2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Zenan kalby

«Gülüň owadan!»

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan «Gülüň owadan!» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Onda welaýat tapgyrlaryndan ýeňiji bolup gelen gelin-gyzlar şertleriň üçüsi boýunça bäsleşdiler. Birinji şerte laýyklykda, zenanlar türkmen milli keçesini taýýarlamak üçin ýüň saýlap almak, saýmak, daramak ýaly işleri ýerine ýetirdiler. Zenan maşgala bir işiň başyny tutsa, oňa bütin dünýäsi bilen berilýär. Ine, muňa bu bäsleşikde-de has aýdyň göz ýetirdik. Eli çeper, keçe güllemäge, basmaga ussat zenanlarymyzyň birnäçesi bu bäsleşigiň ýeňijileri boldular.

GÜLÜŇ OWADAN

Golaýda Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde çeper elli zenanlaryň arasynda «Gülüň owadan!» atly keçe bäsleşiginiň jemleýji döwlet tapgyry geçirildi.

GÖZELLER BÄSLEŞENDE

Edaly  türkmen  gyzynyň geýniş medeniýeti, özüne  timar  berşi  hem sungat        derejesine ýetirilen. «Gyz ede bi   —   gyzyl   gül», «Gyzym bar — gyzylym bar» diýmek bilen,  ene-mamalarymyz    gyzjagazlarynyň   saçy   ýaňy örüme girenden eline ýüpek sapak  berip,  alaja  işmäni öwredipdirler.         Şeýdibem,        gyzjagazlaryň aňynda milli mirasymyza bolan  höwesi  oýarypdyrlar.  Keşde çekmek,  gaýma  gaýamak,  begres, çabyt, kürte nagyşlamak gözel gyzlarymyzyň daşky keşbi bilen içki gözelligini sazlaşdyrýan el hünärleridir.

Ene – ýagty dünýäniň ýaraşygy

          Ine, hormatly Prezidentimiziň ýene bir kitaby türkmeniň aň hazynasyna goşuldy.  Bu  kitaby elimize alyp, onuň çuň many­mazmunyny yzarlap başlanymyzda bir hakykata göz ýetirýäris, milli Liderimiziň ähli eserleriniň naýbaşy, hemme kitaplardaky oý­pikirleriň gözbaşy bolan baş eser — «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitap elimize gowuşdy. Hemme zat eneden başlanýar. Dünýädäki ýaşaýyş eneleriň mähri bilen dowam edýär.

AÝDYŇ ÝOL-ÝORELGELER

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen 2018-­nji ýylyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» şygaryna beslenmegi ata­babalarymyzyň, ene­mamalarymyzyň geçmişde nesillerimize nusgalyk goýan işlerini içgin öwrenmeklige giň ýol açýar. Halkymyzda «Geçmişi bolmadygyň geljegi bolmaz» diýlen pähim bar. Bu, dogrudanam, şeýle. Geçmişimize nazar aýlanymyzda türkmen halkynyň zähmetsöýer, merdana, dörediji, şahandaz halk bolandygyna göz ýetirýäris.

Türkmenistan — BMG: esasy maksat parahatçylyk we ösüş

2018-nji ýylyň 12-nji martynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçiren hormatly Prezidentimiz ýene bir buýsançly habar bilen türkmen halkyna ýüzlendi. Döwlet Baştutanymyz şonda Birleşen Milletler Guramasynyň esasy edaralarynyň biri bolan Howpsuzlyk Geňeşiniň 2018-nji ýylyň 8-nji martynda Owganystanda halkara tagallalaryny goldamak barada Rezolýusiýany biragyzdan kabul edendigini we bu möhüm resminamada biziň ýurdumyzyň Owganystanyň durmuş-ykdysady üpjünçilik ulgamlaryny dikeltmek boýunça amala aşyrýan çärelerine aýratyn orun berlendigini mälim etdi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm