2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Geçirilýän çäreler

 • 2022-nji ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Milli merkezi bilen bilelikde gurnamaklarynda «Milli demokratiýanyň ösüşinde zenanlaryň orny» atly duşuşygy geçirildi.

  Duşuşygy  Türkmenistanyň... Dowamy

 • Türkmen halkynyň milli ýol-ýörelgeleri, ahlak we edep kadalary nesilbaşymyz Oguz hanyň, Gorkut atanyň, Göroglynyň, Magtymgulynyň we beýleki beýik şahsyýetlerimiziň bize galdyryp giden pähim-paýhaslaryndan gözbaş alýar. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, adamzat dogry ýaşamagyň tertip-düzgünlerini durmuşda giňden özleşdirip, ony kada öwürýär. Ata-babalarymyzyň... Dowamy

 • Sungat gözelligiň şekilidir. Kämil sungat eserine bolsa ony döredijiniň zehini hem zähmeti bilen birlikde, onuň yhlasy, ýürek mähri hem siňýär. Belki, şondandyr, şeýle eserler aýratyn özüne çekiji, gözde galagan bolýar. Munuň şeýledigini belli keramikaçy Gülara Babaýewanyň eserlerini synlanyňda hem kalbyň bilen duýmak bolýar.

  — 1998-nji ýylda Türkmenabat... Dowamy

 • 2022-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamaklarynda «Ýurdumyzda ynsan saglygy baradaky ynsanperwer ýörelgeler-berkararlygyň we... Dowamy

 • Şü gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň ilkinji zenanlar guramasynyň  bilelikde  guramaklarynda Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň zenanlarynyň Dialogyny,... Dowamy

MASLAHATLAR

 • 2021-nji ýylyň 28-29-njy iýunynda BOMKA Maksatnamasynyň 10-njy tapgyrynyň çäklerinde amala aşyryljak çäreleri beýan etmek üçin maslahat duşuşygy geçirildi.
  Bu çäre Ýewropa Bileleşiginiň guramagynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly geçirildi. Çäräniň esasy maksady Ýewropada Bileleşiginiň BOMKA sebit taslamasynyň çäklerinde serhetleri dolandyrmak boýunça işleri kämilleşdirmek boldy. Dowamy

Gender hakynda

 • Ählumumy durnukly ösüşi gazanmagyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenen «Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek» atly 5-nji maksat ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynyň ähli ugurlaryna gatnaşmakda aýallaryňdyr erkekleriň deň hukuklaryny hem mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Jemgyýetçilik... Dowamy

Makalalar

 • Эти слова колыбельной, которую из века в век напевают сво­им дочерям туркменские женщины, стали путеводной нитью для организаторов конкурса—Союза женщин Туркменистана. Мероприятие под названием «Женщина — творец красоты и изящества» состоялось в Центре общественных организаций. Конкурс проходил среди народных мастериц национальной... Dowamy

WIDEO GALEREYA

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm