2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Balkan welaýaty

Mukaddes ojaklaryň bezegi bolan zenanlaryň mertebesini belent tutmak nesilden-nesle geçip, bagtyýarlyk döwrümizde has-da rowaçlanýan asylly ýörelgämizdir. Milli ýörelgelerimizi dabaralandyrmakda, agzybirligimizi pugtalandyrmakda, gadymy mirasymyzy, däp- -dessurlarymyzy ýaş nesillere öwretmekde, kä- milleşdirmekde, ýaş nesli halal, zähmetsöýer, watansöýüji ruhda terbiýelemekde zenanlarymyzyň tutýan orny örän uludyr.

       «Häzirki wagtda biziň maksadymyz GDA-nyň işine täze itergi bermekden, ony häzirki zaman ösüşiniň ýagdaýlaryna hem-de ugurlaryna laýyk derejä çykarmakdan, Arkalaşygyň halkara hem-de sebit gün tertibindäki özgerişliklere dogry hem-de öz wagtynda seslenmek ukybyny üpjün etmekden ybaratdyr» diýip, hormatly Prezidentimiz nygtaýar. Döwlet Baştutanymyzyň bu sözleriniň iş ýüzünde amala aşyrylýan aja- ýyp hakykatdygyna biz şu ýylyň 11-nji oktýabrynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň türkmen paýtagtynda bolup geçen mejlisinde aýdyň göz ýetirdik.

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçyly-gynda Aşgabat şäherinde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisi ýurdumyzda milli demokratiýanyň kämilleşýändiginiň aýdyň mysaly boldy. Milli Liderimiziň maksatnamalaýyn taryhy çyky­ şynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýetilen belent sepgitler, geljekde durmuşa geçirilmeli işler beýan edildi.

            Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň wela­ ýat we Balkanabat şäher bölümleri «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Burnebitgazhyzmat» müdirliginiň tehniki wagyz ediş we durmuş maksatly hyzmatlar merkezinde «Edep—ynsan bezegi» atly wagyz-nesihat çäresini geçirdiler. Oňa nebitgaz ulgamynda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar. Türkmen zenanlaryny edep-ekramlylyk bezeýär. Olar özleriniň edepliligi, akyl-paýhaslylygy bilen ýaşlara görelde bolmalydyr. Maş­ galada gyzlar edep-ekramly, arassaçyl, dogry sözli, eli çeper, milli ýörelgelerden baş çykar­ ýan adamlar edip ýetişdirilmelidir.

Garaşsyzlyk döwletimiziň berkararlygynyň, halkymyzyň agzybirliginiň mizemez esasy bolup durýar. Şonuň üçinem pederlerimiziň Garaşsyz döwlet gurmak baradaky arzuw-isleglerini, halkymyzyň guwanç-buýsanjyny we ak ertirlerimize bolan ynamyny özünde jemleýän Garaşsyzlyk baýramy şatlyk-şowhunly dabaralar we mynasyp zähmet üstünlikleri bilen garşylanýar. Ýurt Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk şanly baýramyna bagyşlanyp, welaýat merkezi Balkanabat şäherindäki «Aýly agşam» toý-dabaralary merkezinde geçirilen aýdym- -sazly çäre bagtyýar raýatlary üsti naz-nygmatly türkmen saçagynyň başyna jemledi.

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy—ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyga bagyşlanyp, «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Burnebitgazhyzmat» müdirliginiň tehniki wagyz ediş we durmuş maksatly hyzmatlar merkezinde geçirilen wagyz-ündew maslahatyna jemgyýetçilik guramalarynyň, saglygy goraýyş, medeniýet, nebitgaz ulgamlarynyň işgärleri we ýaşlar gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm