2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Geçirilýän çäreler

1-nji iýun — Çagalary goramagyň halkara güni

Biziň her bir günümiz, durmuşymyz, dünýämiz — çagalar bilen owadan. Çagalar Watanymyzyň geljegidir, olar buýsanjymyzdyr, guwanjymyzdyr.

Dünýäni haýran edýän, halkymyzyň gadymdan gelýän çeperçilik sungatynyň bir görnüşi-de halyçylyk senedidir. Türkmen halkynyň amaly sungaty örän köp görnüşli bolup, olardan halyçylyk ilkinjileriň hatarynda agzalýar. Gelin-gyzlarymyzyň nepislik bilen dokan halylarynyň her bir çitiminde halkymyzyň taryhy, ýaşaýyş-durmuş şertleri, arzuw-hyýallary sözüň doly manysynda öz beýanyny tapýar.

2022-nji ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Milli merkezi bilen bilelikde gurnamaklarynda «Milli demokratiýanyň ösüşinde zenanlaryň orny» atly duşuşygy geçirildi.

Duşuşygy  Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Altyn Asyr Türkmenistan” teleýaýlymynyň “Paýhas synagy”  bölüminiň  müdiri A.Klyçewa alyp bardy.

Türkmen halkynyň milli ýol-ýörelgeleri, ahlak we edep kadalary nesilbaşymyz Oguz hanyň, Gorkut atanyň, Göroglynyň, Magtymgulynyň we beýleki beýik şahsyýetlerimiziň bize galdyryp giden pähim-paýhaslaryndan gözbaş alýar. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, adamzat dogry ýaşamagyň tertip-düzgünlerini durmuşda giňden özleşdirip, ony kada öwürýär. Ata-babalarymyzyň nesil terbiýesiniň ähli ugurlaryny müňýyllyklaryň dowamynda synagdan geçirmegi hem-de kämilleşdirip biziň günlerimize ýetirmegi şol milli kadalara ygrarlylygyň netijesidir.

Sungat gözelligiň şekilidir. Kämil sungat eserine bolsa ony döredijiniň zehini hem zähmeti bilen birlikde, onuň yhlasy, ýürek mähri hem siňýär. Belki, şondandyr, şeýle eserler aýratyn özüne çekiji, gözde galagan bolýar. Munuň şeýledigini belli keramikaçy Gülara Babaýewanyň eserlerini synlanyňda hem kalbyň bilen duýmak bolýar.

2022-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamaklarynda «Ýurdumyzda ynsan saglygy baradaky ynsanperwer ýörelgeler-berkararlygyň we döwletliligiň belent nusgasydyr» atly maslahaty geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm