Zenan kalby

ALAJA GÖRKI

Alaja türkmen zenanynyň ajaýyp, gudratly sungaty. Alaja gadymdan bäri türkmen milli medeniýetiniň ähli hünärleriniň içinde eriş-argaç gözellik berip, şu ajaýyp zamanamyzda ösen derejede dowam edýär.

Gyýkyndylardan döreýän gözellik

Aýgüljük dogany Bahargül her gezek durmuşa çykýan gyzyň bukjasyny görmäge äkitjek diýse, buýran ýumşuny ylgap-ylgap ederdi. Eliň çeperligi bilen iliň öwgüsini gazanmak höwesi onuň çaga ýüreginde şol döwür şineläpdi. Ejesidir uly gyz dogany näme biçip-tikseler, mata bölejiklerini üýşürip, kiçijik gaýçysy bilen gyrkyşdyrardy. Özüçe gurjaklaryna ülňüsiz köýnek biçip-tikerdi. Dürli mata bölejiklerinden guramalap, gurjaklaryna düşekçe tikerdi. Ownuk-uşak matalardan döreýän bu gözellik Aýgüli özüne çekdi.

BEGRES BIÇÜWI

Türkmen milli begresi,
Basma nagyş degresi,
Ajap donlar içinde,
Salyhatly, agrasy

«Ta­lyp gö­ze­li — 2017»

«Ta­lyp gö­ze­li — 2017»
at­ly gözellik bäsleşiginiň
ýeňijisi, Magtymguly adyndaky
Türkmen döwlet uniwersitetiniň

Nowruz hakynda taryhy maglumatlar

Taryhda Mesopotamiýanyň (Derýaaralygy) medeniýetiniň başyny başlan Sümer ilaty hasaplanylýar. Alymlaryň pikirine görä, sümerliler Orta Aziýadan Hazar deňziniň eteklerinden häzirki Yragyň ýerlerine ýaýrapdyr diýip hasaplaýarlar. Mesopotamiýanyň ilaty ekerançylyk medeniýetine içgin üns beripdir. Ekerançylykda bolsa, ekiş we ýygym wagtyna, ýagny onuň başlanýan we tamamlanýan döwrüne üns beripdirler. Şonuň üçin olar «Zigorat» ybadathanalarynda astronomiýa merkezlerini döredipdirler. Bu astronomiýa merkezinde ýedi sany ýyldyzyň hereketdedigini açypdyrlar.

Bahar geldi ilime

Baharda açylýan gül-gülälegi, görmäge göz, taryplamaga söz gerek. Joşup aýdym aýdara bagşy, waspyn giňden ýetirere şahyr gerek... Tämiz howanyň gözelligine görk goşýan guşlaryň sesi, çagalaryň şat gülküsi, olara öz mährini siňdirýän mährem eneler, bägül dek açylan owadan gelin-gyzlarymyz baharyň gelşigidir.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: tzb@online.tm