2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Hormatly Prezidentimiziň mähriban käbesi döwlet muzeýine işläp bejeren kürtesini gowşurdy

Gahryman Arkadagymyzyň käbesi Ogulabat ejäniň öz sünnäläp tiken kürtesini we ören jorabyny Türkmenistanyň Döwlet muzeýine tabşyrmagy mynasybetli aýdym-sazly dabaraly maslahat geçirildi, şol maslahata gatnaşmak maňa-da miýesser etdi.
Munuň yzysüre Balkan welaýatynyň zenanlar bölümi tarapyndan welaýat häkimliginde hem maslahat geçirildi.Oňa “Türkmennebit” DK-nyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän zenanlar hem gatnaşdylar. Maslahatyň soňunda Gahryman Arkadagymyza, türkmen halkynyň käbesi Ogulabat ejä berk jan saglyk, iň oňat arzuwlar beýan edildi.

Ogulbibi Şyhyýewa
“Türkmennebit”DK-nyň Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirligiň uly proraby, konserniň zenanlar guramasynyň başlygy
“Nebit-gaz”gazeti

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm