Balkan welaýaty

Ata Watanymyzy bedew batly ösüşlere besläp, halkymyzy eşretli durmuşyň eýesi eden Arkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gözbaşyny gadymyýetden alyp gelýän baý milli mirasymyzy, ene-mamalarymyzdan dowam edip gelýän nepis el işlerini içgin öwrenmäge möhüm ähmiýet berilýär. Bu babatda eli çeper, dili şeker gözelleriň arasynda dürli bäsleşikler guralyp, olaryň ökdeden- -ökdesi ýüze çykarylýar.

Milli mirasymyzy aýawly saklamakda, olary ýaşlaryň arasynda wagyz etmekde yhlasyny, zähmetini, ukyp-başarnygyny gaýgyrman zähmet çekýän zenanlaryň biri-de Akbibi Gurbannazarowadyr.

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda uly ösüşlere ýetilýär. Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer syýasatynyň barha dabaralanýandygyna, paýhasly başlangyçlarynyň Ýer ýüzünde giňden goldaw tapýandygyna guwanjymyz, buýsanjymyz artýar. Watanymyzyň kuwwatynyň, dünýäde abraý-mertebesiniň barha artmagynda ýurdumyzyň edara-kärhanalarynda ýadawsyz zähmet çekýän gelin-gyzlaryňam uly goşandy bar.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň we Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda geçirilen söhbetdeşlik «Zenan mähek daşydyr» diýlip atlandyryldy.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň we welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport toplumynda maslahat geçirilip, ol uly ruhubelentlige beslendi.

Keçe — türkmen öýüniň ýaraşygy. Sap keçäniň ynsan bedenine ýaramy has başgaça. Ene-mamalarymyzyň bu düşegi senet derejesine ýetirmegi ýöne ýere däl. Gahryman Arkadagymyzyň milli mirasymyza aýratyn üns bermegi bilen, döwlet derejesinde bäsleşikler, sergiler geçirilip, mährem ene-mamalarymyzyň çeper elleriniň önümleriniň şan-şöhraty has belende galýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm