2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Habarlar we makalalar

Taryhdan belli bolşy ýaly, türkmen halkynyň aýdym-sazy türki dilli halklaryň sungatynyň aýrylmaz bir şahasy bolup durýar. Milli saz gurallarymyzyň biri-de gopuzdyr.

Gopuz edil surnaý, kernaý, tebil ýaly örän gadymy saz gurallaryň biridir. Taryhy maglumatlara görä, gopuz dünýä halklarynyň arasynda iň köp ýaýran saz guralydyr. Dürli ýurtlarda mesgen tutan oguz taýpalarynyň sungatynda, ylaýta-da, halkymyzyň saz däplerinde gopuz erkek adamlaryň hem çalýan, owazyna goşup tans edýän saz guraly bolupdyr.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň her bir gününi şanly wakalara, belent üstünliklere besleýän zähmetsöýer, agzybir halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda baky Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk baýramçylygyny dünýä derejesinde giňden bellemäge ykjam taýýarlyk görýär.

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlaryna laýyklykda, köp ýyllardan bäri ata-babalarymyzdan miras galan medeni gymmatlyklarymyzy ösdürmek we gorap saklamak boýunça ägirt uly işler amala aşyrylýar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 1-nji dekabrynda ÝUNESKO-nyň Marokkonyň Rabat şäherinde geçirilýän Maddy däl medeni mirasy goramak boýunça 17-nji mejlisinde ýurdumyzyň hödürlän «Türkmen keşdeçilik sungaty» atly hödürnamasyny Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşmak barada biragyzdan çözgüt kabul edildi.

Golaýda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ady bilen şan-şöhrata beslenýän ýylda giňden bellenilýän Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrliginiň Modeller öýünde baýramçylyk çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Dokma senagaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň bilelikde guramagynda ýaýbaňlanan çäre hakyky baýramçylyk ruhuna beslendi.

Ir döwürlerde-de türkmen halky örän şahandaz halk bolupdyr, milli medeniýetine we sungatyna, edebiýatyna uly hormat goýupdyr. Häzirki döwürde hem hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda medeniýetimizi we sungatymyzy, edebiýatymyzy dünýä tanatmakda döwletli işler üstünlikli durmuşa ornaşdyrylýar. Bular babatynda uly-uly ösüşler gazanylýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda halkymyzyň medeni baýlyklarynyň gadymy nusgalaryny halkyň arasyndan ýygnamak, ylmy seljerme geçirmek hem-de baýlaşdyrmak ugrunda möhüm medeni maksatnamalar amala aşyrylýar. Aýratyn hem türkmen halkynyň medeni baýlygynyň esasyny düzýän gymmatlyklaryň möhüm bölegini emele getiren we durmuşyň ähli basgançaklarynda diýen ýaly öz beýanyny tapan, milli mirasymyz köpasyrlyk durmuş tejribeleriniň netijesinde dörändir.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm