Mary welaýaty

YNSAN SAGLYGY

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birle­şiginiň Merkezi Geňeşiniň “In­çekesele garşy göreş çärelerine jemgyýetçilik guramalaryny we raýat toparlaryny çekmek” bo­ýunça bilelikdäki iş meýilnamasyna laýyklykda Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde “Ynsan saglygy — ýurduň baý­lygy” ady bilen saglygy goramaga bagyşlanan çäre guraldy.

ZENAN MERTEBESI — — DÖWLET SYÝASATY

Güneşli Diýarymyzda zenanlaryň hukuklaryny we ata-babalarymyzdan miras galan milli däp-dessurlarymyzy, edep-ekramlylygy, ahlaklylygy, türkmeniň milli ýol-ýörelgelerini wagyz-nesihat etmek maksady bilen Mary şäherindäki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebinde zenanlaryň arasynda täsirli çäre geçirildi. “Zenan mertebesi — döwlet syýasaty” ady bilen dabaralandyrylan bu çäräni orta hünär okuw mekdebi şäher zenanlar geňeşi bilen bilelikde gurady. Ony orta hünär okuw mekdebiniň zenanlar guramasynyň başlygy Altyn Gaşlakowa alyp bardy.

Wa­gyz - ne­si­hat çä­re­leri. GYZ EDEBI TÄMIZLIKDIR

Go­laý­da Ma­ry ne­bit­gaz or­ta hü­ när okuw mek­de­bi­niň mej­lis­ler zalyn­da “Gyz ede­bi tämiz­lik­dir” di­ýen at bi­len wa­gyz-ne­si­hat çä­re­si ge­çi­rildi. Ze­nan ede­bi bi­len bag­la­ny­şyk­ly çä­rä­ni Ma­ry şä­her hä­kim­li­gi bi­len ne­bit­gaz or­ta hü­när okuw mek­debi­niň ze­nan­lar gu­ra­ma­sy bi­le­lik­de gu­ra­dy. Bu da­ba­ra mäh­rem ene­ler Al­tyn Mäm­me­do­wa, Oraz­bi­bi Bä­ şi­mo­wa, Sül­gün To­ru­mo­wa şeý­le hem mek­de­biň ta­lyp gyz­la­ry we zenan mu­gal­lym­la­ry gat­naş­dy­lar.

DOKMA DOKAR ELLERI

TMÝG-niň Mer­ke­zi Ge­ňeşi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň, Türk­menis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň bi­le­lik­de gura­ma­gyn­da Ber­ka­rar döw­le­ti­miziň bag­ty­ýar­lyk döw­rü­niň çe­per el­li dok­ma­çy ge­lin-gyz­la­ry­nyň ara­syn­da “Dokma do­kar el­lerim” at­ly bäs­le­şik ge­çi­ril­di. We­la­ýat ýaş­lar ge­ňe­şi­niň mejlis­ler za­lyn­da ge­çi­ri­len bäs­le­şi­giň we­la­ýat tap­gy­ry tu­ruw­baş­dan şow­hun­ly bo­lup, eli çe­per gyz-gelin­ler şert­le­riň 4-si bo­ýun­ça başar­nyk­la­ry­ny gör­kez­di­ler.

ÖZGERTMELER — DÖWRÜŇ WAJYPLYGY

      Welaýatymyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, welaýat adalat bölüminiň, TDEI-niň bilelikde guramagynda Mary şäher häkimliginiň uly mejlisler zalynda ýygnanyşyk boldy. Oňa welaýat, etrap şäher jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarydyr işjeň agzalary, TDEI-niň mugallymlarydyr talyp ýaşlary, welaýat adalat bölüminiň wekilleri gatnaşdylar. Ýygnanyşygy welaýat häkiminiň orunbasary Mährijemal Mämmedowa alyp bardy.

BAŞ MAKSAT

       Türk­me­nis­tan — ro­waç­lygyň Wa­ta­ny ýy­lyn­da ge­çi­ri­len Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­laha­ty­nyň ikin­ji mej­li­sin­de hormat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ka­bul eden Ka­rar­la­ry­dyr çöz­güt­le­ri­ni dur­mu­şa ge­çir­mek we gelin-gyz­la­ryň ara­syn­da mil­li­lik, edep-ekramlylyk ýaly hä­si­ýet­le­ri wa­gyz et­mek mak­sa­dy bi­len Türk­me­nista­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň we­la­ýat bö­lü­mi ta­ra­pyn­dan ýö­ri­te me­ýil­na­ma esa­syn­da wa­gyz-ne­si­hat çä­re­si ge­çiril­di.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com