2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Daşoguz welaýaty

HALKYMYZA AJAÝYP SOWGAT

Golaýda «Daşoguz» şypahanasynyň mejlisler zalynda welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilen bilelikde guramagynda hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabyň täze — 12-nji jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Oňa jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, il sylagly ýaşulular, welaýatymyzyň saglygy goraýyş edaralarynyň lukmanlarydyr hünärmenleri gatnaşdylar.

HÜNÄRE HORMAT — ZÄHMETE BUÝSANÇ

Senagat işgärleriniň güni dabaraly bellenildi

 

Döwür we zenanlar guramasy

BAGTYÝARLYGYŇ MÄHRIBANLYK NUSGASY

GÜLÜŇ OWADAN

Şeýle at bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde ýylyň-ýylyna yglan edýän bäsleşiginiň deslapky tapgyrlary dowam edýär. Golaýda TZB-niň Daşoguz şäher guramasynyň guramagynda bu bäsleşigiň şäher tapgyry hem baý many-mazmunly, ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi.

Zenanlar guramasynda MASLAHAT GEÇIRILDI

Golaýda S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Gaýrat geňeşligindäki oba medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň guramagynda maslahat geçirildi.

Halyçy zenanlar bäsleşdiler

Golaýda Daşoguz şäherindäki aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti pähim-paýhasyndan joşup çykan «Janly rowaýat» we «Arşyň nepisligi» atly kitaplary esasynda ýurdumyzyň halyçy zenanlarynyň arasynda guralýan «Arkadagyň ylhamynyň nury sen, gözellik dessany türkmen halysy» atly baýramçylyk bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm