2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Balkan welaýaty

Welaýat kitaphanasynyň hem-de Balkanabat şäheriniň Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň bilelikde guramaklarynda «El hünäri — zenan dünýäsiniň bezegi» atly çäre geçirildi. Oňa bilim, medeniýet işgärleri gatnaşdylar.

Dabaraly çäräniň dowamynda edilen çykyşlarda hormatly Prezidentimiz tarapyndan zenanlara goýulýan hormat-sarpa, ösüp gelýän ýaş nesli milli ruhda terbiýelemekde döredilýän mümkinçilikler, türkmen zenanlarynyň çeper elleriniň hünäri bolan keşdeçilik sungaty barada giňişleýin gürrüň edildi.

Welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň guramagynda wagyz- -nesihat maslahaty geçirildi. Oňa welaýat we Balkanabat şäher häkimlikleriniň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş, nebitgaz ulgamlarynyň işgärleri, eneler, talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Etrek etrabynyň Gyzylbaýyr obasynyň ýaşaýjysy, 100 ýaşly ene Gurbantäç Alaýewa — il-günüň uly hormat-sarpasynyň eýesi. Halk arasynda Älem ene ady bilen tanalýan, bir asyry arka atan ene bu gün Gahryman Arkadagymyzyň göwün galkyndyryjy beýik işlerine, eşretli günlerimize tüýs ýürekden guwanyp, buýsanyp ýaşaýar.

Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde yglan eden «Arkadagdan arkam bar, mirasyma sarpam bar» atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirilip, oňa deslapky tapgyrlarda ýeňiji bolan zenanlar gatnaşdylar.

Ýurdumyzda maşgalanyň abadanlygyna, agzybirligine, zenanlaryň jemgyýetde we maşgalada tutýan ornuna uly ähmiýet berilýär. Geçirilýän çärelerde bular dogrusynda täsirli gürrüňler edilýär.

Mekdebimizde aýal-gyzlaryň gatnaşmaklarynda «Maşgalam — baş galam» diýen at bilen geçirilen wagyz-nesihat çäresi welaýat Baş bilim müdirliginiň zenanlar guramasy tarapyndan guraldy. Onda şäherimiziň öňdebaryjy, halypa mugallymlary çykyş etdiler.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm