2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Geçirilýän çäreler

2022-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamaklarynda ýaş gelin-gyzlaryň arasynda 2022-nji, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly mynasybetli «Arkadagly zamanada bagtyýar maşgalam bar» atly dabaraly maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda  ene – mamalarymyzdan miras galan nepis keşdeçilik sungatyny wagyz etmek we ýaş nesillerimize öwretmek maksady bilen, kürtäniň, tahýanyň,  milli lybaslarymyzyň keşde bilen bezelişi barada “Arkadagly Diýaryň bagtyýar zenanlary” we “Arkadagly zamananyň bagtyýar zenanlary” atly üme ýazgylary geçirildi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan täze, 2022-nji ýyly agzybir maşgala bolup garşylap, onuň bilen iň röwşen we nurana umyt-arzuwlaryny baglanyşdyrýar.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş arçasynda guralan Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy we “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň ýanyndaky meýdançada baýramçylyk çärelerine gatnaşyjylaryň şatlyklaryna goşuldy.

Beýikligi 38,5 metr, göwrümi 16 metr bolan, depesinde ýiti yşyklar bilen “2022” belgini aňladýan sekizburç ýyldyz oturdylan arçanyň ýanynda guralan dabara dürli öwüşginli çyralar we owadan serişdeler bilen utgaşyp, ertekiler şäherjigini ýadyňa salýar.

2021-nji ýylyň 22-nji  dekabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Täze ýyl baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň  Merkezi Geňeşiniň guramagynda “Arkadagly zamananyň bagtyýar zenanlary” atly dabaraly duşuşygy geçirildi

Şu maslahaty Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Altyn asyr:Türkmenistan” teleýaýlymynyň “Bagtyýarlyk ýoly” bölüminiň bölüm müdiri A.Annaýewa alyp bardy.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyz Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda her bir ýyly uly üstünliklere besleýär. Her ýyl taryhyň täze sahypasyny alamatlandyrmak bilen, möhüm wezipeleri öňde goýýar, adamlary belent maksatlara ruhlandyrýar. Şunda ýurdumyzda her ýylyň döwrüň ruhundan, belent joşgunyndan gelip çykýan şygar bilen atlandyrylmagy uly ähmiýete eýedir.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm