2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Habarlar

ROWAÇLYK DIWANY

Gah­ry­man Ar­ka­dagy­my­zyň «Türkme­niň döw­let­li­lik ýö­rel­ge­si» at­ly aja­ýyp ki­ta­byn­da go­ja­man ta­ry­hyň öw­rüm­li ýolla­ryn­da hal­ky­my­zyň dö­re­den hem-de asyr­larbo­ýy sün­nä­läp, dur­mu­şy­nyň aýryl­maz bö­le­gi­ne öw­rü­len däp-des­sur­la­ry, edim-gy­lym­la­ry ha­kyn­da diý­seň ma­ny­ly, çuň maz­mun­ly söh­bet açyl­ýar.

GÖZELLIGIŇ HAKYKY NUSGASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri ene-mamalarymyzdan biziň şu günlerimize gelip ýeten milli gymmatlyklarymyzyň nusgalyk aýratynlyklaryna hem özboluşly öwüşgin çaýdy. Milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolan el işleriniň inçeden yzarlanyp, sünnälenip ýerine ýetirilmegi, höwesdir yhlasdan kemala gelmegi onuň gymmatynyň artmagyna hem-de nesilden-nesle ajaýyp görnüşini ýitirmän geçmegine uly esas berýär. Muňa, elbetde, biziň häzirki bagtyýarlyk döwrümizde hem aýratyn üns, uly ähmiýet berilýär.

MILLILIK DÖWREBAP ÖWÜŞGINLERDE

Düýn paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna hem-de «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyna bagyşlanyp, türkmen öýleriniň bezegi hasaplanylýan, geçmişde ene-mamalarymyzyň zehin-ylhamyndan, yhlasly zähmetinden dörän milli gymmatlygymyz bolan keçäniň dürli nusgalarynyň taýýarlanyş usullaryny açyp görkezmek, nesillerde asylly gylyk-häsiýetleri terbiýelemek, el hünärlerine bolan söýgini artdyrmak maksady

EDILEN “GÜLÜŇ OWADAN!” ATLY BÄSLEŞIGINIŇ

2021-nji “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 29-njy iýulynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalaynyň merkezinde Hormatly Prezidentimiziň “Maşgala näçe berk boldugyça, jemgyýet hem şonça hemmetaraplaýyn baýdyr”diýen şygaryna esaslanyp, Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna hem-de “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylyna bagyşlap Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli, zähmetsöýer zenanl

ZENAN MERTEBESINIŇ BELENTLIGI

Gahryman Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ozal görlüp-eşidilmedik durmuş-ykdysady ösüşleri, şanly üstünlikleri gazanýar. Şonuň bilen birlikde güneşli Diýarymyzda häzirki günlerde ruhy gymmatlyklarymyzy gorap saklamaklyga aýratyn üns berilýär. Munuň şeýledigini döwlet Baştutanymyzyň 1-nji iýulda geçiren Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylan, nesil-terbiýesine, adamyň ömrüni, saglygyny goramaga we jemgyýetiň jebisligini berkitmäge degişli örän wajyp meseleler hem doly güwä geçýär.

ÜNS MERKEZINDE — ÝAŞLAR

Ýurdumyzyň geljegi bolan ýaş nesliň bilimli, arassa ahlakly, başarjaň adamlar bolup ýetişmeklerini gazanmak, olary ata Watanymyzy söýmek, milli däp-dessurlarymyza hormat goýmak ruhunda terbiýelemek, sagdyn durmuş ýörelgesine eýermeklerini gazanmak döwrüň möhüm meseleleri bolup durýar. Mekdebimizde tomusky dynç alyşda ýören ýokary synp okuwçylaryň, ene-atalaryň, saglygy goraýyş işgärleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri niň gatnaşmaklarynda geçirilen maslahat hem şu we beýleki derwaýys meselelere bagyşlandy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm