Mary welaýaty

«Döwlet guşy»-maşgalanyñ göwün hoşy

   Mukaddes Garaşsyzlygymyzyñ şanly 23 ýyllyk baýramyny giñden dabaralandyrmak, Berkarar döwletimiziñ bagtyýarlykdöwründe Diýarymyzyñ dünýä nusgalyk ösüşlerini şöhratlandyrmak, hormatly Prezidentimiziñ paýhas önümi boian «Döwlet guşy» romanyny nusga edinip ýaş nesli terbiýelemek, türkmeniñ milli däp-dessurlaryny, asylly gylyk-häsiýetlerini wagyz etmek maksady bilen Türkmenistanyñ Zenanlar birleşiginiñ Merkezi geñeşi hem-de Türkmenistanyñ Kärdeşler arkalaşyklarynyñ milli merkezi tarapyndan bagtyýarlyk döwründe eşretli durmuşda ýaşaýan bagtly maşgalalaryñ arasynda «Döwlet guşy»-görelde mekdeb

Yygymçy yaşlaryñ sowgat-serpaýy

Oba hojlygynyñ möwsümleýin işlerinde etrabymyzyñ ýaşlary zähmetiñ asyl nusgasyny görkezýärler. Bu Bedew ýylynyñ pagta ýygymy möwsüminiñ gyzgalañly günlerinde-de şeýle. Ene topraga ekleýjimiz hökmünde garap, halal hyzmat edýän ýaşlaryñ sany ýyl-ýyldan artýar. Olar oba hojalyk önümlerini bol öndürmekde halypa daýhanlaryñ daýhançylyk maslahatlaryna eýerýärler. Ýaş kärendeçileriñ arasynda atasynyñ daýhançylyk kesp-kärini ýöredýänleri köp.

NESIP ETSIN, TOÝDA GEÝIÑ!

   Ýagşy niýetli şeýle sözleri eli hünärli tikinçi gözeller Türkmengala etrabynyñ «Türkmenistan» daýhan birleşiginiñ Rehnet geñeşliginde ýaşaýan uýalar Gülşirin, birini beýlekisinden tapawutlandyryp bolmaýan ekizler Dünýä, Dursun Muhtarowalaryñ rysgally öýlerinde günde-günaşa eşitmek bolýar. Ajaýyp keşde-nagyşlary sünnäläp keşdeleýän Gülşirin daşary ýurt enjamy bolan tikin maşynynyñ başynda oturşyna ýap-ýañja tikip bolan döwrebap biçüwdäki köýnegini synlap öz zähmetiniñ netijesinden lezzet alýandygyny aýan edýär.
-Men köýnek tiksem, özümden kiçi uýalarym -ekizler Dünýä, 

ÇAGA JÄGILDISI-BAGTYÑ BUŞLUGY

Enelik-zenan üçin uly bagt, öwezini dolup bolmajakgudrat. Çünki ene misli miweli daragt mysaly. Ene-ýaşaýyş dowamaty. Şeýle oý-pikirler bilen halkyñ saglygynyñ goragyndaky Altyn sähra etrap hassahanasynyñ gapysyndan ätledik. Maksadymyz hassahananyñ çaga dogrulýan bölüminde alnyp barylýän iş-aladalar hakda söhbet açmakdy. Bizi baş lukman Sylapberdi Kamarow mähirli garşy alyp, içi-daşy güi pürkülen ýaly päkize hassahanada halkyñ saglygyny dikeltmekde alnyp barylýan işler bilen tanyşdyrdy.

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com