Daşoguz welaýaty

Maşgala sagdynlygy-döwletiň bagtyýarlygy

Günsaýyn ösýän, özgerýän döwletimize mynasyp sagdyn jemgyýetiñ kemala gelmegine uly ähmiýet berýän hormatly Prezidentimiziñ bu ugurdaky her bir başlangyjy, ajaýyp tutumlary agzybir halkymyz tarapyndan uly goldaw tapýar. Munuñ şeýledigini üstümizdäki aýyñ «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» aýy diýlip yglan edilip, onuñ çäklerinde köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleriniñ işjeñ ýagdaýda durmuşa geçirilýändigi-de doly açyp görkezýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com