2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Lebap welaýaty

TÄZELIKLER

Welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda söhbetdeşlik geçirildi.

ARKADAGYŇ KITABY — KALPLARYŇ GYMMATLYGY

Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarnyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden "Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr" atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

BAGTYÝAR ZENANLAR WATAN BUÝSANJY

Welaýat häkimliginde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi tarapyndan 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanan maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň we jemgiýetçilik guramalaryň jogapkär wekilleri, iri edara-kärhanalaryň ilkinji zenanlar guramalarynyň başlyklary, talyp ýaşlar we kümüş saçly eneler gatnaşdylar.

ZENAN GÖZELLIGINIŇ GÖZBAŞY

Ata Watanymyzda zenanlara goýulýan sylag-sarpa belentdir. Gahnrman Arkadagymyz mährem enelerimizi, gül ýüzli gelin-gyzlarymyzy beýik mertebe bilen arzylaýar. Olar baradaky aladany birjik-de ünsden düşürmeýär. Ýurdumyzda Halkara zenanlar güni mynasybetli zenanlaryň uly topan,Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly ady, «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanylýar. Köp eagaly enelerimize ähli amatlylyklary bolan döwrebap ýaşaýyş jaýlary berilýär, şeýle-de pul sowgatlary gowşurylýar. Mähir-muhabbete ýugrulan bu aladalan ň ählisi zenanlarymyzy diýseň guwandyrýar, buýsandyrýar.

Taryhy wakalara bagyşlandy

Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiziň welaýatymyza iş saparynyň barşynda birnäçe halkara taslamalara badalga berildi. Olaryň arasynda Akina — Andhoý demir ýoly, Ymamnazar — Akina, Serhetabat — Turgundy optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamy, Kerki — Şibirgan elektrik geçirijisi we «Malaý» gaz käninde açylan kuwwatlylygy ýylda 30 milliard kub metr gaz gysyjy desga bar. Dünýä ýaň salan bu taryhy wakalar halklaryň parahatçylygyna, birek-birege ynanyşmagyna gönükdirilip, ähli watandaşlarymyza uly şatlyk, buýsanç duýgularyny paýlady.
Şu mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň

MÄHIR-MUHABBETIŇ ÇEŞMESI

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe eziz Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen maşgala gymmatlyklaryny pugtalandyrmaklyga uly ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän kitaplarynda hem halkymyzyň edimgylymlary, zenan edebi, ene mukaddesligi hakda söz açylýar. Şeýle hormata mynasyp zenanlar Watanymyza wepaly, edep-terbiýeli, görüm-göreldeli, sowatly, watansöýüji ýaşlary terbiýeläp ýetişdirýärler. Şonuň üçin her günümiz bagt nurundan dolup, kalplarymyzy hem durmuşymyzy has gözelleşdirýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm