2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Habarlar we makalalar

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi tarapyndan gyzlaryň arasynda yglan edilen «Edepli we çeper elli türkmen gözeli» atly bäsleşigiň golaýda Ahal welaýat tapgyry geçirildi. Milli ýol-ýörelgelerimize birkemsiz eýerýän, zähmetsöýer, asylly, çeper elli gyzlaryň arasynda geçirilen bäsleşige onuň deslapky tapgyrlarynyň ýeňijileri gatnaşdylar.

Milli ýörelgeleriň nesillerde mynasyp dowam etdirilmegini gazanmak, gyzlaryň geljekki durmuşa taýýarlygyny kämilleşdirmek maksadynda, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňe- şiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Edepli hem çeper elli türkmen gözeli» atly bäsleşiginiň deslapky tapgyrlary welaýatymyzyň Boldumsaz, Gubadag, Görogly, S.A.Nyýazow adyndaky, Ruhubelent etraplarynyň medeniýet merkezlerinde hem-de Daşoguz şäherindäki «Maral» toý mekanynda ýokary guramaçylyk derejesinde ge- çirildi.

Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi hem-de Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi ta­ra­pyn­dan ýur­du­my­zyň uly ýaş­ly gyz­la­ryň ara­syn­da yg­lan edi­len «Edep­li we çeper el­li türk­men gö­ze­li» at­ly bäs­le­şi­giniň şä­her­dir et­rap tap­gyr­la­ry we­la­ýa­ty­myz­da gu­ra­ma­çy­lyk­ly ge­çi­ril­di. Oňa zäh­met­sö­ýer, çe­per el­li, edep­li, maş­ga­la oja­gy­nyň ab­raý-mer­te­be­si­ni be­len­de gal­dyr­ýan gyz­lar uly hö­wes bi­len iş­jeň­lik­de gat­naş­dy.

2021-nji — Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda hormatly Prezidentimiziň “Maşgala näçe berk boldugyça, jemgyýet hem şonça hemmetaraplaýyn baýdyr” diýen şygaryna esaslanyp, TZB-niň Merkezi geňeşi TKA-nyň Milli merkezi bilen bilelikde “Edepli hem çeper elli türkmen gözeli” atly bäsleşigi yglan etdi.

Öz akabasyny müň ýyllyklaryň gatlaryndan alyp gaýdýan baý medeni mirasymyzyň, pederlerimiziň pähim-paýhasynda jemlenýän milli terbiýämiziň, asylly däp-dessurlarymyzyň şu günlere gelip ýetmeginde zenanlarymyzyň hyzmaty uludyr.

Ata Watanymyzy bedew batly ösüşlere besläp, halkymyzy eşretli durmuşyň eýesi eden Arkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gözbaşyny gadymyýetden alyp gelýän baý milli mirasymyzy, ene-mamalarymyzdan dowam edip gelýän nepis el işlerini içgin öwrenmäge möhüm ähmiýet berilýär. Bu babatda eli çeper, dili şeker gözelleriň arasynda dürli bäsleşikler guralyp, olaryň ökdeden- -ökdesi ýüze çykarylýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm