Zenan kalby

Dünýä rekordyny gazanan ilkinji zenan

27 ýaşly amerikan zenany Kassandra De Pekol bu syýahata 2015-nji ýylyň iýul aýynda başlady. Syýahatyň dowamlylygy 18 aý, 26 güne deň boldy. Kassandra dünýäniň 196 döwletinde bolup, iki gezek dünýä rekordyny goýmagy başardy. Ol dünýäniň ähli döwletlerinde syýahatda bolan zenan hökmünde, şeýle hem bu syýahaty beýlekilere garanyňda, gysga wagtda amala aşyran ilkinji adam hökmünde taryha girdi. Öň bu rekordy gazanan ABŞ-dan professor Ili Lýu bolup, ol bu syýahaty 3 ýyl 3 aý we 6 günüň dowamynda amala aşyrypdy.

Ynsanperwerligiň beýik nusgasy

Adam bilen adamy, goňşy bilen goňşyny, oba bilen obany, il bilen ili hemişe-de başardygyndan agzybirlige, ylalaşyga, dost-doganlyga çagyran eziz halkymyzyň bu ýagşy edähet aslyýetinde zandynda bar. Polady ýumşak, gönümel, az sözli, gaýduwsyz, edermen, duýgur hem parasatly halkymyz abadan hem asuda durmuşyň jepakeş janköýeri bolupdyr. Bu gözel dünýäde adamlaryň we halklaryň arasyndaky ylalaşygy, sylaşygy saklamagyň ýoly biziň halkymyzda agzybirlik taglymatyna öwrülipdir.

«Maksadym — Aziada — 2017-de ýeňiş gazanmak»

Käte haýsydyr bir zerur maglumaty anyklamak üçin taryhyň gatlaryna salgylanmaly bolýarsyň. Sahypasy saralyp giden kitaplaryň gatlarynda geçmiş, beýik gülläp ösüşler baradaky ençeme maglumatlara nazaryň kaklyşýar. Merdana pederlerimiziň dünýä dolan at-owazasy barada gürrüň berýän kitaplaryň sahypalarynda türkmen zenanynyň mertligine, merdemligine ägirt döredijilik ukybynyň bolanlygyna şaýatlyk edýän taryhy maglumatlar bada-bat ünsüňi özüne çekýär. Geçmiş bilen şu günüň özboluşly hakyda ýumagyny çöşleýän şol hakykatlar türkmen zenanynyň tebigy dogumy, wepalylygy, mertligi barada söhbet etmäge itergi berýär. Zenanlarymyzyň öz ukybyny, aýratyn başarjaňlygyny sportuň dürli görnüşleriniň üsti bilen açyp görkezmekleri bolsa aýratyn guwandyryjy hadysadyr. Şonuň üçinem bu gün dünýä ýurtlarynda bolşy ýaly, biziň türkmen sportumyzyň ösmeginde zenan türgenlerimiziň hyzmatynyň bolmagy, olaryň uly ýaryşlarda ýokary netijeleri gazanmaklary ýaly ähmiýetli wakalary ýurdumyzyň taryhynyň sahypalaryna ýazýar.

Bagtyýar günleriň bizi Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçiriljek günlerine barha we barha golaýlaşdyrmagy ähli türkmen türgenlerini uly wezipelere borçlandyrýar. Şol türgenleriň arasynda zenanlarymyzyň hem bolmagy aýratyn buýsandyrýar. Dogrudan-da, häzirki döwürde zenanlaryň sport hereketlerine işjeň goşulmagy, ýurdumyzyň sportdaky abraýynyň dünýä ýüzünde has-da rowaçlanmagyna uly goşant goşmaklary, olaryň Aziada — 2017-de ýokary netijeleri gazanjaklaryna bolan ynamy artdyrýar. Biz hem žurnalyň şu sanynda tennis sporty boýunça Milli ýygyndy toparymyzyň agzasy, Türkmenistanyň birnäçe gezek çempiony, Magtymguly adyndaky TDU-nyň daşary ýurt dilleri we edebiýaty fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Güljan Muhammetgulyýewa bilen Aziada — 2017-ä taýýarlyk görşi, gazanan üstünlikleri, öňünde goýan maksatlary dogrusynda taýýarlan söhbetdeşligimizi okyjylara ýetirýäris.

Çaga — göwnüň çagy, öýüň çyragy

Dünýäni ýagtyldýan, ýyladýan — asmandaky Güneş. Ynsanyň göwnüni, öýüni, ömrüni, içki dünýäsini çaglandyrýan, ýakym çaýýan, çyrag bolsa — çaga. Şonuň üçin halkymyz «Çagaly öý bazar...», «Bal süýji, baldan-da bala» diýipdirler. Çaga — öýümiziň Güneşi. Çaga — ynsan ömrüniň manysy. Onuň dünýämizde peýda bolmagy bilen ömrümize many çaýylýar, dowamatymyz-dowam bolýar.

Bagt köprüsi

Bagt köprüsi

 

Bagtyýar il toý tutdy «Täze zamanda»

Her bir ata-ene üçin ogul-gyzyny öýerip-çykaryp, perzentleriniň toýly günlerini görüp ýaşamakdan uly bagt ýok bolsa gerek. Paýtagtymyzyň fiziologiýa ylmy-kliniki merkezi hassahanasynyň kiçi şepagat uýasy Amanbibi Hudaýgulyýewa-da bagtly eneleriň biri. Bagtyýar enäniň ortanjy perzendi Resul ýakynda täze jaý toýuny tutdy. «Täze zaman» ýaşaýyş toplumynyň täze tapgyryndan ýaşaýyş jaý nesibeli bu döwletli ojakda hem ol gün toý saçagy uludan ýazyldy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com