2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Geçirilýän çäreler

2022-nji ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Milli merkezi bilen bilelikde gurnamaklarynda «Milli demokratiýanyň ösüşinde zenanlaryň orny» atly duşuşygy geçirildi.

Duşuşygy  Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Altyn Asyr Türkmenistan” teleýaýlymynyň “Paýhas synagy”  bölüminiň  müdiri A.Klyçewa alyp bardy.

Türkmen halkynyň milli ýol-ýörelgeleri, ahlak we edep kadalary nesilbaşymyz Oguz hanyň, Gorkut atanyň, Göroglynyň, Magtymgulynyň we beýleki beýik şahsyýetlerimiziň bize galdyryp giden pähim-paýhaslaryndan gözbaş alýar. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, adamzat dogry ýaşamagyň tertip-düzgünlerini durmuşda giňden özleşdirip, ony kada öwürýär. Ata-babalarymyzyň nesil terbiýesiniň ähli ugurlaryny müňýyllyklaryň dowamynda synagdan geçirmegi hem-de kämilleşdirip biziň günlerimize ýetirmegi şol milli kadalara ygrarlylygyň netijesidir.

Sungat gözelligiň şekilidir. Kämil sungat eserine bolsa ony döredijiniň zehini hem zähmeti bilen birlikde, onuň yhlasy, ýürek mähri hem siňýär. Belki, şondandyr, şeýle eserler aýratyn özüne çekiji, gözde galagan bolýar. Munuň şeýledigini belli keramikaçy Gülara Babaýewanyň eserlerini synlanyňda hem kalbyň bilen duýmak bolýar.

2022-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamaklarynda «Ýurdumyzda ynsan saglygy baradaky ynsanperwer ýörelgeler-berkararlygyň we döwletliligiň belent nusgasydyr» atly maslahaty geçirildi.

Şü gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň ilkinji zenanlar guramasynyň  bilelikde  guramaklarynda Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň zenanlarynyň Dialogyny, maşgala mukaddesligi we ýurdumyzda enäniň we çaganyň saglygynyň goraglygyny wagyz etmek maksady bilen, “Türkmenistan parahatçylygyň, sagdynlygyň  we ösüşiň ýurdy” atly maslahaty geçirildi.

Welaýat kitaphanasynyň hem-de Balkanabat şäheriniň Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň bilelikde guramaklarynda «El hünäri — zenan dünýäsiniň bezegi» atly çäre geçirildi. Oňa bilim, medeniýet işgärleri gatnaşdylar.

Dabaraly çäräniň dowamynda edilen çykyşlarda hormatly Prezidentimiz tarapyndan zenanlara goýulýan hormat-sarpa, ösüp gelýän ýaş nesli milli ruhda terbiýelemekde döredilýän mümkinçilikler, türkmen zenanlarynyň çeper elleriniň hünäri bolan keşdeçilik sungaty barada giňişleýin gürrüň edildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm