WOLEÝBOLÇY ZENANLAR ÝARYŞDY

Bäherden etrabynyň Mürçe obasyndaky 12-nji orta mekdepde geçirilen woleýbol ýaryşy Halkara zenanlar gününe bagyşlandy. Etrap bedenterbiýe we sport bölüminiň meýilnamasy esasynda geçirilen ýaryşa etrapdaky orta mekdeplerden gelin-gyzlardan düzülen toparlar gatnaşdy.

Ýaryşyň esasy maksady ildeşlerimizi sporta çekmekde, olaryň woleýbola bolan höwesini we sport ussatlygyny ýokarlandyrmakdan ybarat boldy. Woleýbol ýaryşynyň netijesinde etrapdaky 27-nji orta mekdebiň topary birinji, 23-nji orta mekdebiň topary ikinji, 17-nji orta mekdebiň topary üçünji orna mynasyp boldular. Ýeňijilere Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşiniň sowgatlary gowşuryldy.

 

Şasoltan DURDYÝEWA,

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Bäherden etrap Geňeşiniň başlygy.

"Ahal durmuşy" welaýat gazeti.

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm