Zenan kalby

«Özüne hormat getiren...»

               Türkmen halky her bir döwürde-de ata-babalardan gelýän ahlak ýörelgelerine eýerip, maşgaladaky gyz çagasynyň utanç-haýaly, asylly hem usully, mähriban mylakatly, şirin sözli, edep-ekramly bolup ýetişmegi ugrunda aladalanypdyr.

Gözellik paýlaýan topaz

Zergärleriň Halkara jemgyýeti tarapyndan XX asyryň 60-70-nji ýyllarynda tassyklanan aýlara degişli bolan gymmatbaha daşlarynyň sanawynda noýabr aýynyň gymmatbaha daşy topaz hasaplanylýar. Bu aýda doglanlar üçin ol üstünlik getirýän daşdyr. Onuň adynyň emele geliş taryhy barada Pliniý şeýle maglumatlary goýupdyr: Gyzyl deňizde Topazos diýen ada bolup, mydama dumanly bolansoň, ony tapmak deňizçilere örän kyn eken. Topaz daşy hem şol ýerden tapylansoň, oňa adanyň adyny dakypdyrlar. Şeýlelikde, «topaz» diýmek «gözlemek» diýen manyny berýär.

Toýlaryň datly nygmaty

Her bir toý-dabaralaryň bezegi, saçaklarymyzyň berekedi çörek we çörek önümleri uly-kiçiniň iň halaýan nygmatlarydyr. Olaryň arasynda, esasanam, tortlar agzybirligiň, şatlygyň, arzuw-umytlaryň wysal bolmagynyň alamaty hökmünde gowy görülýär. Çünki doglan günde-de, durmuş toýunda-da tort kesilmezden ozal arzuw edilýär. Soňra tort kesilip, süýjülik bilen daş-töwerekdäki ýakynlaryňa paýlanýar. Munuň özi şeýle bir ýakymly pursatdyr. Adatça, doglan günde tortuň bezegi şemler bilen utgaşdyrylýar. Çyralar öçürilip, şemler ýakylansoň, doglan gününi belleýän içinden arzuw edip, olary öçürýär.

Bagtyýarlygyň röwşen şuglasy

Ol gün gadymy Lebap topragy toý-baýramlara beslendi. Ertiriň säheri bilen baýramçylyk ruhuna giren şäheriň al-ýaşyl öwüsýän köçelerini, nurana ýüzli adamlaryny synlanlar Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň bu bereketli güýzüň ýene-de bir gününiň lebaplylaryň ykbalyna altyn harplar bilen ýazyljak ajaýyp wakalaryň şaýady boldular.
Ata Watanymyzda baýramlaryň başy bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 23 ýyllygynyň bellenilýän günleriniň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň Lebap topragyna gadamynyň düşmegi bu topraga rysgal-bereket getirdi.

Tanyş owaz

Gadym eýýamlarda ýazylan küti kitaplarda: «Her bir sowala hemme kişide jogap bar» diýilýär. Ilki-başda biraz oýlandyrýan bu sözler bilen assa-ýuwaş ylalaşýarsyň. Emma sowallaryň birligine garamazdan, oňa berilýän jogaplaryň parhlydygy sende şol bir sowal bilen adamlara gaýta-gaýta ýüzlenip görmek höwesini döredýär. Sungatyna, döredijiligine sarpa goýýan adamlaryň jogaplaryny eşidip, olary öz içiňdäki taýýar jogaplar bilen deňeşdirip göresiň, öz agramyňy, iň bolmanda gozgan meseläň babatda öz sowat derejäňi saldarlap göresiň gelýär.

Öýdümlerden dörän aýdymlar

Ynsan kalby ruhubelentligiň çeşmesi bolan aýdym-saza, şygra, içi many-maňyzdan doly çeper eserlere aşyk. Aýratyn hem, dünýäsi döredijilik bilen, gözellik bilen bagly ynsanlar gaty duýguçyl, duýgur bolýarlar. Halkymyzyň gadymy hem müdimi senedi bolan ajaýyp halylary dokap, eziz Watanymyzyň şan-şöhratyny äleme ýaýýan halyçy gelin-gyzlar babatda-da şu zatlary aýtmak ýerlikli bolsa gerek. Bu günki gün olaryň çeper ellerinden çykýan ajaýyp nagyşly, sazlaşykly, ýerlikli reňkleri gözleri gamaşdyrýan halylary göreniňde-de kalbyň heýjandan dolýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com