Balkan welaýaty

On January 24-26, 2023, a seminar entitled “Proud Women of the New Progressive Era” was held at the “Dayanch” Health Center of the National Center of Trade Unions of Turkmenistan, located in the “Avaza” National Tourist Zone, organized by the Central Council of the Women’s Union of Turkmenistan. The lecturers of the Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan, D.Ballyeva, G.Chopanova, as well as women from various industry bodies of our country took part in this seminar.

24-nji ýanwarda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkeziniň medeniýet öýüniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň Balkan welaýat häkimligi bilen bilelikde gurnamagynda «Ösüşlere beslenen täze döwrüň buýsançly zenanlary» atly okuw maslahaty öz işine başlady. Ýurdumyzyň dürli ulgamlarynda zähmet çekýän işjeň zenanlar çykyş edip, welaýat hem şäher zenanlar guramalarynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler.

Ýurdumyzda halkymyzyň medeni mirasyny goramak, ony aýawly saklap, geljek nesillere ýetirmek, muzeý işini ösdürmek boýunça uly tagallalar edilýär. Bu işe Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň hünärmenleri hem öz saldamly goşantlaryny goşýarlar.

Ene-mamalarymyzdan nesilden-nesle geçirilen el işleriniň biri-de halkymyzyň milli medeniýetini, däp-dessurlaryny açyp görkezýän keşdeçilik sungatydyr. Bu sungaty gorap saklamak, onuň gadymy nusgalaryny geljekki nesillere ýetirmek ugrunda ýola goýulýan işler hemmeleri begendirýär. «Türkmeniň keşdeçilik sungatynyň» ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi bilen, gadymy senedimiziň dünýä halklarynyň medeniýetiniň bir bölegine öwrülendigi bizi has-da buýsandyrýar.

Watanymyzy ösüşleriň täze belentliklerine ýetirmekde öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýurdumyzyň bagtyýar zenanlary hem mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olar halk hojalygynyň ähli ugurlarynda tutanýerli zähmet çekýärler. Bu babatda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň alyp barýan işleri aýratyn bellärliklidir. Birleşik zenanlaryň işjeňligini artdyrmakda, ýaş nesliň milli ruhda terbiýelenmeginde, milli ýol-ýörelgelerimiziň, däp-dessurlarymyzyň wagyz edilmeginde, jemgyýetde sazlaşygyň üpjün edilmeginde öwgä mynasyp işleri alyp barýar.

Taryhy ösüşleriň gazanylan ýyly bolan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny üstünliklere besläp, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýene bir ýylyna gadam basýarys, Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzy ýeneki ösüşlere beslejek 2023-nji ýyly garşylaýarys. Şu ýylda amala aşyrylan işlere nazar aýlanymyzda, olaryň mazmun taýdanam, ähmiýeti taýdanam uludygyna göz ýetirmek bolýar. Çünki ol dostlugyň, birek-birege hormat goýmagyň we rysgal-berekediň ýyly hökmünde agzybir halkymyzyň ýadynda hemişelik galar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm