Lebap welaýaty

MÄHIR-MUHABBETIŇ ÇEŞMESI

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe eziz Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen maşgala gymmatlyklaryny pugtalandyrmaklyga uly ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän kitaplarynda hem halkymyzyň edimgylymlary, zenan edebi, ene mukaddesligi hakda söz açylýar. Şeýle hormata mynasyp zenanlar Watanymyza wepaly, edep-terbiýeli, görüm-göreldeli, sowatly, watansöýüji ýaşlary terbiýeläp ýetişdirýärler. Şonuň üçin her günümiz bagt nurundan dolup, kalplarymyzy hem durmuşymyzy has gözelleşdirýär.

Bagtyýarlyk aýdymy, mukaddeslik mukam

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesli milli ruhda terbiýelemek baradaky meselä aýratyn ahmiýet berilýär. Milli ýol-ýörelgelerimizi ýaşlaryň kalbyna. aňyna siňdirip. olary gadymdan gelýän ruhy-ahlak gymmatlyklarymyzyň mysalynda terbiýelemek mukaddes borçdur. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň guramagynda welaýat maliýe we ykdysady ösüş müdirliginiň mejlisler zalynda «Arkadagly rowaç Watanda belentdir zenan sarpasy* diýen at bilen geçirilen maslahatda hem şol mukaddes borçdan ugur alyndy. Bu maslahata mährem eneler, welaýatymyzyň öňdebaryjy zenanlary.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň guramagynda Türkmenabat şäherindäki «Bagt köşgi» toý-dabaralar merkezinde bilim, medeniýet we sungat işgärleriniň gatnaşmaklarynda «tegelek stoluň» başynda söhbetdeşlik geçirildi.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň guramagynda Türkmenabat şäherindäki «Bagt köşgi» toý-dabaralar merkezinde bilim, medeniýet we sungat işgärleriniň gatnaşmaklarynda «tegelek stoluň» başynda söhbetdeşlik geçirildi.

Bäsleşigiň etrap tapgyry

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen, türkmen gelin-gyzlaryna, zenanlaryna uly sarpa goýulýar. Olaryň jemgyýetde mynasyp orna, bagtyýar durmuş eşretlerine eýe bolmaklary ugrunda uly işler amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň bel­leý­şi ýa­ly, Wa­ta­ny­myz­da giň ge­rim­li iş­le­ri ama­la aşyr­mak­da, ösüp gel­ýän ýaş nesli milli däplerimize we adatlarymyza laýyk terbiýelemekde, maşgala mukaddesliklerimizi hem-de jemgyýetimiziň jebisligini berkitmekde zenanlarymyzyň ägirt uly hyzmatlary bar.

Arkadagly Diýarda

Ajaýyp ýurdumyzda agzybir, zähmetsöýer halkymyzyň hoşniýetli ýagşy arzuwlar bilen garşy alan Tä­ze — 2020-nji ýy­ly «Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň mekany» diýlip yglan edildi. Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy giňden bellenip geçiljek ýylymyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň iň bir düşümli, rysgal-döwletli we taryhy wakalara baý ajaýyp ýyllaryň biri boljakdygyna, biz tüýs ýürekden ynanýarys. Çünki Arkadagly Diýara ýyllar bagt bolup gelýär.

ELLERI ÇEPER, EDEP-EKRAMLY GÖZELLER

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň guramagynda, Lebap welaýatynyň etrap-şäherlerinde «Arkadagly rowaç Watanyň buýsançly zenanlary» diýen at bilen aýdym-sazly, öwüt-ündew çäreleri geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: tzb@online.tm