2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Geçirilýän çäreler

 • 2021-nji, “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 10-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we “Zenan kalby” žurnalynyň redaksiýasynyň bilelikde... Dowamy

 • 2021-nji, “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 16-njy awgustynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň bilelikde guramaklarynda ýurdumyzyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny, hem-de hormatly Prezidentimiziň “Maşgala näçe berk boldugyça, jemgyýet hem şonça hemmetaraplaýyn baýdyr” diýen... Dowamy

 • 2021-nji ýylyň 13-nji awgustynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň bilelikde guramaklarynda UNESCO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizilen ýurdumyzyň medeni gymmatlyklaryny wagyz etmek maksady bilen “Milli miras-genji hazynam”... Dowamy

 • 2021-nji “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 24-31-nji iýuly aralygynda Daşoguz welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Daşoguz welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda Welaýat häkimliginde, Daşoguz şäheriniň “Bagt köşgi” toý dabaralary merkezinde we etrap medeniýet öýlerinde,
  2021-nji ýylyň 1-nji iýunynda... Dowamy

 • 2021-nji, “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 11-nji awgustynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramaklarynda Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyndan gelip çykýan wezipeleri barada teleýazgy guraldy.... Dowamy

MASLAHATLAR

 • 2021-nji ýylyň 28-29-njy iýunynda BOMKA Maksatnamasynyň 10-njy tapgyrynyň çäklerinde amala aşyryljak çäreleri beýan etmek üçin maslahat duşuşygy geçirildi.
  Bu çäre Ýewropa Bileleşiginiň guramagynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly geçirildi. Çäräniň esasy maksady Ýewropada Bileleşiginiň BOMKA sebit taslamasynyň çäklerinde serhetleri dolandyrmak boýunça işleri kämilleşdirmek boldy. Dowamy

Gender hakynda

 • Ählumumy durnukly ösüşi gazanmagyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenen «Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek» atly 5-nji maksat ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynyň ähli ugurlaryna gatnaşmakda aýallaryňdyr erkekleriň deň hukuklaryny hem mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Jemgyýetçilik... Dowamy

Makalalar

 • Эти слова колыбельной, которую из века в век напевают сво­им дочерям туркменские женщины, стали путеводной нитью для организаторов конкурса—Союза женщин Туркменистана. Мероприятие под названием «Женщина — творец красоты и изящества» состоялось в Центре общественных организаций. Конкурс проходил среди народных мастериц национальной... Dowamy

WIDEO GALEREYA

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm