Lebap welaýaty

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň bilelikde gurnamaklarynda lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermek barada Lepab welaýaty boýunça okuwy

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti bilelikde “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň kanuny esaslanyp ýurdumyzyň welaýatlarynda lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermek boýunça okuwlary geçirmek meýilleşdirdiler.

OKUW-MASLAHATY

Türkmenabat şäherinde «Raýatlaryň saglygyny goramak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny esasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň, welaýat zenanlar birleşiginiň we Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň welaýat bölüminiň bilelikde guramagynda ilkinji lukmançylyk kömegini bermek boýunça okuw-maslahaty geçirildi.

Tejribeler paýlaşyldy

Türkmenabat şäherindäki 26-njy or- ta mekdebiñ bilim işgärteri tamamlanyp barýan 2014-nji ýyly üstünlikli jemlemek maksady bilen «Täze ýyla täze üstünlikler bilen» atly hepdelik geçirdiler. Oña şähe- rimiziñ ähli orta mekdepleriniñ mugallym- lary, jemgyýetçilik guramalarynyñ wekilleri we ýaşlar gatnaşdylar. Hepdeligiñ dowa- mynda bilim işgärleri biri-biri bilen pikir alyşdylar, tejribelerini artdyrdylar. Mekdep okuwçylarynyñ ýasan görkezme esbapla- rynyñ sergisi bolsa ýygnananlaryñ ünsüni özüne çekdi.

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com