Mary welaýaty

ŞOWHUNA BESLENDI

Eziz Di­ýa­ry­my­zyň äh­li kün­je­gin­de bol­şy ýa­ly, Mary we­la­ýat ma­li­ýe-yk­dy­sa­dy or­ta hü­när okuw mek­de­bimiz­de hem Bi­lim­ler we ta­lyp ýaş­lar gü­ni uly şow­hu­na beslen­di. Bu aja­ýyp baý­ram­çyly­gy bel­le­mek hem-de tä­ze okuw ýy­ly­na ga­dam bas­mak üçin ta­lyp ýaş­la­ryň en­çe­mesi mek­de­bi­mi­ziň how­lu­sy­na üýş­dü­ler. Ir sä­her bi­len baş­la­nan aý­ dym-saz­ly baý­ram­çy­lyk daba­ra­syn­da or­ta hü­när okuw mek­de­bi­mi­ziň di­rek­to­ry Aleksandr Ama­now öz gut­lag söz­le­ri bi­len çy­kyş et­di.

MAŞ­GA­LA­DA NE­SIL TERBI

Baý­ra­ma­ly şä­he­ri­niň 6-njy or­ta mek­de­bi­niň mej­lis­ler za­lynda TDP-niň we­la­ýat, Baý­ra­ma­ly şä­her ko­mi­tet­le­ri, Türk­me­nis­tanyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň we­laýat bö­lü­mi bi­len bi­le­lik­de “Sagdyn jem­gy­ýet, sag­dyn maş­ga­la, edep-ter­bi­ýe, gö­rüm-gö­rel­de, ha­lal zäh­met — bag­ty­ýar durmu­şyň göz­ba­şy” ady bi­len wagyz-ne­si­hat du­şu­şy­gy­ny geçir­di­ler.

WATAN ROWAÇLANÝAR ARKADAG BILEN

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynyň dünýä ýaň salan şanly wakasy — 12-nji awgustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde sebitiň ýurtlarynyň hökümet Baştutanlarynyň, dünýä syýasatçylarynyňdyr alymlarynyň, diplomatlaryňdyr ekologlaryň, işewürleriňdir bagtyýar ildeşlerimiziň gatnaşmagynda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumy ýurdumyzyň dünýä giňişligindäki belent abraýyny has-da artdyrdy. Milli Liderimiziň sebitde we dünýäde durnukly ösüşe ýetmäge gönükdirilen netijeli başlangyçlarynyň ählumumy ykrar edilýändiginiň subutnamasy boldy.

ÄLE­ME MEŞ­HUR SE­NET­LER

Bu türkmeniň äleme meşhur milli senetleri sanardan köp. Enelerimiziň sünnäläp, senet derejesine ýetiren gadymy el hünärleriniň biride göli owadan halylarymyzdyr güli gözel keçelerimizdir. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň bilelikde yglan eden “Gü­ lüň owadan!” bäsleşiginiň jemleýji döwlet tapgyry Mary topragynda belent ruhubelentlikde, aýdymsazly, hakyky toý ruhunda geçirilip, türkmeniň baý milli mirasynyň hormat-sarpasynyň belentdigini Diýarymyza ýaýdy.

ALKYŞLARYŇ GÖZBAŞYSY SIZ, ARKADAG!

Şeýle mowzukda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, wela- ýat häkimliginiň bilelikde guramagynda Mary şäheriniň merkezindäki ajaýyp “Mary” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda giňişleýin maslahat geçirildi.

DÖWÜR. ZENAN. MAŞGALA. AHLAK.

Dur­muş mek­de­bin­de kö­pi gö­ren ene­le­ri­miz maş­ga­la oja­gyn­da­ky gyz-ge­lin­le­ri­ni her dö­wür­dede mil­li ru­hu­my­za mu­wa­pyk de­re­je­de ter­bi­ýe­läp bi­lip­dir­ler. Maş­ga­la, ni­ka, öý-ojak, per­zent ter­bi­ýesi dü­şün­je­le­ri­ni ene­le­ri­miz mu­kad­des sa­ýyp­dyr­lar. Türk­men ze­na­ny özü­niň asyl­ly­gy, be­lent ah­la­gy, adam­kär­çi­li­gi bi­len sar­pa­lan­sa, uly gyz­la­ry­myz maş­ga­la­nyň na­mys tu­gy hök­mün­de gör­lüp­dir.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com