2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Bag­ty­ýar maş­ga­la­la­ryň döwresi

Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi hem-de Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi ta­ra­pyn­dan Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň «Öm­rü­miň ma­ny­sy» at­ly ki­ta­by esa­syn­da yg­lan edi­len «Döw­le­ti hem, hal­ky hem beý­geld­ýän yn­san­lar­dyr» at­ly bäs­le­şi­giň Ahal we­la­ýat tap­gy­ry gu­ra­ma­çy­lyk­ly ge­çi­ril­di. Ak bug­daý et­ra­by­nyň Gä­mi oba­sy­nyň Me­de­ni­ýet öýün­de ge­çi­ri­len bäs­le­şi­ge we­la­ýa­tyň şä­her­dir et­rap­la­ryn­dan bag­ty­ýar maş­ga­la­lar gat­naş­dy­lar.

Eziz Wa­ta­ny­my­zyň dün­ýä nus­ga­lyk ösüş­le­ri­ni da­ba­ra­lan­dyr­mak, Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ýi­ti ze­hi­nin­den dörän «Öm­rü­miň ma­ny­sy» at­ly ki­ta­by­ny wa­gyz et­mek, onuň ma­ny-maz­mu­ny­ny her bir maş­ga­la ag­za­sy­na ýe­tir­mek mak­sa­dy bi­len yg­lan edi­len bäs­le­şi­ge gat­na­şy­jy­lar şert­le­riň üçü­si bo­ýun­ça öza­ra bäs­leş­di­ler. Ne­ti­je­de Ak bug­daý et­ra­byn­dan Baý­ram­gel­di Mu­ham­met­my­ra­do­wyň, Gök­de­pe et­ra­byn­dan Ogul­sol­tan Aşy­ro­wa­nyň, Te­jen et­ra­byn­dan Ma­hym Aý­dog­dy­ýe­wa­nyň maş­ga­la ag­za­la­ry ýe­ňi­ji bo­lup, bäs­le­şi­giň döw­let de­re­je­sin­dä­ki jem­leý­ji tap­gy­ry­na gat­naş­ma­ga hu­kuk ga­zan­dy­lar. Ýe­ňi­ji­le­re Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň we­la­ýat bir­leş­me­si­niň sow­gat­la­ry gow­şu­ryl­dy.

 

Aý­do ŞE­KE­ROW.

(Öz ha­bar­çy­myz).

Türkmenistan gazeti.

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm