Habarlar we makalalar

Şu gün ― 15-nji martda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde Milli bahar baýramy mynasybetli «Nowruz geldi Arkadag Serdarly eziz Diýara ― Türkmen halky baýdyr milli tagama» diýen at bilen bäsleşik geçirildi. Ony Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Aşgabat şäherindäki Agrosenagat orta hünär okuw mekdebi bilelikde gurady.

Maşgala diýlende her bir ynsanyň önüp-ösüp, kemala gelen ýeri göz öňüňde janlanýar. Maşgala gymmatlyklaryny goramak, aýamak öz köklerini gadymyýetden alyp gaýdýar. Türkmen halky «Maşgalam — baş galam» diýýär. Halk içinde kimdir birini tanajak bolsalar, ilki bilen, onuň maşgalasyny sorap-ideýärler. Maşgalada edep-terbiýe, görüm-görelde bolanda, şol ojakda beden hem ruhy taýdan sagdyn, zähmetsöýer çagalar kemala gelýär. Her bir ene-atanyň arzuwy perzentleriniň il-güne haýyrly adamlar bolup ýetişmegidir.

 2023-nji ýylyň  16-njy  martynda, penşenbe güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikdäki gurnamagynda “Mähriban Arkadagymyzyň “Ýaşlara gutlag”  eseri – ýaşlarymyzyň durmuş ýolunyň senasy”  atly maslahaty geçirildi.

«Nazar bagşy» we «Hajybibi» sazlarynyň döreýşi hakynda hekaýat

Bahar paslynyň bir güni günortana golaý eli dutarly bir gelin halaçly Nazar bagşynyň öýüne gelýär. Bagşynyň maşgalasy:

— Ol Mara gidipdi. Gelmeli wagt-a boldy. Zerur işiňiz barmydy? — diýip, gelne ýüzlenýär.

— Halypa gözläp gelipdim, duşaýjakdym-da.

— Beýle bolsa, öýe giriň, çaý-suw içiň. Şu gün bir ýerden çykar — diýip, ol myhmany içerik salýar.

2023-nji ýylyň  14-nji  martynda, sişenbe güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler   arkalaşyklarynyň    Milli   merkezi bilen  Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikdäki gurnamaklarynda tegelek stoluň başynda milli bahar baýramy mynasybetli “Zeminiň zynaty – Nowruz geldi ilime”  atly  aýdym-sazly  söhbetdeşligi geçirildi.

Sebäpsiz ýaly görnen gam we gussalar edilen günäleriň netijeleridir.

Bagyşlamagyň iň gowusy, duşmanyňy ýok etmäge güýjüň ýetýän wagtyň bagyşlanyňdyr.

Pespälligiň asly üçdür: ejizligiňi, mätäçligiňi we günäleriňi bilmekdir.

Üstünlige gaty ýakynlaşanam bolsalar, oňa ýetmän galan adamlary gördüm, munuň sebäbi olaryň howlukmaç hereket etmekleridi.

Her bir eşiden zadyny aýtmagy, adamyň günä gazanmagy üçin ýeterlikdir.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm