2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Miweli şerbet

Gerekli

önümler:

1 kg smorodina,

1kg alma, şeker.

Ilki ýuwlan gaplary buga tutmaly. Gapaklary gaýnap duran suwda gaýnadyp, arassa desmalyň üstünde guratmaly. Uly pitide suw gaýnatmaly. Şerbet üçin almanyň turşumtyk görnüşi ulanylsa ýaramly bolýar. Ortaça ululykdaky almalary ýuwmaly, «göbegini», çöpüni aýyrmaly, ýöne bölmeli däl. Smorodinanyň çöpüni, «murtuny» aýryp, ýuwup, arassalamaly. Bankalar buglanansoň, 3 litrlik banka 4-5 sany alma, 1-1,5 käse smorodina, 1 bulgur şeker salmaly. Soňra gaýnap duran suwy üstüne guýup, gapaklary towlamaly.

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm