2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Habarlar

Mawy deňiz — ylham çeşmesi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly döwlet syýasatynyň netijesinde medeniýetimiz, sungatymyz gülläp ösýär. Ýaş nesliň sungatyň dürli ugurlaryndan bilim almaklary, okuwdan boş wagtlaryny peýdaly geçirmekleri, ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Halypa-şägirtlik ýoly üstünlikli dowam etdirilýär. Ussat halypalar şägirtleriniň ökde hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin taýsyz tagallalary edýärler. Şeýle halypalaryň biri-de Žanna Kozlowadyr.

MAŞGALA BAGTYÝARLYGY— JEMGYÝETIŇ SAZLAŞYKLY ÖSÜŞI

Ösüşiň hil taýdan täze derejesini saýlap alan ýurdumyzda maşgala mukaddesligini gorap saklamak, bagtyýarlygyny berkitmek bilen bagly derwaýys işler durmuşa geçirilýär.
Çünki jemgyýetiň ösüşi döwletiň bir ülşi bolan maşgalanyň abadançylygy bilen ölçenilýär.

HALYÇYLARYŇ DÖWRESINDE

Düýn Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, şeýle-de «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň bilelikde guramagynda ýurdumyzyň halyçy gelingyzlarynyň arasynda yglan edilen «Arkadag paýhasyndan ady dünýä dolan türkmen halysy» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Paýtagtymyzdaky Türkmen halysynyň milli muzeýinde geçirilen dabara bäsleşigiň deslapky tapgyrynda ýeňiji bolan halyçylaryň 12-si gatnaşdy.

SAHAWATLY TOPRAGYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI

Welaýat kitaphanasynyň, Balkanabat şäheriniň saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň geňeşiniň hem-de zenanlar guramasynyň bilelikde guramaklarynda «Arkadagyň eserlerinde melhemleriň beýany» atly söhbetdeşlik geçirildi. Welaýat kitaphanasynda geçirilen söhbetdeşlikde hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda milli saglygy goraýyş ulgamynda ýetilen sepgitler, gazanylan ösüşler dogrusynda giňişleýin gürrüň edildi.

ADY DÜNÝÄ DOLAN TÜRKMEN HALYSY

Öz akabasyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan baý medeni mirasymyzyň, ajaýyp däp-dessurlarymyzyň, edim-gylymlarymyzyň, el işleriniň inçe syrlarynyň, aýratynlyklarynyň sünnälenilip, kämilleşip, alyp gaýdýan baý medeni mirasymyzyň, ajaýyp däp-dessurlary biziň günlerimize gelip ýetmeginde zenanlarymyzyň hyzmaty uludyr. Olar halkymyzyň taryhyny. gahrymançylygyny, gözel tebigatyny, pähim-parasadyny, Milliligini, Däp-dessurlaryny dokaýan nepis halylarynyň çitimlerine. göllerine siňdirmegi ussatlarça başarypdyrlar. Türkmen halyçylarynyň on barmagynyň hünärinden döran müňýyllyklaryň ömür dowamatyna.

Bagt paýlaýan mekan

Watan buýsanjy ýüregiňde mäkäm orun tutanda, ýaşamagyň lezzeti başgaça bolýar. Buýsanç duýgusy ýöne ýerden döremeýär. Adamy buýsandyrýan zatlaryň düýp özeninde netijeli zähmet durýar. Mermer paýtagtymyz Aşgabadyň adynyň Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna girizilmeginde hem, asylly zähmetiň, yhlasyň, çuň parasatyň ajaýyp netijesi bar. Eziz Diýarymyzda amal edilýän beýik işler -Gahryman ¬Arkadagymyzyň watançylyk mekdebiniň beýik binýadydyr. Dünýä täsinlikleriniň hatarynda öňdeligi saklamak üçin kalbyň ganatly, zähmetiň joşgunly bolmaly

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm