2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

“ARKADAGLY ZAMANANYŇ BAGTYÝAR ZENANLARY” ATLY DABARALY DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 22-nji  dekabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Täze ýyl baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň  Merkezi Geňeşiniň guramagynda “Arkadagly zamananyň bagtyýar zenanlary” atly dabaraly duşuşygy geçirildi

Şu maslahaty Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Altyn asyr:Türkmenistan” teleýaýlymynyň “Bagtyýarlyk ýoly” bölüminiň bölüm müdiri A.Annaýewa alyp bardy.

Geçirilen dabaraly duşuşykda Türkmenistanyň  Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň başlygy A.Durdyýewa, Aşgabat şäheriniň 18-nji orta mekdebiň mudiri G.Öräýewa,”Bereketli toprak” gazetiniň jogapkär kätibi A.Ataýewa, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmenmilli dünýä diller institutynyň mugallymy A.Babaýewa, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Merkezi ylmy kitaphanasynyň Kitap hazynahana bölüminiň müdiri D.Saparbaýewa, Aşgabat şäheriniň 7-nji saglyk öýüniň maşgala lukmany A.Allaberenowa  dagylar çykyş etdiler. Olar öz çykyşlarynda Türkmenistanyň  Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň işjeň agzlarynyň şu ýylyň dowamynda alyp baran işleri barada giňişleýin çykyş etdiler. Dabarada dowamynda işjeň zenanlar gymmat bahaly sowgatlar bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň tarapyndan sylaglanyldy.

 

Ýörite habarçymyz.

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm