2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Habarlar

TÄZE NEŞIR BILEN TANYŞDYRYLDY

Ýurdumyzda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň giňden bellenilýän çagynda hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabynyň ХIII jildiniň çapdan çykmagy ulus-ilimiziň toý şatlygyny goşalandyran waka öwrüldi. Döwlet Baştutanymyzyň ylmyensiklopedik işiniň nobatdaky jildiniň tanyşdyrylyş dabaralaryna ýurdumyzyň beýleki ýerlerinde bolşy ýaly, biziň welaýatymyzda hem giň gerim berilmegi aýratyn ruhubelentlik döredýär.

ÖZBAŞDAKLYGYŇ BELENT ŞUGLASY

Ata ýurdumyz Türkmenistan 1991-nji ýylyň altyn güýzünde özüniň Garaşsyzlygyny Ýer ýüzüne buşlady. Merdana halkymyz Garaşsyzlygyny mukaddeslik hökmünde kabul edip, ony janyndan eý görüp sarpalady, mertebesini göterdi. Ak ertirleriň, çogly güneşleriň ýalkymy bilen öňe gadam urup barýan ajap eýýamly Türkmenistan bu gün mukaddeslik saýyp arşa göteren Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýuny toýlaýar, taryhy ýoluna buýsanç bilen nazar aýlaýar.

MILLI GYMMATLYGA SARPA

Hormatly Arkadagymyz «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly ajaýyp kitabynda: «Eli hünärli, kalbynda maksady bolan adam durmuşda öz ýoluny tapýar» diýip belleýär. Bu manyly jümleler geçmiş taryhymyz bilen häzirki bagtyýarlyk döwrümizi özara sazlaşdyrýar. Merdana halkymyz gadymy döwürlerden bäri zähmetsöýer, janypkeş millet hökmünde dünýäde giňden tanalýar.

EL HÜNÄRINDEN DÖRÄN AJAÝYPLYKLAR

Halkymyzyň baý medeni mirasyny, gadymy milli gymmatlyklaryny özünde jemleýän el işleri bagtyýarlyk döwrümizde täze röwşe beslenýär. Ene-mamalarymyzdan gelýän gadymy el hünärini ýaş nesillere ýetirmekde, halyçylyk, tikinçilik, jorap örmek, keşde çekmek, gaýma gaýamak ýaly hünärleriň ähmiýetini wagyz etmekde ýurdumyzda zenanlar guramasynyň orny örän uly bolup durýar.

ZENAN MERTEBESI SARPALANÝAR

Türkmenistan döwletimizde zenan mertebesi has belentde tutulýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy, durmuş-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlardaky işlere zenanlaryň deňhukukly gatnaşmagyna gönükdirilen işjeň gender syýasaty alnyp barylýar. Türkmenistanyň Konstitusiýasynda hem zenanlaryň hukuklaryny durmuşa geçirmegiň mümkinçilikleri kepillendirilýär. Bu bolsa, öz gezeginde, ýurdumyzda zenanlaryň jemgyýetdäki ornunyň we olaryň mertebesine goýulýan ýokary sarpanyň aýdyň güwäsidir.

BAGTYÝAR DURMUŞYŇ SAKASY

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde «Saglygym — baýlygym» ady bilen welaýat häkimliginiň, welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda bu ulgamda zähmet çekýän işgärleriň arasynda geçirilen aýdymsazly baýramçylyk dabarasy uly ruhubelentlige, şatlyk-şowhuna beslendi. Çärede çykyş edenler bu ýere ýygnananlary Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlap, olara asylly işlerinde üstünlik arzuw etdiler.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm