2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Habarlar we makalalar

Joşgunly kalbymyň näzik owazyn,
Maýagözel dildar, ýadyňda sakla.
Täze bir durmuşyň arzuwlap ýazyn,
Aýtjak bir sözüm bar, ýadyňda sakla.

Ak ýüzüň nurana, elleriň çeper,
Ýatlasam ýaş kalbym gozgalaň tapar.
Baksam, senem gülüp baksaň her sapar,
Çytylsaň, men bimar, ýadyňda sakla.

«Ak altyn» ussady ne ajap käriň,
Görküňe görk goşýar golda hünäriň.
Gündiz bir ýaşasam görüp didaryň,
Gijeler bikarar, ýadyňda sakla.

Türkmen halkynda «Sen käri harlamasaň, kär seni horlamaz» diýen parasatly pähim bar. Hakykatdan-da, bellibir hünäre eýe bolup, ata Watana ak ýürekden gulluk edip, halal zähmet çekseň, hünär hem seni maksat-myradyňa ýetirýär. Şeýle işgärlere uly hormat-sylag bilen «Kesbinden kemal tapan» diýilýär. Ine, şeýle ussatlaryň biri hem Türkmenistanyň halk artisti Oguldurdy Mämmetgulyýewadyr.

Şöhratly taryhymyza nazar aýlanymyzda, halkymyzyň hojalyk durmuşynda agaç gap-gaçlara aýratyn ornuň degişli bolandygyna göz ýetirmek bolýar. Ussalar agaçdan kersenleri, çanaklary, okaralary, susaklary, çemçeleri yhlas siňdirip ýasamagy başarypdyrlar. Özümizde ösýän agaçlar çig mal bolup hyzmat edipdir. Tut, söwüt, toraňňy, dagdan ýaly agaçlardan dürli esbaplar, gurallar bilen bir hatarda, hojalykda zerur gap-gaçlar ýasalypdyr.

«Düýäm bar — dünýäm bar», «Düýe menziline garar», «Düýä şor ýandak gerek bolsa, boýnuny uzadar», «Düýe — dünýä, goýun — gazna» ýaly ganatly setirleri döreden ata-babalarymyz düýe malyna aýratyn hormat-sarpa goýupdyrlar. Halk arasynda: «Düýe çalynyň tagamy gorküýzede» diýilýär. Ene-mamalarymyz küýzeleriň içinde syrçaly, berk, saýlama küýzäni gorküýze tutunypdyrlar. Täze küýzäni gorküýze edinjek zenan ony ilki ýagşy niýet bilen ýuwup arassalaýar. Şondan soň gorküýze tutunýar. «Göz degmesin» diýip, gorküýzesine alaja dakýar.

“Sungat özboluşly zatdan ýönekeý bir zady, ýönekeý bir zatdan özboluşly aýratynlygy tapmakdyr” diýip danalarymyz belläp geçýär. Şonuň üçin-de men ýaş žurnalist ornunda jemgyýetimize ajaýyp täsirini ýetiren, öz zähmeti, sungaty, döredijiligi bilen halkymyzyň söýgüsini gazanan adamlaryň gözleginde. Şol maksat bilen köplenç dörediji adamlaryň, sungat ussatlarynyň arasynda bolup görýärin.

Türkmeniň buýsanjy

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm