2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Balkan welaýaty

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň we welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport toplumynda maslahat geçirilip, ol uly ruhubelentlige beslendi.

Keçe — türkmen öýüniň ýaraşygy. Sap keçäniň ynsan bedenine ýaramy has başgaça. Ene-mamalarymyzyň bu düşegi senet derejesine ýetirmegi ýöne ýere däl. Gahryman Arkadagymyzyň milli mirasymyza aýratyn üns bermegi bilen, döwlet derejesinde bäsleşikler, sergiler geçirilip, mährem ene-mamalarymyzyň çeper elleriniň önümleriniň şan-şöhraty has belende galýar.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde «Saglygym — baýlygym» ady bilen welaýat häkimliginiň, welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda bu ulgamda zähmet çekýän işgärleriň arasynda geçirilen aýdymsazly baýramçylyk dabarasy uly ruhubelentlige, şatlyk-şowhuna beslendi. Çärede çykyş edenler bu ýere ýygnananlary Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlap, olara asylly işlerinde üstünlik arzuw etdiler.

Aýdym-saz äleminde hoş owazly aýdymlary bilen il-halkyň alkyşyny alanlar, Hakdan berlen zehin diýilýänler az däl. Şeýle a lkyşa we zehine eýe bolanlara uly hormat-sarpa hem goýulýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ömrüni jadylaýjy sungata bagyşlan halypalar has-da arzylanylýar, hormatlanylýar. Ajaýyp zamanamyzda bedew bady bilen okgunly öňe barýan ýurdumyzyň waspçylary bolan medeniýet we sungat wekilleriniň işleri barha rowaçlyga beslenýär.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Esenguly etrap bölüminiň etrap merkezindäki çeper halyçylyk kärhanasynda zähmet çekýän halyçy gelin-gyzlaryň arasynda guran wagyz-nesihat duşuşygy maşgala mukaddesligine bagyşlandy. Onda çykyş edenler dünýäniň görki hasaplanýan gyz-gelinleriň maşgaladaky sarpasy, jemgyýetimizde eýeleýän orny, gözelligi, edep-ekramy, çeper elleriniň hünäri, olara döwlet derejesinde goýulýan hormat barada giňişleýin gürrüň etdiler. Arkadag Prezidentimiziň baştutanlygynda eziz Diýarymyzda ýetilýän belent sepgitler, gazanylýan üstünlikler barada durup geçdiler.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komiteti Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilen bilelikde gelin-gyzlaryň arasynda «Ýürek mähri siňen sungat» atly duşuşyk geçirdi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm