2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Geçirilýän çäreler

  • “Halkyň Arkadagly Zamanasy” ýyly mynasybetly 2022-nji ýylyň 1-nji awgustynda Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzda ýaşlar syýasatyny durmuşa geçirmek barada işleri kämilleşdirmek boýunça beren tabşyrygyndan ugur alnyp, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi Gahryman Arkadagymyzyň ýiti pähim- paýhasyndan joşup çykan eserlerini wagyz etmek we ýaşlarda watançylyk... Dowamy

  • “Halkyň Arkadagly Zamanasy” ýyly mynasybetly 2022-nji ýylyň 1-nji awgustynda Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzda ýaşlar syýasatyny durmuşa geçirmek barada işleri kämilleşdirmek boýunça beren tabşyrygyndan ugur alnyp, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi Gahryman Arkadagymyzyň ýiti pähim- paýhasyndan joşup çykan eserlerini wagyz etmek we ýaşlarda watançylyk... Dowamy

  • Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe 2022-nji ýylyň 29-njy iýulynda Türkmenistanyň Şekillendiriş muzeýiniň foýesinde “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň sekretariatynyň bilelikde guramagynda “El hünäri il gezer... Dowamy

  • Düýn Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Toý mekany» medeni-dynç alyş merkezinde ýurdumyzyň çeper elli, zähmetsöýer zenanlarynyň arasynda yglan edilen «Gülüň owadan!» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Ony Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi we Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilelikde gurady.... Dowamy

  • Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň  parasatly baştutanlygynda aýdyň ýol bilen belentliklerden –belentliklere barýan Watanymyz pajarlap ösýär. Öz akabasyny müňýyllyklaryň gatlaryndan alyp gaýdýan baý medeni mirasymyzyň, ajaýyp däp-dessurlarymyzyň şu günlere gelip ýetmeginde zenanlarymyzyň hyzmaty uludyr.

    ... Dowamy

MASLAHATLAR

  • Golaýda welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň mejlisler jaýynda «Maşgala gymmatlygy» atly şygar bilen wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. TZB-niň welaýat bölüminiň guramagynda geçirilen maslahat sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, ahlak terbiýesini, maşgala mukaddesligini we milli ýol-ýörelgelerimizi wagyz etmek maksadynda geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Dowamy

Gender hakynda

Makalalar

  • Эти слова колыбельной, которую из века в век напевают сво­им дочерям туркменские женщины, стали путеводной нитью для организаторов конкурса—Союза женщин Туркменистана. Мероприятие под названием «Женщина — творец красоты и изящества» состоялось в Центре общественных организаций. Конкурс проходил среди народных мастериц национальной... Dowamy

WIDEO GALEREYA

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm