Sport

TÜRKMEN SPORTUNYŇ ŞÖHRATLY PURSATLARY TÜRGEN ZENANLARY

Arkadag Prezidentimiziň başda durmagynda ak mermerli paýtagtymyzda giň möçberli halkara bäsleşigiň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýokary derejede geçirilmegi türkmen sportunyň taryhynda şöhratly pursatlar bilen dabaralandy. 2017-nji ýylyň V Aziýa oýunlary gatnaşyjylaryň düzümi boýunça hem, sport ugurlarynyň sany boýunça hem köp babatda aýratyn häsiýete eýe boldy.

Türkmen türgenleriniň taryhy ýeňşi

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda türkmen türgenleri ynamly ýeňiş gazandy. Medallaryň sanawynda ýaryşyň ilkinji gününden kerweniň başyny çeken ildeşlerimiz 245 medal, ýagny 89 altyn, 70 kümüş hem-de 86 bürünç medalyň eýesi boldular. Tutuşlygyna Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary öz bäsdeşlerinden has uly tapawut bilen umumy hasapda öňdeligi eýeledi.

 

Şa serpaýyňyz gutly bolsun, türgenler!

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda geçirilen Aziýa yklymynyň iri sport ýaryşy bolan dünýä sportunyň sahypalarynda öz mynasyp ornuny olan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda  ussatlyk görkezip, ýaşyl Tugumyzy al-asmanda pasyrdadan türkmen türgenlerine hem-de tälimçilerine şa serpaýyny ýapdy. Milli Liderimiz tarapyndan ýurdumyzyň sportjemgyýetçiligniň wekillerine ýokary  döwlet sylaglary "Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi" hem-de "Türkmenistanyň at gazanan sport ussady" diýen hormatly atlar berildi.

Ugur — Aziadanyň toýuna!

 

Sport — gözellikdir

 

Aziada tarap ynamly ädimler

Olimpiýa şäherjigi. Aprel. Başa-baş söweş sungaty sport toplumynyň türgenleşik zaly. Agyr atletika boýunça Aziýa çempionaty. 100 kilogramdanam agyr agramdaky ştangany götermek üçin türkmenistanly zenan türgen çagyrylýar. Soňky, ilki-hä, dartgynly, soňra bolsa buýsançly, ýeňişli medallara, pursatlara şaýat bolup otyrkam...

Olimpiýa şäherjigi. Aprel. Kikboksing boýunça Aziýa çempionaty. Türkmenistanly zenan türgen batyrgaýlyk bilen düşekçä çykýar-da, yklymyň iň güýçli türgenleriniň hatarynda görkezilýän garşydaşyny salymyny bermän ýeňýär. Ýeňiji türkmen gyzyny ýaryşa ýygnanan tomaşaçylaryň ählisiniň şowhunly el çarpyşmalar bilen gutlaýanyna şaýat bolup otyrkam...

Olimpiýa şäherjigi. Aprel. Gysga aralyga suwda ýüzmek boýunça Merkezi Aziýanyň çempionaty. 15 ýaşly türkmen gyzy sebitiň iň gowy suwda ýüzüjileri bilen bäsleşip, kümüş medala mynasyp bolýar. Suwda ýyldyrym tizligini ýatladyp ýüzen, medal gowşurylyş pursadynda-da Aşgabatda geçirilen halkara ýaryşyň ýeňijisi bolmak bagtynyň begenç gözýaşlaryny bukup bilmän duran gyz bilen deň tolgunyp durkam tumarlylar, harmandäliler, zarinalar, banu çeçekler we ýene-ýeneler göz öňüňe gelýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com