2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Geçirilýän çäreler

2022-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda “Döwlet Maslahaty- ösüşleriň kepili”  atly  tegelek stolyň başynda söhbetdeşlik  geçirildi.    

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy

Aşgabat, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün türkmenistanlylar umumymilli ruhubelentlik we şatlyk ýagdaýynda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny belleýärler. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz ösüşiň we rowaçlygyň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýar.

Türkmen oba hojalyk institutynda Gahryman Arkadagymyzyň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň terbiýeçilik ähmiýeti dogrusynda söhbetdeşlik we el işleriniň sergisi guraldy. Maslahatda welaýat Taryhy we ülkäniň öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri, institutyň mugallymlary we talyplary täsirli söhbetler etdiler. Maslahatyň ahyrynda institutyň gelin-gyzlarynyň guran el işleriniň sergisi oňa gatnaşanlarda milliligimize, türkmen zenanlarynyň on barmagynyň hünäriniň ajaýyp gözelliklerine bolan buýsanjy has-da artdyrdy.

 

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda enäniň we çaganyň saglygyny goramak boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin «Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek» atly Milli strategiýa hereket edýär. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda, Arkadagly Serdarymyzyň tagallasy bilen, eziz Diýarymyzda körpe nesliň sagdyn, abadan maşgalada dogulmagy, ösüp ulalmagy, asylly terbiýe almagy, geljekde akylly, düşünjeli, giň gözýetimli, sowatly bolup ýetişmegi üçin ähli şertler döredilýär.

Akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň wasp edişi ýaly, «al-ýaşyl bürenip çykýan» türkmen perileriniň lybaslary sungat derejesine ýetirilen nepisligi bilen hemişe-de göreni haýran edipdir. Ol gözellik şahyrlaryň şygyrlaryna, bagşylaryň aýdymlaryna siňip, belentden wasp edilipdir. Çeper elli gözeller bolsa ökde suratkeş kimin, sylag-sarpanyň eýesi bolupdyrlar. Häzirki Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň toý-baýramlary-da gözellerimiziň ajaýyp lybaslary, dokan nepis halylary... bilen özboluşly görkanalyga eýe bolýar.

2022-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Aşgabat şäher häkimligi bilelikde guramaklarynda “Mähriňden mähir eçilen güller” atly  gülleriň sergi bäsleşigi geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm