2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Habarlar we makalalar

Zäh­met ada­my bag­ta ýe­tir­ýär. Her bir yn­san ýaş­lyk­dan haý­sy­dyr bir kesp-kä­ri saý­la­ýar. Bil­şi­miz ýa­ly, is­len­dik hü­nä­re ýaş­lyk­dan baş­la­nyl­sa, hem-ä çalt öw­ren­mä­ge, hem-de ök­de, us­sat hü­när­men bo­lup ýe­tiş­mä­ge ýar­dam ber­ýär. Ýaş na­ha­lyň berk we gö­ni, owa­dan, gel­şik­li, sa­ýa­ly, mi­we­li bag bo­lup ýe­tiş­me­gi üçin eki­len gü­nün­den baş­lap, oňa ideg et­me­li. Şo­nuň üçin hem ýaş­la­ra ene-ata­lar we mu­gal­lym­lar oňat gö­rel­de gör­kez­me­li, mil­li ter­bi­ýä­niň ýö­rel­ge­le­rin­den peý­da­lan­ma­ly.

Ak bugdaý etrabynyň Gämi oba Medeniýet öýünde “Döwleti hem, halky hem beýgeldýän ynsanlardyr” atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan Gahryman Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” atly kitaby esasynda yglan edilen bu bäsleşigiň nobatdaky tapgyryna Tejen şäherinden hem-de etraplardan bagtyýar maşgalalar gatnaşdy.

Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi hem-de Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi ta­ra­pyn­dan Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň «Öm­rü­miň ma­ny­sy» at­ly ki­ta­by esa­syn­da yg­lan edi­len «Döw­le­ti hem, hal­ky hem beý­geld­ýän yn­san­lar­dyr» at­ly bäs­le­şi­giň Ahal we­la­ýat tap­gy­ry gu­ra­ma­çy­lyk­ly ge­çi­ril­di. Ak bug­daý et­ra­by­nyň Gä­mi oba­sy­nyň Me­de­ni­ýet öýün­de ge­çi­ri­len bäs­le­şi­ge we­la­ýa­tyň şä­her­dir et­rap­la­ryn­dan bag­ty­ýar maş­ga­la­lar gat­naş­dy­lar.

Ene mukaddesligi barada söz açylanda, ýaşlygym ýadyma düşýär. Biz maşgalamyzda on dogan bolup kemala geldik. Okadyk, bilim aldyk, maşgala bolduk. Ýöne ejemiň agyr maşgala keşigini egninde göterip, ýadamany-ýaltanmany bilmän, bizi ösdürip-ulaldanyny ýatlap haýran galýaryn. Ejem otursa-tursa gyz maşgalanyň edep-ekramy, özüni alyp barşy barada bize gymmatly maslahatlary bererdi. «Saçyňyz onda-munda çaşyp ýatmasyn» diýip, ejem bize saçbukja tikip berdi. Daşy alaja bilen bezelen, içi akja ýaglykly şol saçbukjany häzire çenli ejemden ýadygärlik hökmünde saklap ýörün.

Şu gün – 17-nji iýunda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan etmeginde geçirilen «Zerim bar, zergärim bar, bagtyýar zamanam bar» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry boldy. Onda basleşigiň Aşgabat şaheriniň we welaýat tapgyrlarynyň ýeňijileri özara bäsleşdiler.

«Düýäm bar — dünýäm bar», «Düýe menziline garar», «Düýä şor ýandak gerek bolsa, boýnuny uzadar», «Düýe — dünýä, goýun — gazna» ýaly ganatly setirleri döreden ata-babalarymyz düýe malyna aýratyn hormat-sarpa goýupdyrlar.

Halk arasynda: «Düýe çalynyň tagamy gorküýzede» diýilýär. Ene-mamalarymyz küýzeleriň içinde syrçaly, berk, saýlama küýzäni gorküýze tutunypdyrlar. Täze küýzäni gorküýze edinjek zenan ony ilki ýagşy niýet bilen ýuwup arassalaýar. Şondan soň gorküýze tutunýar. «Göz degmesin» diýip, gorküýzesine alaja dakýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm