Maslahatlar, aksiýalar

2023-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda, anna güni Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda «Ýurdumyzyň kanun çykaryjylyk işi döwrüň ösüşleri bilen» atly maslahaty  geçirildi.

Golaýda welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň mejlisler jaýynda «Maşgala gymmatlygy» atly şygar bilen wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. TZB-niň welaýat bölüminiň guramagynda geçirilen maslahat sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, ahlak terbiýesini, maşgala mukaddesligini we milli ýol-ýörelgelerimizi wagyz etmek maksadynda geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, welaýatyň ähli pudaklarynda zähmet çekýän ilkinji zenanlar guramalarynyň ýolbaşçylary we işjeň agzalary gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat, etrap bölümleriniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat, etrap birleşmeleriniň guramagynda welaýatymyzyň çägindäki edara-kärhanalarda wagyz-nesihat işleri yzygiderli geçirilip durulýar. Gelin-gyzlaryň arasynda geçirilýän şeýle çäreleriň netijeliligi hem gazanylýar.

2022-nji ýylyň 6-njy iýunynda ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň birinji orunbasary, BMG-niň Durnukly ösüş boýunça toparynyň başlygy hanym Amina Mohammediň Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň ýanyndaky Işewür zenanlaryň Merkeziniň agzalary, hem-de BMG-niň maksatnamalaryny we taslamalaryny ýurdumyzda amala aşyrmakda işjeň gatnaşýan “Keýik okara” we “Ýeňme” jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen duşuşygy geçirildi.

 

2021-nji ýylyň 28-29-njy iýunynda BOMKA Maksatnamasynyň 10-njy tapgyrynyň çäklerinde amala aşyryljak çäreleri beýan etmek üçin maslahat duşuşygy geçirildi.

2021-nji ýylyň 21-nji iýunynda “Düzgünleri kämilleşdirýän borçnamalary esaslandyrmak we hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek” atly sebitleýin maslahat geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm