2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Habarlar we makalalar

Türkmen halkynyň milli ýol-ýörelgeleri, ahlak we edep kadalary nesilbaşymyz Oguz hanyň, Gorkut atanyň, Göroglynyň, Magtymgulynyň we beýleki beýik şahsyýetlerimiziň bize galdyryp giden pähim-paýhaslaryndan gözbaş alýar. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, adamzat dogry ýaşamagyň tertip-düzgünlerini durmuşda giňden özleşdirip, ony kada öwürýär. Ata-babalarymyzyň nesil terbiýesiniň ähli ugurlaryny müňýyllyklaryň dowamynda synagdan geçirmegi hem-de kämilleşdirip biziň günlerimize ýetirmegi şol milli kadalara ygrarlylygyň netijesidir.

Welaýat kitaphanasynyň hem-de Balkanabat şäheriniň Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň bilelikde guramaklarynda «El hünäri — zenan dünýäsiniň bezegi» atly çäre geçirildi. Oňa bilim, medeniýet işgärleri gatnaşdylar.

Dabaraly çäräniň dowamynda edilen çykyşlarda hormatly Prezidentimiz tarapyndan zenanlara goýulýan hormat-sarpa, ösüp gelýän ýaş nesli milli ruhda terbiýelemekde döredilýän mümkinçilikler, türkmen zenanlarynyň çeper elleriniň hünäri bolan keşdeçilik sungaty barada giňişleýin gürrüň edildi.

Ýur­du­myz­da ýaş nes­liň ru­hy-ah­lak gym­mat­lyk­la­ry­myz esa­syn­da bi­lim, ter­bi­ýe al­mak­la­ry­na aý­ra­tyn üns be­ril­ýär. Şun­da umu­my­bi­lim eda­ra­la­ryn­da he­re­ket ed­ýän gur­nak­la­ryň äh­mi­ýe­ti ýo­ka­ry­dyr. Mek­dep okuw­çy­la­ry bu ýer­de mil­li mi­ra­sy­my­zy, gyz­la­ra, og­lan­la­ra mah­sus bo­lan el iş­le­ri­ni öw­ren­ýär­ler. Ola­ryň in­çe syr­la­ry ba­ra­da dü­şün­je al­ýar­lar. Bu bol­sa ýaş­la­ryň hü­när us­sat­ly­gy­ny ýü­ze çy­kar­mak­da, ukyp-ba­şar­nyk­la­ry­ny art­dyr­mak­da äh­mi­ýet­li bo­lup dur­ýar.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzyň her bir güni ulus-ilimiziň durmuşynda şatlykly we buýsançly wakalara beslenýär. Güneşli Diýarymyzda halkara ähmiýetli çäreleriň guralmagy buýsanjymyzy has-da goşalandyrýar. Şeýle çäreleriň hatarynda ýakynda ak mermerli paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň hem-de zenanlaryň dialogynyň geçirilendigini bellemek has-da ýakymlydyr. Bu forumlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi ata Watanymyzyň halkara abraýyny arşa göterip, halkara jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döretdi.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, “Ýeňiş güni — bu parahatçylyga, ynsanperwerlige we döredijilige bolan beýik gyzyklanmalary äşgär edýän aýratyn senedir. Türkmen halky ýaş nesilleriň terbiýesinde möhüm orun eýeleýän bu baýramy has-da dabaralandyrýar”.

Ýurdumyzda gymmatly çig mal bolan pile öndürmek işi, ýüpekçilik döwrebap derejede ösdürilýär. Her ýyl Watanymyzyň ýüpekçileri ýüpek gurçugynyň pilesini taýýarlamak bilen, şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirýärler.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm