2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Balkan welaýaty

Mawy deňiz — ylham çeşmesi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly döwlet syýasatynyň netijesinde medeniýetimiz, sungatymyz gülläp ösýär. Ýaş nesliň sungatyň dürli ugurlaryndan bilim almaklary, okuwdan boş wagtlaryny peýdaly geçirmekleri, ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Halypa-şägirtlik ýoly üstünlikli dowam etdirilýär. Ussat halypalar şägirtleriniň ökde hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin taýsyz tagallalary edýärler. Şeýle halypalaryň biri-de Žanna Kozlowadyr.

SAHAWATLY TOPRAGYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI

Welaýat kitaphanasynyň, Balkanabat şäheriniň saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň geňeşiniň hem-de zenanlar guramasynyň bilelikde guramaklarynda «Arkadagyň eserlerinde melhemleriň beýany» atly söhbetdeşlik geçirildi. Welaýat kitaphanasynda geçirilen söhbetdeşlikde hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda milli saglygy goraýyş ulgamynda ýetilen sepgitler, gazanylan ösüşler dogrusynda giňişleýin gürrüň edildi.

JEMGYÝETÇILIK GURAMALARYNDA

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşme-siniň, Zenanlar birleşiginiň etrap bölümi, TMÝG-niň etrap Geňeşi, hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde guramagynda etrapdaky 9-njy orta mek-depde «Bagtyýarlyk döwrüniň bagtyýar we sagdyn nesilleri» diýen at bi-len duşuşyk geçirildi. Duşuşyga etrabyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlar, mekdep okuwçylary, ýaşuly nesliň wekilleri gatnaşdy.

Ady dünýä dolan sungat

Türkmen halysynyň baýramy hem-de Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Serdar şäher medeniýet öýünde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň yglan eden «Arkadag paýhasyndan ady dünýä dolan türkmen halysy» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

Ady dünýä dolan sungat

Türkmen halysynyň baýramy hem-de Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Serdar şäher medeniýet öýünde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň yglan eden «Arka-dag paýhasyndan ady dünýä dolan türkmen halysy» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

SAGDYN JEMGYÝET-BAGTYÝAR DURMUŞYŇ KEPILI

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Milli Liderimiz tarapyndan durmuşa ornaşdyrylýan sagdyn-durmuş ýörelgelerini wagyz-nesihat etmek, ruhy we fiziki taýdan sagdyn nesilleri kemala getirmek maksady bilen baýramçylyk duşuşygyny geçirmek we ýaş meýletinçi lukmanlary sylaglamak şeýle hem, Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynda beýan edilen ýaşlaryň arasynda meýletinçileriň gatnaşmagynda adatdan daşary ýagdaýlarda we betbagtçylyklarda özüňi alyp barmagyň düzgünleri boýunça

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm