2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Balkan welaýaty

«Türkmennebit» döwlet konserniniň kärdeşler arkalaşygynyň komitetiniň we zenanlar guramasynyň bilelikde guramaklarynda «Burnebitgazhyzmat» müdirliginiň tehniki wagyz ediş we durmuş maksatly hyzmatlar merkezinde «Arkadagyň «Açyk gapylar» syýasaty rowaçlanýar» atly dabaraly maslahat geçirildi. Oňa nebitgaz ulgamynyň işgärleri we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde zenanlar hakyndaky alada ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan esasy ugurlarynyň biridir. «Mähriban enelerimize, gelin-gyzlarymyza sarpa goýmak, olaryň mertebesini belent tutmak, edep-ekramyna, durmuş ýörelgelerine aýratyn söýgi we hormat bilen garamak müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan milli dessurymyzdyr» diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtaýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe özboluşly öwüşgine eýe bolan bu ajaýyp ýol-ýörelge her bir zenany begendirýär, buýsandyrýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň jöwher zehininden dörän «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitap bu gün diňe bir kitap tekjelerimizde däl-de, eýsem, ýüreklerimizde hem mynasyp orun eýeleýär. Halkymyzyň gadymdan gelýän mizemez ruhy ýörelgelerini, asylly däp-dessurlaryny açyp görkezýän bu ajaýyp eseriň her jümlesi, her sözi göwünlere ganat berýär. Ol milli gymmatlyklarymyzyň has-da rowaçlanmagynda, ösüp gelýän ýaş nesliň kalbynda watansöýüjilik, ynsanperwerlik, belent adamkärçilik duýgularynyň ösmeginde aýratyn uly ähmiýete eýedir.

Bereket etrabynyň medeniýet merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap geňeşiniň bilelikde guramagynda «Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» ady bilen bäsleşik geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby esasynda geçirilen bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, oňa gatnaşyjylar Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň gazanan beýik ösüşlerini, ýeten belent sepgitlerini çeper sözlerde buýsanç bilen wasp etdiler.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes öý-ojaklarymyzyň eýeleri bolan zenanlara çäksiz hormat-sarpa goýulýar. Döwlet Baştutanymyzyň özleri hakynda edýän aladalaryna bagtyýar zenanlar tutanýerli zähmetleri bilen jogap berýärler. Häzirki wagtda zenanlar önümçiligiň dürli pudaklarynda göreldeli zähmetiň nusgasyny görkezip, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşine mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Maşgalanyň esasy sütüni hasaplanylýan zenanlara zähmet çekmek we jemgyýetçilik işlerine işjeň gatnaşmak, çaga terbiýelemek babatda ähli şertler döredilýär.

Zenan zehininden döreýän gözellikleri ýaş gelin-gyzlara has kämil derejede öwretmek, olaryň çeper elliligini gazanmak maksady bilen geçirilýän duşuşyklar, wagyz-ündew çäreleri, maslahatlar giň gerim alýar. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda geçirilen «Türkmen sährasynyň keşbi siňen nepislik» atly söhbetdeşlik hem şeýle çäreleriň hataryny artdyrdy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm