Zenan kalby

Nowruz hakynda taryhy maglumatlar

Taryhda Mesopotamiýanyň (Derýaaralygy) medeniýetiniň başyny başlan Sümer ilaty hasaplanylýar. Alymlaryň pikirine görä, sümerliler Orta Aziýadan Hazar deňziniň eteklerinden häzirki Yragyň ýerlerine ýaýrapdyr diýip hasaplaýarlar. Mesopotamiýanyň ilaty ekerançylyk medeniýetine içgin üns beripdir. Ekerançylykda bolsa, ekiş we ýygym wagtyna, ýagny onuň başlanýan we tamamlanýan döwrüne üns beripdirler. Şonuň üçin olar «Zigorat» ybadathanalarynda astronomiýa merkezlerini döredipdirler. Bu astronomiýa merkezinde ýedi sany ýyldyzyň hereketdedigini açypdyrlar.

Bahar geldi ilime

Baharda açylýan gül-gülälegi, görmäge göz, taryplamaga söz gerek. Joşup aýdym aýdara bagşy, waspyn giňden ýetirere şahyr gerek... Tämiz howanyň gözelligine görk goşýan guşlaryň sesi, çagalaryň şat gülküsi, olara öz mährini siňdirýän mährem eneler, bägül dek açylan owadan gelin-gyzlarymyz baharyň gelşigidir.

Siz türkmene beýik eýýam, Arkadag!

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— Biz merdana halkymyzyň çäksiz beýikdigine, ata Watanymyzy başymyza täç edip ýaşaýandygymyza buýsanmaga doly haklydyrys!

Zenanlaryň döwlet we jemgyýetçilik işjeňligi Parlamentleriň zenan ýolbaşçylarynyň 11-nji maslahatynda giň beýan tapdy

Hemişelik Bitaraplygymyzyň 21 ýyllyk şanly toýunyň bellenilen günlerinde türkmen wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde geçirilen Parlamentleriň zenan ýolbaşçylarynyň 11-nji maslahatyna gatnaşmagy Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynyň möhüm taryhy ähmiýetli wakalarynyň biri boldy. «Geljegiň hatyrasyna jebisleşmek» diýen mowzukda, ýokary guramaçylykly ýagdaýda geçen bu halkara maslahatyň işine Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň ýolbaşçysy bilen birlikde ýurdumyzyň Zenanlar birleşiginiň işjeň agzalary hem gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com