2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Geçirilýän çäreler

Zerim bar, zergärim bar, Bagtyýar zamanam bar

Ýakynda şeýle at bilen TKA-nyň welaýat birleşmesinde zergärçilik işi bilen meşgullanýan dürli kärde zähmet çekýän zenanlaryň hem-de talyp ýaşlaryň arasynda bäsleşik geçirildi. TKA-nyň Milli merkezi, TZB-niň Merkezi geňeşi tarapyndan yglan edilen bu bäsleşige gatnaşyjylar 4 şert boýunça öz ussatlyklaryny açyp görkezdiler.

2022-nji ýylyň 15-nji iýunynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilelikde gurnamaklarynda «Medeni mirasymyz rowaçlanýar»  atly dabaraly maslahaty  geçirildi.

10-njy iýunda irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna resmi sapar bilen ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinden döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

Hormatly Prezidentimiziň uçary Moskwanyň «Wnukowo-2» Halkara howa menziline gondy.

Resmi garşylamak dabarasy

2022-nji ýylyň 6-njy iýunynda ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň birinji orunbasary, BMG-niň Durnukly ösüş boýunça toparynyň başlygy hanym Amina Mohammediň Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň ýanyndaky Işewür zenanlaryň Merkeziniň agzalary, hem-de BMG-niň maksatnamalaryny we taslamalaryny ýurdumyzda amala aşyrmakda işjeň gatnaşýan “Keýik okara” we “Ýeňme” jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen duşuşygy geçirildi.

 

Ga­raş­syz, ba­ky Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan­da ze­nan­lar jem­gy­ýe­ti pug­ta­lan­dyr­mak­da mö­hüm güý­je öw­rül­di. Türk­men ze­nan­la­ry öý-oja­gyň eýe­si, mäh­ri­ban ene hök­mün­de ke­mal­ly, il­ha­lar, zäh­met­sö­ýer per­zent­le­ri ös­dü­rip ýe­tiş­dir­mek bi­len, ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çi­lik-sy­ýa­sy, dur­muş-yk­dy­sa­dy, me­de­ni-yn­san­per­wer ul­gam­la­ryn­da, şeý­le-de dost­luk­ly döw­let­ler bi­len öza­ra gat­na­şyk­lar­da ýo­ka­ry iş­jeň­lik gör­kez­ýär­ler.

Hormatly Arkadagymyzyň “Maşgala näçe berk bolugyça, jemgyýet hem şonça hemmetaraplaýyn baýdyr” diýen şygaryna esaslanyp, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň zähmetsöýer, çeper elli, edepli, maşgala ojagynyň abraý-mertebesini belende galdyrýan zenanlaryň arasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden “Türkmen keşdeçilik sungaty-milli mirasymyz” atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm