Balkan welaýaty

Türkmen halysynyň baýramy hem-de Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Serdar şäher medeniýet öýünde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň yglan eden «Arkadag paýhasyndan ady dünýä dolan türkmen halysy» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

Türkmen halysynyň baýramy hem-de Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Serdar şäher medeniýet öýünde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň yglan eden «Arka-dag paýhasyndan ady dünýä dolan türkmen halysy» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Milli Liderimiz tarapyndan durmuşa ornaşdyrylýan sagdyn-durmuş ýörelgelerini wagyz-nesihat etmek, ruhy we fiziki taýdan sagdyn nesilleri kemala getirmek maksady bilen baýramçylyk duşuşygyny geçirmek we ýaş meýletinçi lukmanlary sylaglamak şeýle hem, Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynda beýan edilen ýaşlaryň arasynda meýletinçileriň gatnaşmagynda adatdan daşary ýagdaýlarda we betbagtçylyklarda özüňi alyp barmagyň düzgünleri boýunça

Golaýda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Serdar şäher komite-tiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň şäher bölümi, Türkmenista-nyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesi, «Balkandokma» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji gurama-sy bilen bilelikde guramagynda, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygyn-da, ýurdumyzyň ähli ulgamlarynyň işini kämilleşdirmek,işjeňleşdirmek, döwrebaplaşdyrmak ugrunda alnyp barylýan maksatlaýyn işleri durmuşa geçirmek maksady bilen, okuw maslahaty geçirildi.

Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mek debinde «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärdeşler arkalaşygy komitetiniň, zenanlar guramasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň «Türkmennebit» döwlet konserniniň şahamçasynyň bilelikde guramaklarynda «Altyn bilekli nebitçi zenanlar» ady bilen dabaraly çäre geçirildi. Oňa nebitgaz ulgamynyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän gelin-gyzlar, talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Gahryman Arkadagymyzyň peşgeş beren Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe eziz Watanymyzda halkymyzyň buýsanjy bolan mährem eneleriň we gelin-gyzlaryň hormatsarpasy belentde tutulýar. Zenanlaryň jemgyýetdäki hukuklary we bähbitleri goralyp, olaryň öndürijilikli hem-de döredijilikli zähmet çekmekleri, ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmekleri üçin ähli şertlerdir mümkinçilikler döredilýär. Muňa geçirilýän maslahatlaryň, duşuşyklaryň, bäsleşikleriň we beýleki çäreleriň mysalynda hem göz ýetirmek bolýar. Her ýyl geçirilmegi däbe öwrülen «Ýylyň zenany» bäsleşigi-de şeýle çäreleriň biridir.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm