Zenan kalby

Jümle-jahan gözelligiň baýramy

Şu ýylyň 21-nji martynda külli türkmen halky Milli bahar baýramyny hem-de Halkara Nowruz gününi köpöwüşginli dabaralar, şatlyk-şagalaň we ruhubelentlik, iň ýagşy umyt-arzuwlar bilen garşyladylar.

Aşhana gurallarynyň taryhyndan

Aslynda, biziň her birimizi gören, eşiden zatlarymyzyň taryhy, gelip çykyş rowaýaty mydama gyzyklandyrýar. «Kim? Haçan? Nirede? Nädip?» Bu sowallary biz çaga wagtymyz ene-atamyza berýärdik. Kähalatda iň ýönekeý soraglar-da bizi pikirlenmäge mejbur edýär.

ALAJA GÖRKI

Alaja türkmen zenanynyň ajaýyp, gudratly sungaty. Alaja gadymdan bäri türkmen milli medeniýetiniň ähli hünärleriniň içinde eriş-argaç gözellik berip, şu ajaýyp zamanamyzda ösen derejede dowam edýär.

Gyýkyndylardan döreýän gözellik

Aýgüljük dogany Bahargül her gezek durmuşa çykýan gyzyň bukjasyny görmäge äkitjek diýse, buýran ýumşuny ylgap-ylgap ederdi. Eliň çeperligi bilen iliň öwgüsini gazanmak höwesi onuň çaga ýüreginde şol döwür şineläpdi. Ejesidir uly gyz dogany näme biçip-tikseler, mata bölejiklerini üýşürip, kiçijik gaýçysy bilen gyrkyşdyrardy. Özüçe gurjaklaryna ülňüsiz köýnek biçip-tikerdi. Dürli mata bölejiklerinden guramalap, gurjaklaryna düşekçe tikerdi. Ownuk-uşak matalardan döreýän bu gözellik Aýgüli özüne çekdi.

BEGRES BIÇÜWI

Türkmen milli begresi,
Basma nagyş degresi,
Ajap donlar içinde,
Salyhatly, agrasy

«Ta­lyp gö­ze­li — 2017»

«Ta­lyp gö­ze­li — 2017»
at­ly gözellik bäsleşiginiň
ýeňijisi, Magtymguly adyndaky
Türkmen döwlet uniwersitetiniň

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com