Balkan welaýaty

Şöhratly taryhymyza nazar aýlanymyzda, halkymyzyň hojalyk durmuşynda agaç gap-gaçlara aýratyn ornuň degişli bolandygyna göz ýetirmek bolýar. Ussalar agaçdan kersenleri, çanaklary, okaralary, susaklary, çemçeleri yhlas siňdirip ýasamagy başarypdyrlar. Özümizde ösýän agaçlar çig mal bolup hyzmat edipdir. Tut, söwüt, toraňňy, dagdan ýaly agaçlardan dürli esbaplar, gurallar bilen bir hatarda, hojalykda zerur gap-gaçlar ýasalypdyr.

«Düýäm bar — dünýäm bar», «Düýe menziline garar», «Düýä şor ýandak gerek bolsa, boýnuny uzadar», «Düýe — dünýä, goýun — gazna» ýaly ganatly setirleri döreden ata-babalarymyz düýe malyna aýratyn hormat-sarpa goýupdyrlar. Halk arasynda: «Düýe çalynyň tagamy gorküýzede» diýilýär. Ene-mamalarymyz küýzeleriň içinde syrçaly, berk, saýlama küýzäni gorküýze tutunypdyrlar. Täze küýzäni gorküýze edinjek zenan ony ilki ýagşy niýet bilen ýuwup arassalaýar. Şondan soň gorküýze tutunýar. «Göz degmesin» diýip, gorküýzesine alaja dakýar.

Ata-babalarymyz öz perzentlerini päk ahlakly, adamkärçilikli, ynsaply, edep-ekramly, zähmetsöýer, ar-namysly, watansöýüji edip terbiýäläp ýetişdirmek üçin ellerinden gelenini gaýgyrmandyrlar. Terbiýäniň, esasan, görüm-göreldäniň üsti bilen berilýändigine göz ýetiren pederlerimiz bu babatda asylly ýörelgä öwrülen däp-dessurlary miras galdyrypdyrlar. Türkmen nusgawy edebiýatynyň görnükli wekilleriniň döredijiliginiň hem agramly bölegini öwüt-ündew häsiýetli eserler tutýar. Olaryň miras goýan gymmatly eserleri häzirki günde hem bize nusgalyk mekdepdir.

Dünýäde deňi-taýy bolmadyk türkmen halyçylyk sungatyny ösdürmekde, gadymy görnüşlerini dikeltmekde giň mümkinçilikler döredilýär. Dokan halylary bilen bütin dünýäni haýrana goýýan halyçylarymyz nepis sungata yhlaslaryny siňdirýärler. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eli hünärli halyçy gelin-gyzlarymyza aýratyn sarpa goýulýar, hormatly atlar dakylýar.

Häzirki wagtda zenanlarymyzyň döredýän bu nepis sungaty halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülip, döwrümiziň ösüşleri bilen sazlaşýar. Munuň şeýledigini «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda zenanlaryň arasynda geçirilen keçe bäsleşigi hem doly ýüze çykardy.

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ilkinji ýyly bolan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Garaşsyz Diýarymyzda halkymyzyň buýsanjy bolan mährem eneleriň, nurana gelin-gyzlaryň sarpasy belent tutulýar. Ajaýyp zamanada Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallasy bilen zenanlaryň jemgyýetdäki ornuny ösdürmäge, kanuny hukuklaryny hem-de bähbitlerini goramaga, bagtyýar, bolelin ýaşaýyş-durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen meselelere uly üns berilýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm