Zenan kalby

«Ýüwrük eli ýüwseli»

Ynsan göwni gözellige aşyk. Ol göze gelüwli, owadan zatlaryň deňinden hiç wagt biparh geçip bilmeýär. Zenanlarymyzyň on barmagynyň hünäri bilen döreýän, kalbynyň nury siňen, älemgoşar öwüşginli ajaýyp keşdeler babatda hem şeýle. Toý lybasyny geýnen gelin-gyzlarymyzy ýa-da dükanlarymyzy bezeýän milli lybaslarymyzy göreniňde, olary gaýta-gaýta synlap, doýmaýarsyň. Olary döredýän zenanlaryň çeperligine haýran galýarsyň. Milli mirasymyz bolan keşde çekmek eneden gyza geçip, asyrlaryň dowamyndan kämilleşip gelýär. Elden ele geçip gelýän bu çeper sungatda jady bar. Ol göreni özüne bendi edýär.

Maşgala. Durmuş. Gözellik

Durmuş misli bir uç-gyraksyz, çyrpynyp ýatan umman. Maşgala bolsa, onuň bir kiçijek ülşi. Eýsem, durmuşda maşgala bolup, birek-birek bilen gowy gatnaşyklary ýola goýup, berkarar Watanymyza mynasyp edep-terbiýeli, görüm-göreldeli, sowatly, watansöýüji ýaşlary terbiýeläp, asuda dogýan her bir säherimiziň bagt nurundan dolup, kalplarymyzy hem durmuşymyzy has gözelleşdirjek kämilligine nädip ýetip bolar?!

TÜRKMEN KEÇESINIŇ GÜLI OWADAN

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny aýawly saklamak, olary ylmy esasda çuňňur öwrenmek ugrunda giň möçberli çäreler ýaýbaňlandyrylýar.

“Gülüň owadan”

Çeper elli, zähmetsöýer zenanlaryň arasynda yglan edilen
“Gülüň owadan” atly keçe bäsleşiginiň jemleýji tapgyry Awaza milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän “Daýanç” dynç alyş we sagaldyş merkezinde geçirildi

Türkmen keçesi — bahar ýaýlasy

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny aýawly saklamak, olary ylmy esasda çuňňur öwrenmek hem-de geljek nesillere ýetirmek ugrunda giň möçberli çäreler ýaýbaňlandyrylýar. Ene-mamalarymyzyň sünnäli el işleriniň biri bolan keçeçilik sungatyna bagyşlanyp, paýtagtymyzdaky Döwlet muzeýinde «Türkmen keçesi — bahar ýaýlasy» atly keçe we amaly-haşam sungatynyň sergisi hemde döredijilik duşuşygy geçirildi.

SUNGATA ÖRKLENEN ÖMÜR

Ömrüň käbir pursatlary bolýar. Şol mahal wagt doňaýsa diýip, göwün ýüwürdýärsiň, çünki şol pursatdan daşlaşasyň, ony taryha öwresiň gelenok. Ine, häzir hem şeýle. Gahryman indi iki sagatdan bäri sungata baglanan ömri, zähmet ýoly barada gürrüň berýär. Çagalykda ejemiziň aýdan ertekilerini nähili üns bilen diňlän bolsak, bütin durkum bilen gulaga öwrülip, rowaýata çalymdaş gürrüňleri diňläp otyryn. Asyl biziň hemmämiziň Maýa Kulyýewa diýip tanaýan ägirdimiziň hakyky ady Ogulnabat eken.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com