Sport

USATLYGA SARPA

Ýakynda şeýle at bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň binasynda türkmen türgenleri bilen duşuşyk geçirildi. Oňa ýurdumyzyň türgenleri, Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň, Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň, A.Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň meýletinçileri, Zenanlar birleşiginiň işewürleri gatnaşdylar.

Aşgabat 2017 “Sportakkord” konferensiýasynyň çäklerinde gurnalan sergide görkezildi

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitetiň wekilleri sentýabrda geçiriljek Oýunlar bilen tanyşdyrmak we ol barada maglumat ýaýratmak maksady bilen 2-7-nji aprel aralygynda Daniýanyň Aarhus şäherinde geçirilen “SportAkkord” konferensiýasyna gatnaşdylar.

Adatça bu çäre 100-den gowrak Halkara sport federasiýalarynyň wekillerini, guramaçylyk komitetlerini, dürli şäherleriň wekillerini, metbugat we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işgärlerini we sporty ösdürmek bilen meşgullanýan dürli guramalary jemleýär.

Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginde “Harlem Wizards” toparynyň gatnaşmagynda basketbol tomaşasy geçirildi

Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginiň sportuň oýun görnüşleri toplumynda meşhur “Harlem Wizards” toparynyň gatnaşmagynda hem-de ýene birnäçe aýdan türkmen paýtagtynda badalga alýan Aziada –2017-ä bagyşlanan basketbol tomaşasy uly üstünlik bilen geçirildi.

Sporta söýgi

Türkmen halky üçin bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak öňden gelýär diýsek ýalňyşmarys. Sebäbi mal-garaly, ekin meýdanly bolan halkymyz irden turup, aýratyn maşklar bilen meşgullanmasalar hem, olaryň ýerine ýetirýän işleri maşklaryň dürlüsi bolupdyr. Ondan başga-da, aşyk oýnamak, ýüpden bökmek, ýaglyga towusmak, at çapmak, gizlenpeçek oýnamak — bular sportuň görnüşleri bolup durýar. Diýmek, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Meredowlar saglygyň we ruhubelentligiň özeni bolan türkmen sportuny ösdürmeklige, ony nesilden-nesle geçirmeklige öz goşantlaryny goşýarlar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: tzb@online.tm