Balkan welaýaty

Kitaphanalar ynsanyň ruhy dünýäsiniň rahatlyk tapýan öýüdir, kitaplar bolsa jemgyýetçilik aňynyň sagdyn kemala gelmegine hyzmat edýän medeni-ruhy baýlygymyzyň egsilmez çeşmesidir. Biziň durmuşymyz, duýgularymyz we pikir giňişligimiz kitaplar bilen kämilleşýär. Ýurdumyzda kitaphana ulgamynyň işiniň guralyşy dünýä ülňülerine laýyk derejede alnyp barylýar.

Pederlerimiziň zenanlara sarpa goýmak, olaryň mertebesini belent tutmak ýaly gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan milli ýörelgeleri hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Ajaýyp döwrümiziň bezegi, öý-ojaklarymyzyň söýesi mähriban enelerimiziň, gözelligiň nusgasy gelin-gyzlarymyzyň ajaýyp döwrümiziň mynasyp nesillerini terbiýeläp ýetişdirmekleri, dürli ulgamlarda döredijilikli zähmet çekmekleri babatda berilýän goldaw-hemaýatlar, döredilýän şert-mümkinçilikler muňa buýsançly subutnamalardyr.

Daýhan birleşiginiň ilkagşam başlan ýygnagy ýary gijä çenli dowam etdi. Daýhan birleşiginiň başlygy Kömekgeldi Rejepow:

— Ýoldaş Soltanow, siz gök-bakja ekinlerini ekmek üçin taýýarlap goýan 15 gektar ýerimize topar ýolbaşçysyny tapdy-ňyzmy? — diýende, agronom bada-bat Togta Mollaýewanyň adyny tutdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşigine

Большой той, славящий щедрость туркменской земли, венчающий труд дайхан, пришёл на туркменскую землю. В этом году земледельцы получили богатые урожаи хлеба и хлопка, фруктовых, бахчевых, овощей, создав изобилие на рынках страны и ещё раз подтвердив, что трудолюбие дайхан, щедрость земли-кормилицы безграничны, как и любовь тружеников села к родной земле.

 

АХАЛ

Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwletimiziň syýasy, ykdysady, medeni we beýleki ugurlarda ähli taraplaýyn ösüşini üpjün etmek babatynda alnyp barylýan işler uly üstünliklere eýe bolýar. Jemgyýetimiziň esasy sütüni bolan maşgalanyň ýaşaýyş-durmuş ýagdaýyny ýokarlandyrmaga, eneligi we çagalygy goramaga, sagdyn nesli kemala getirmäge berilýän ünsüň örän ýokarydygyna şaýatlyk edýän wakalar hem döwrümiziň bezegidir.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm