2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Habarlar we makalalar

Halkymyzyň milli mirasynyň asyrlar aşyp gelýändiginiň aýdyň güwäsi bolup durýan milli şaý-seplerimiz göreni haýrana goýýar. Arkama-arka aýlanyp, nesilden-nesle geçip gelýän gadymy şaý-seplerimizdäki müň dürli öwüşginli tyllaýy nagyşlarda, belli bir derejede, halkymyzyň ruhy ahwaly jemlenendir.

Ze­nan­la­ryň mil­li ly­bas­la­ryn­da­ky owa­dan keş­de­ler­de türk­men säh­ra­sy­nyň ýaz pas­ly­ny gör­mek bol­ýar. Gök maý­sa­la­ryň, gun­ça-gül­le­riň gö­zel­li­gi el keş­de­le­ri­miz­de jem­le­nen­dir. Te­bi­ga­tyň gö­zel­li­gi­ni aňy­na, kalby­na siň­di­ren türk­men ze­nan­la­ry­nyň el iş­le­ri­niň haý­sy gör­nü­şi­ni syn­la­saň-da, olar­da dur­muş jan­lan­ýar.

Gözelligiň gözbaşy

 

Pederlerimizden miras galan milli gymmatlyklarymyzyň iň naýbaşylarynyň biri türkmeniň keşdeçilik sungatydyr. Türkmen gelin-gyzlary milli mirasymyza çuňňur hormat goýmak bilen, ata-babalarymyzyň geýinmek medeniýetiniň asylly däplerini uly höwes bilen dowam etdirýärler.

Bagtly maşgalalar bäsleşdiler

Ýakynda TZB-niň Merkezi Geňeşi bilen TKA-nyň Milli merkezi eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan bagtly maşgalalaryň arasynda Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasyndan dörän «Ömrümiň manysy» atly ajaýyp kitaby esasynda «Döwleti hem, halky hem beýgeldýän ynsanlardyr» atly bäsleşigi yglan etdi.

Golaýda Sakarçäge şäherindäki «Görelde» toý-dabaralar mekanynda bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Oňa şäherdir etraplardan bagtyýar maşgalalaryň ençemesi gatnaşdy.

Goşa baýram — goşa toý

Adama imandan soň berlen zatlaryň iň haýyrlysy salyhatly zenandyr.
Hezreti OMAR.

***

Zenanlar durmuşa ýürek bagy bilen baglanýarlar.
Madam de STAL.

***

Zenan söýgi bilen ösýän güldür.
Saça GUWITRY.

***

Gowy zenan erkek adam üçin mukaddes galkandyr.
Halide Edib ADIWAR.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm