Zenan kalby

Gözelligiň gözbaşy

Türkmen zenany! Bu sözde türkmen zenanynyň mertebesi, buýsanjy, ýaşaýyş-durmuşynyň mazmuny ýatyr. Zenan hakynda söz açsaň, akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň:

Edepli-ekramly mylaýymzada,

Tapyp nirde bolsa alasyň geler.

Medeniýetiň beýik döwri

              Toýy uludan toýlaýan halk döwletlidir, öz şatlygyny, bagtyýarlyk döwrüni saza geçirip, belent owazy bilen wasp edip bilýän halk bagtlydyr. Halkyň medeniýeti we sungaty onuň maddy we ruhy ösüşde ýeten belent derejesini görkezýär. Ýurdumyzda ähli ulgamlaryň ösüşi bir-biri bilen özara baglanyşyklydyr. Durmuşyň islendik ugrunyň, şol sanda medeniýetiň, sungatyň ösüşi beýleki ulgamlaryň ýeten derejesini we ösüşini şöhlelendirýär.

«Özüne hormat getiren...»

               Türkmen halky her bir döwürde-de ata-babalardan gelýän ahlak ýörelgelerine eýerip, maşgaladaky gyz çagasynyň utanç-haýaly, asylly hem usully, mähriban mylakatly, şirin sözli, edep-ekramly bolup ýetişmegi ugrunda aladalanypdyr.

Gözellik paýlaýan topaz

Zergärleriň Halkara jemgyýeti tarapyndan XX asyryň 60-70-nji ýyllarynda tassyklanan aýlara degişli bolan gymmatbaha daşlarynyň sanawynda noýabr aýynyň gymmatbaha daşy topaz hasaplanylýar. Bu aýda doglanlar üçin ol üstünlik getirýän daşdyr. Onuň adynyň emele geliş taryhy barada Pliniý şeýle maglumatlary goýupdyr: Gyzyl deňizde Topazos diýen ada bolup, mydama dumanly bolansoň, ony tapmak deňizçilere örän kyn eken. Topaz daşy hem şol ýerden tapylansoň, oňa adanyň adyny dakypdyrlar. Şeýlelikde, «topaz» diýmek «gözlemek» diýen manyny berýär.

Toýlaryň datly nygmaty

Her bir toý-dabaralaryň bezegi, saçaklarymyzyň berekedi çörek we çörek önümleri uly-kiçiniň iň halaýan nygmatlarydyr. Olaryň arasynda, esasanam, tortlar agzybirligiň, şatlygyň, arzuw-umytlaryň wysal bolmagynyň alamaty hökmünde gowy görülýär. Çünki doglan günde-de, durmuş toýunda-da tort kesilmezden ozal arzuw edilýär. Soňra tort kesilip, süýjülik bilen daş-töwerekdäki ýakynlaryňa paýlanýar. Munuň özi şeýle bir ýakymly pursatdyr. Adatça, doglan günde tortuň bezegi şemler bilen utgaşdyrylýar. Çyralar öçürilip, şemler ýakylansoň, doglan gününi belleýän içinden arzuw edip, olary öçürýär.

Bagtyýarlygyň röwşen şuglasy

Ol gün gadymy Lebap topragy toý-baýramlara beslendi. Ertiriň säheri bilen baýramçylyk ruhuna giren şäheriň al-ýaşyl öwüsýän köçelerini, nurana ýüzli adamlaryny synlanlar Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň bu bereketli güýzüň ýene-de bir gününiň lebaplylaryň ykbalyna altyn harplar bilen ýazyljak ajaýyp wakalaryň şaýady boldular.
Ata Watanymyzda baýramlaryň başy bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 23 ýyllygynyň bellenilýän günleriniň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň Lebap topragyna gadamynyň düşmegi bu topraga rysgal-bereket getirdi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com