagallasy bilen döwlet syýasatynyñ baş ugruna öwrülmegi bizi diýseñ guwandyrýar, has-da buýsandyrýar.

Täze wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy

Hepdäniñ sişenbe güni Türkmenistanyñ Kärdeşler arkalaşyklarynyñ welaýat birleşigi Daşoguz şäher häkimliginiñ mejlisler eýwanynda maslahat geçirdi. TKA-nyñ nobatdan daşary V gurultaýyna bagyşlanyp geçirilen maslahata KA-nyñ welaýat, etrap birleşikleriniñ degişli ýolbaşçylary, ilkinji guramalarynyñ başlyklary, işjeñ agzalary, ýaşuly we ýaş nesliñ wekilleri, jemgyýetçiiik guramalarynyñ ýolbaşçylary gatnaşdylar. Maslahaty KA-nyñ welaýat birleşiginiñ başlygy Aşyrdurdy Allaýew açyp, giñişleýin söz sözledi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com