2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Zenan kalby

Çaga — göwnüň çagy, öýüň çyragy

Dünýäni ýagtyldýan, ýyladýan — asmandaky Güneş. Ynsanyň göwnüni, öýüni, ömrüni, içki dünýäsini çaglandyrýan, ýakym çaýýan, çyrag bolsa — çaga. Şonuň üçin halkymyz «Çagaly öý bazar...», «Bal süýji, baldan-da bala» diýipdirler. Çaga — öýümiziň Güneşi. Çaga — ynsan ömrüniň manysy. Onuň dünýämizde peýda bolmagy bilen ömrümize many çaýylýar, dowamatymyz-dowam bolýar.

Bagt köprüsi

Bagt köprüsi

 

Bagtyýar il toý tutdy «Täze zamanda»

Her bir ata-ene üçin ogul-gyzyny öýerip-çykaryp, perzentleriniň toýly günlerini görüp ýaşamakdan uly bagt ýok bolsa gerek. Paýtagtymyzyň fiziologiýa ylmy-kliniki merkezi hassahanasynyň kiçi şepagat uýasy Amanbibi Hudaýgulyýewa-da bagtly eneleriň biri. Bagtyýar enäniň ortanjy perzendi Resul ýakynda täze jaý toýuny tutdy. «Täze zaman» ýaşaýyş toplumynyň täze tapgyryndan ýaşaýyş jaý nesibeli bu döwletli ojakda hem ol gün toý saçagy uludan ýazyldy.

Öz atyryňy nädip saýlamaly?

Müşki-anbar ysy bilen bahar gözelligini ýada salýan atyrlar keýpiňi çaglap, ruhuňy galkyndyrýar, owadan ýaşaýşa bolan höwesiňi artdyrýar. Köp islegli döwrebap atyrlaryň watany Fransiýa hasaplanylýan hem bolsa, baryp müňlerçe ýyl mundan ozal Gadymy Müsürde hoşboý ys beriji önümleriň giňden peýdalanylandygy baradaky maglumatlar az däl. Ýöne muňa garamazdan, atyr önümçiliginiň XX asyrda has giň gerime eýe bolup başlandygyny bellemek gerek. Häzirki wagtda bolsa, hoşboý ysly atyrlaryň müňlerçe görnüşlerine gabat gelinýär.

Gyrmyzy don biçüwi

Bir kişilik gyrmyzydan boýy 2 metr 90 sm ölçegde iki parça kesip almaly-da, iki epläp, donuň gerşini bellemeli. Onsoň, donuň arka tarapyny dikligine tikmeli. Donuň ýakasynyň arka giňligi 20 sm. Donuň gerşinden bentbagyna çenli göni oýma uzynlygy 42 sm. Gyrmyzydan ini 4 sm inlilikde ýakalyk kesip, ýakalygy ýaka oýma gelşirip tikmeli. Ýakalyga bolsa donuň öň syýlarynyň çapysyny birleşdirmeli. Çapylaryň etek tarapynyň ini 7 sm, ýakalyga birigýän ujy 3 sm. Şeýlelikde, donuň boýy

1 metr 45 sm bolar.

Edepli-ekramly mylaýymzada...

Türkmenlerde gyz maşgala her ýaşda bir at berlipdir. Gyzjagaz ulalyp göze görnen bolsa, oňa «ulugyz» diýlipdir. Bu sözüň manysy gyzyň ýetginjek ýaşa ýetendigini aňladypdyr. Gyz maşgala hoşsurat we näzenin bolsa «gözel gyz» diýlipdir. Bu sözüň çuň mazmuny ata-babalarymyzyň durmuş pelsepesinden gelip çykýar. Sebäbi biz ähli gözegelüwli, aňrybaş owadan zatlara gözel diýip baha berýäris. Owadan, mylaýym gyza «gözel gyz» diýlip ýüzlenilmegi tebigydyr. Çünki Magtymguly atamyz hem:

 

Gün hanjary gökden ýere inende,

Güne garşy dogan Aýy gözel sen.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm