2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Geçirilýän çäreler

GARAŞSYZLYK-BAGTYMYZ

2021-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramaklarynda Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlap, ýazan “Garaşsyzlyk-bagtymyz” atly täze eserini wagyz etmek maksady bilen dabaraly maslahat geçirildi.

ARKADAGLY DÖWÜRDE-BAGTYÝARDYR ZENANLAR

2021-nji, “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 04-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramaklarynda ýurdumyzyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny mynasybetli “Arkadagly döwürde-bagtyýardyr zenanlar” atly dabaraly maslahat geçirildi.

“PARAHATLYK, YNANYŞMAK-ÝÖRELGE, GAHRYMAN ARKADAGYMYZ NUSGA, GÖRELDE” ATLY DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGIŇ JEMLEÝJI TAPGYRY GEÇIRILDI

2021-nji, “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 10-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we “Zenan kalby” žurnalynyň redaksiýasynyň bilelikde guramaklarynda döredijilikli işleýän zenanlary hem-de žurnalyň okyjylaryny ýubileý ýylymyzda yhlasly zähmete çagyrmak hem-de höweslendirmek maksady bilen “Parahatlyk, ynanyşmak-ýörelge, Gahryman Arkadagymyz nusga,

ZENAN KALBY BEZEGIDIR ZEMINIŇ, DÜNÝÄ ŞAMÇYRAGYDYR ZENAN EDEBI

2021-nji, “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 16-njy awgustynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň bilelikde guramaklarynda ýurdumyzyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny, hem-de hormatly Prezidentimiziň “Maşgala näçe berk boldugyça, jemgyýet hem şonça hemmetaraplaýyn baýdyr” diýen parasatly sözlerinden ugur alyp, ene-mamalarymyzdan gelýän milliligimizi, däp dessurlarymyzy, edep-terbiýäni wagyz etmek maksady bilen “Zenan kalby bezegidir zeminiň, dünýä şamçyragydyr zenan edebi” atly masl

MILLI MIRAS-GENJI HAZYNAM

2021-nji ýylyň 13-nji awgustynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň bilelikde guramaklarynda UNESCO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizilen ýurdumyzyň medeni gymmatlyklaryny wagyz etmek maksady bilen “Milli miras-genji hazynam” atly duşuşyk geçirildi.

TÜRKMENISTAN-PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ WATANY

2021-nji “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 24-31-nji iýuly aralygynda Daşoguz welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Daşoguz welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda Welaýat häkimliginde, Daşoguz şäheriniň “Bagt köşgi” toý dabaralary merkezinde we etrap medeniýet öýlerinde,
2021-nji ýylyň 1-nji iýunynda hormatly Prezidentimiziň Enäniň we çaganyň Saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde eden taryhy çykyşyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, Milli Liderimiziň

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm