Zenan kalby

Zenan mertebesiniň belent sarpasy

Öňe, belent maksatlara, ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan eziz Diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ene-mamalarymyzyň ruhy wesýetlerine, mirasymyza we däp-dessurlarymyza, milli adatlarymyza mukaddes sarpa goýmak, şol mukaddeslikler esasynda ýaşlary terbiýelemek barada bimöçber işler amala aşyrylýar.

Ene mähribanlygy bagtyýarlykdyr

Ene mähribanlygy diýen jümläniň aňyrsynda ullakan many ýatyr. Ene mähri Güneş kimin ýylylygy, umman deýin giňligi aňladýar. Ene mährinde gudrat bar, güýç bar. Wagyz-nesihat çäresinde çykyş eden zenanlaryň her biri bu mukaddeslikler barada söhbet açdylar. Esasan hem, lukman zenanlaryň körpe nesliň sagdyn ösmeginiň kadalary, ene süýdüniň ähmiýeti, Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň geljegi bolan sagdyn ýaşlary kemala getirmekde alnyp barylýan işler bilen bagly gürrüňleri täsirli boldy. Bu wagyz-nesihat çäresine ýaş eneleriň gatnaşmagy onuň ähmiýetli tarapydyr.

Gözellik we sagdynlyk.

Hünärmenler güýz möwsüminiň gelin-gyzlaryň daş-keşbine timar bermeli döwrüdigini belleýärler. Derä, saça edilýän ýapgylar olaryň peýdaly witaminler bilen gurplanmagyna, şeýle-de gelin-gyzlaryň has hem gözelleşmegine oňyn täsirini ýetirer. Žurnalyň şu sanynda ýumurtganyň saça peýdasy hakynda maglumatlary taýýarlamagy makul bildik.

Diňe zenanlar hakynda

Erkekler salamlaşanda, bir-birleriniň elini gysýarlar, zenanlar bolsa ýöne eli ele degirmek bilen oňýarlar. Türkmen zenanlary erkekler bilen elleşmeýärler. Eger bu ýagdaý ýüze çykan halatynda, olar salamlaşýan adamsynyň tirsegini çala gysýarlar.

Ýaňy-ýakynda iňlis alymlary täsin açyş etdiler. Olaryň geçiren barlaglary sport bilen meşgullanýanlar üçin has gyzykly bolsa gerek. Barlaglaryň netijesinde hünärmenler, ogulhajat barmagy süýem barmagyndan gysga bolan gyzlaryň sport ulgamynda uly üstünlikleri gazanyp biljekdigini belli edipdirler.

Gözellik we sagdynlyk

Tomsuň yssy, gurak howasy deriniň, saçyň düzümindäki suwuklygy guradýar. Saçda, köplenç, goňak emele gelýär, eliň, ýüzüň, boýnuň bolsa hamy soýulýar. Şonuň üçin hem güýzüň gelmegi bilen gelin-gyzlar eline, ýüzüne, saçyna serenjam bermegi adatdakydan köpeldýärler. Bu işde kosmetiki serişdelerinden başga-da, öý şertlerinde taýýarlanan ýapgylar hem örän peýdalydyr. Žurnalyň şu sanynda käşirden taýýarlanýan ýapgylar hakyndaky maglumatlar gelin-gyzlar üçin gyzykly bolsa gerek.
***

Diňe zenanlar hakynda

1976-njy ýylda elektron poçtasyny ilkinji ulanan dünýä lideri — Şa zenany Ýelizaweta II-dir.
***
Aýakgap öndürmek bilen meşgullanýan telekeçileriň tabşyrygy esasynda geçirilen barlaglaryň netijesinde, zenanlaryň arasynda iň kän ýaýran aýak ölçeginiň 39-njy ölçegdigi anyklanyldy.
***
Kino sungatynyň bilermenleri tarapyndan şu bellik köp kişini haýrana goýupdyr. Ýagny, 1993-nji ýylda surata düşürilen «Söýgi nämelere ukyply?» atly çeper filmiň dowamynda aktrisa Anžela Basset 35 sany dürli reňkdäki hem-de uzynlykdaky ýasama saç geýipdir.
***

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com