Işewür zenanlary

Işewür zenanlar

Gahryman Arkadagymyzyň yzygiderli aladasy, goldawy bilen jemgyýetimiziň işewür bölegi kemala geldi we türkmen telekeçileri Watanymyzyň gülläp ösmegi, ykdysadyýetimiziň kuwwatynyň artmagy ugrunda ýadawsyz işläp, öz başarjaňlyklaryny görkezýärler. Gysga wagtyň içinde hususy pudak milli ykdysadyýetiň işjeň güýjüne öwrüldi. Munuň şeýledigini ykdysady görkezijiler hem aýdyň görkezýär.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

Путь в сферу малого и среднего бизнеса открыт сегодня для всех, главное, было бы желание. Предпринимательство в Туркменистане – это тот сектор экономики, который в буквальном смысле процветает благодаря поддержке со стороны государства. При этом в некоторых сферах малого и среднего бизнеса значи¬тельно преуспели туркменские женщины. Они смогли серьезно настроиться на ведение собственного дела и добиваются больших успехов, выпуская конкурентоспособную и востребованную на внутреннем рынке продукцию.

Bahar keşdeleri

Iki ýyllyk iş tejribesini geçensoň, eline ýokary okuw mekdebiniň diplomyny alan gyz öýlerine howlukdy. Bu wagt onuň serinde müň pikir bardy. Iň esasy bolsa, ýüregine berk düwen hyýaly Bahargüle ynjalyk bermeýärdi. Ol öýe gelende howluda kakasy garşy aldy.

— O-ho, oglum, (ol gyzyna oglum diýip ýüzlenmegi kada öwrüpdi) gutlamalymy?

Altyn sümmülleriň aýdymy

       Ýakynda hormatly Prezidentimiz Mary welaýatyna iş saparynda bolan mahaly Baýramaly etrabynyň «Täze ýol» daýhan birleşiginiň ekin meýdanlarynda kärendeçiler Jumamyrat Begmyradow hem-de Gülbahar Hudaýberdiýewa dagy bilen duşuşdy. Gahryman Arkadagymyzyň Lebap topragyna saparynyň barşynda Serdarabat etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň çäginde ene toprakdan bereketli hasyl ýygnaýan kärendeçiler R.Bäşimowyň, G.Joraýewanyň ekin ýerine baryp, olaryň iş şerti bilen gyzyklandy.

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com