2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Geçirilýän çäreler

Milli medeniýet halkyň ýüzüniň tuwagydyr, ruhy baýlygydyr, Magtymguly Pyragynyň döredijiligi bolsa, türkmeniň ruhy täjidir. Her ýylyň 27-nji iýunynda bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli giň möçberli baýramçylyk dabaralary toýlary toýa ulaşýan eziz Diýarymyzda häzirki döwrümiziň ruhy ahwalyny, türkmeniň ruhy dünýäsiniň köp öwüşginli gymmatlyklaryny alamatlandyrýar.

Düýn — 25-nji iýunda Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Mary welaýat kitaphanasynda «Türkmenistan — ÝUNESKO: Diýardan ýaýran ýollar» atly şygar astynda «Asyrlara ýaň salýan türkmen mirasy» atly maslahat geçirildi. Maslahata gatnaşyjylar, ilki bilen, bu ýerde guralan sergä syn etdiler.

Şeýle mazmunly wagyz-nesihat çäresi Daşoguz pagta egriji fabriginde hem geçirildi. Oňa fabrigiň gyz-gelinleri gatnaşdylar. Çykyşlarda hormatly Prezidentimiziň Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýaşlar syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigi hem-de jemgyýetimiziň özeni bolup durýan maşgala mukaddesligi, häzirki zaman kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek bilen bagly durmuşa geçirilýän işler, öňde durýan wezipeler dogrusynda aýdyldy.

Şu gün — 24-nji iýunda Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe muzeý işi ulgamyny ösdürmegiň esasy ugurlary» atly muzeý hünärmenleriniň iş maslahaty hem-de ýurdumyzdaky öý muzeýleriniň işini kämilleşdirmegiň tejribesini öwrenmek boýunça usulyýet okuwlary geçirildi.

24-nji iýunda — Medeniýet hepdeliginiň üçünji gününde «Taryhy-medeni ýadygärlikleri aýap saklamagyň täze ýörelgeleri we syýahatçylygy ösdürmegiň ugurlary» atly meýdan şertlerindäki okuw maslahaty, sanly ulgam arkaly halkara ylmy-usulyýet duşuşygy, muzeý hünärmenleriniň «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe muzeý işi ulgamyny ösdürmegiň esasy ugurlary» atly iş maslahaty hem-de öý muzeýleriniň işini kämilleşdirmegiň tejribesini öwrenmek boýunça usulyýet okuwlary, suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň we fotosuratçylaryň sergisi, sungat ussatlarynyň gatnaşmagynd

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan bagtly maşgalalaryň arasynda Gahryman  Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti zehininden joşup çykan “Ömrümiň manysy” atly kitaby esasynda  Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden “Döwleti hem, halky hem beýgeldýän ynsanlardyr” atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm