Geçirilýän çäreler

  • 2023-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda paýtagtymyzda Garaşsyz Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine, halkara abraýynyň belende göterilmegine uly şahsy goşant goşan halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň iň gowy işgärlerini, önümçiligiň öňdebaryjylaryny, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, olaryň düzümleýin guramalarynyň wekillerini, döredijilik... Dowamy

  • Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasyndaky günler ata Watanymyzyň çar künjegini toý-dabaralaryň, döwletli maslahatlaryň çawy dünýä dolan ruhubelentligi bilen gurşady. Halkymyzyň bu ýyllar içinde ýeten derejesi, watandaşlarymyzyň bagtyýarlyk gujagynda ýaşaýandygy, her günümiziň uly ösüşlere beslenip, ýurdumyzyň taryhyna altyn harplar bilen... Dowamy

  • Şu günler ýurdumyzda  Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar barha giň  gerim alýar.  Halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Watanymyza  sowulmaz ýazy bagyş eden Garaşsyzlygymyzyň  şanly   toýuna barýar. Toý-baýramlara beslenen her bir günler ajaýyp wakalara beslenip, halkymyzyň toý şatlygyna şatlyk goşýar.  Garaşsyzlygyň  beren bagtyndan paýly türkmen... Dowamy

  • Çekseň zähmet, ýagar rehnet

    Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeginde, şol sanda gözel paýtagtymyz Aşgabatda hem mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramyna bagyşlanan çärelere giň gerim berilýär. Golaýda «Bagt köşgi» toý dabaralar merkeziniň «Nur» toý zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkeziniň,... Dowamy

  • Şu ýylyň 14-nji sentýabrynda Duşenbe şäherinde geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygy sebitleýin hyzmatdaşlygyň ajaýyp mysaly, parahatçylygy hem durnukly ösüşi berkitmäge taýynlygyny görkezýän taryhy waka boldy. Sammitiň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen... Dowamy

MASLAHATLAR

Gender hakynda

  • Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň maşgalasy, hormatly Prezidentimiziň käbesi Ogulgerek Berdimuhamedowanyň Türkmen döwlet medeniýet merkeziniň Türkmen döwlet muzeýine milletiň käbesi Ogulabat ejeniň nepis el işi bolan alajanyň we iş guralynyň sowgat berilmegi mynasybetli hoşallyk maslahaty Daşoguz welaýatynyň ähli etrapdyr, şäherlerinde işjeň ýagdaýda geçýär. Köneürgenç... Dowamy

WIDEO GALEREYA

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm