2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Geçirilýän çäreler

  • 2022-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda “Döwlet Maslahaty- ösüşleriň kepili”  atly ... Dowamy

  • Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy

    Aşgabat, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün türkmenistanlylar umumymilli ruhubelentlik we şatlyk ýagdaýynda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny belleýärler. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe... Dowamy

  • Türkmen oba hojalyk institutynda Gahryman Arkadagymyzyň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň terbiýeçilik ähmiýeti dogrusynda söhbetdeşlik we el işleriniň sergisi guraldy. Maslahatda welaýat Taryhy we ülkäniň öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri, institutyň mugallymlary we talyplary täsirli söhbetler etdiler. Maslahatyň ahyrynda institutyň gelin-gyzlarynyň guran el... Dowamy

  • Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda enäniň we çaganyň saglygyny goramak boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin «Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek» atly Milli strategiýa hereket edýär. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda, Arkadagly Serdarymyzyň tagallasy bilen, eziz Diýarymyzda körpe nesliň sagdyn, abadan maşgalada dogulmagy, ösüp ulalmagy, asylly terbiýe... Dowamy

  • Akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň wasp edişi ýaly, «al-ýaşyl bürenip çykýan» türkmen perileriniň lybaslary sungat derejesine ýetirilen nepisligi bilen hemişe-de göreni haýran edipdir. Ol gözellik şahyrlaryň şygyrlaryna, bagşylaryň aýdymlaryna siňip, belentden wasp edilipdir. Çeper elli gözeller bolsa ökde suratkeş kimin, sylag-sarpanyň eýesi bolupdyrlar. Häzirki Berkarar... Dowamy

MASLAHATLAR

  • Golaýda welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň mejlisler jaýynda «Maşgala gymmatlygy» atly şygar bilen wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. TZB-niň welaýat bölüminiň guramagynda geçirilen maslahat sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, ahlak terbiýesini, maşgala mukaddesligini we milli ýol-ýörelgelerimizi wagyz etmek maksadynda geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Dowamy

Gender hakynda

Makalalar

  • Эти слова колыбельной, которую из века в век напевают сво­им дочерям туркменские женщины, стали путеводной нитью для организаторов конкурса—Союза женщин Туркменистана. Мероприятие под названием «Женщина — творец красоты и изящества» состоялось в Центре общественных организаций. Конкурс проходил среди народных мастериц национальной... Dowamy

WIDEO GALEREYA

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm