2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Balkan welaýaty

Annasoltan Nyýazdurdyýewanyň Balkanabat şäherindäki orta mekdeplerde zähmet çekip gelýänine elli ýyla golaý wagt bolupdyr. Şu geçen wagtyň içinde ol ýaş nesilleriň, gör, näçesiniň ylymly, bilimli bolup ýetişmegine goşandyny goşdy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri kalbyňy joşduryp, buýsanjyňy, guwanjyňy artdyrýar. Şeýle buýsanç duýgusy baýry mugallymy has-da yhlasly, döredijilikli zähmet çekmäge, jemgyýetçilik işlerine işeňňir gatnaşyp, döwrümizi il arasynda wagyz etmäge ruhlandyrýar. Annasoltan mugallymy welaýatymyzda geçirilýän çärelerde, bäsleşiklerde we sergilerde görmek bolýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes öý-ojaklarymyzyň eýeleri bolan zenanlara çäksiz hormat-sarpa goýulýar. Döwlet Baştutanymyzyň özleri hakynda edýän aladalaryna bagtyýar zenanlar tutanýerli zähmetleri bilen jogap berýärler. Häzirki wagtda zenanlar önümçiligiň dürli pudaklarynda göreldeli zähmetiň nusgasyny görkezip, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşine mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň abadan ýaşaýşyna gönükdirilen beýik işlerini, ýaşlaryň edep-terbiýeli bolmaklaryny, gyzlaryň el hünärlerinden baş çykarmaklaryny gazanmagy wagyz etmek boýunça täsirli çäreler, maslahatlar, sergiler guralýar. Şeýle çäreleriň biri-de «Nusgasy iller gezer» diýen at bilen Serdar şäher medeniýet öýünde geçirildi.

Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Kesbi-kärim — nesillere görelde» atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry welaýat döwlet drama teatrynda geçirildi.

Welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda «Edep bilen ezizlenen» ady bilen edara- -kärhanalarda zähmet çekýän zenanlaryň arasynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda döwletimiziň, jemgyýetimiziň sütüni, daýanjy hem guwanjy hasaplanylýan maşgala ojaklarynyň berkligi, sagdynlygy, sagdyn nesil dowamaty barada bimöçber alada edilýär. Zenanlaryň bitirýän asylly hyzmatlaryna ýokary baha berilýär. Mährem enelerimize aýratyn hormat-sarpa goýlup, olary mukaddeslige deňemek ýaly öňden gelýän ýol-ýörelgelerimiz, däp-dessurlarymyz mynasyp dowam etdirilýär. Enelerimiz, gelinlerimiz, uýalarymyz ýaş nesle görüm-göreldäniň asyl nusgasyny görkezýärler.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm